settings icon
share icon

Kniha Efeským

Autor: Efeským 1:1 označuje za autora knihy Efeským apoštola Pavla.

Doba vzniku: Kniha Efeským byla pravděpodobně napsána mezi lety 60 – 63 n. l.

Účel knihy: Pavel chtěl, aby se tento spis dostal ke všem, kteří chtějí dosáhnout zralosti a dospělosti v Kristu. V knize Efeským je obsažen řád, který nám pomůže vyrůst v opravdové Boží děti. Studium knihy Efeským každého věřícího obrní a upevní, aby mohl naplnit záměr a povolání, které mu Bůh dal. Cílem této epištoly je utvrdit a vybavit dospívající církev. Předkládá vyvážený pohled na Kristovo tělo a na to, jak je v Božích plánech důležitá.

Klíčové verše: Efeským 1:3: „Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!“

Efeským 2:8-10: „Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“

Efeským 4:4-6: „Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.“

Efeským 5:21: „Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.“

Efeským 6:10-11: „Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.“

Stručné shrnutí: Největší část knihy Efeským zabírá výklad učení. Polovina učení v této epištole se zabývá naším postavením v Kristu, a zbytek tím, jaký to má dopad na náš stav. Ti, kteří si z této knihy připravují vyučování, až příliš často opomíjí základní pokyny a přeskočí rovnou do poslední kapitoly. Právě zde se zdůrazňuje boj či zápas, který věřící podstupují. Aby nám však tato epištola byla co platná, musíme začít od začátku pokynů, které zde Pavel předává.

Jako Kristovi následníci musíme nejprve plně pochopit, jak se na nás dívá Bůh. Musíme s také pevně zakořenit v chápání toho, co Bůh pro celé lidstvo udělal. Za další, musíme procvičovat a posilovat svou současnou existenci a život s Bohem. To musí trvat až do doby, kdy se nebudeme vrávorat a kymácet sem a tam, podle každého záchvěvu lidského vyučování a chytračení.

Pavlův dopis lze rozdělit do tří částí. (1) Kapitoly jedna až tři předkládají principy, založené na tom, co Bůh vykonal. (2) Kapitoly čtyři a pět popisují principy, týkající se naší současné existence. (3) Kapitola šest popisuje principy, týkající se našeho každodenního boje.

Souvislosti: Hlavní pojítko knihy Efeským se Starým zákonem tkví v překvapivém (alespoň pro Židy) konceptu církve jako těla Kristova (Efeským 5:32). Toto podivuhodné tajemství (pravda, jež nikdy předtím nebyla zjevena) církve je v tom, že „pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši“ (Efeským 3:6). Toto tajemství bylo svatým ve Starém zákoně zcel skryto (Efeským 3:5, 9). Ti Izraelité, kteří vždy věrně následovali Boha, věřili, že pouze oni tvoří Boží vyvolený národ (Deuteronomium 7:6). Osvojit si nový pohled, že pohané jako naprosto rovnocenní, bylo nesmírně těžké, a bylo to příčinou mnoha rozporů mezi Židovskými věřícími a nově obrácenými pohany. Pavel rovněž hovoří o tajemství církve jakožto „nevěsty Kristovy“, což je ve Starém zákoně zcela neslýchaný koncept.

Praktické uplatnění: Kniha Efeským klade možná větší důraz na spojitost mezi zdravým učením a jeho správným praktikováním v životě křesťana než jakákoliv jiná kniha v Bibli. Příliš mnoho lidí ignorují „teologii“ a jsou ochotni diskutovat pouze o „praktické stránce“. V knize Efeským Pavel dokazuje, že teologie je praktická záležitost. Abychom ve svých životech prakticky dokázali vykonávat Boží vůli, musíme nejprve doktrinálně pochopit, kým v Kristu jsme.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Efeským
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries