settings icon
share icon

Evangelium Matouše

Autor: Toto evangelium je známé jako Matoušovo evangelium proto, že je napsal apoštol Matouš. Styl knihy přesně odpovídá tomu, co by se dalo očekávat od muže, který býval výběrčím daní. Matouš projevuje živý zájem o účty a účtování (18:23-24; 25:14-15). Kniha se vyznačuje řádem a precizností. Matouš nepíše v chronologickém pořadí, ale uspořádává evangelium do šesti klíčových rozprav.

Matouš měl jako výběrčí daní schopnost, která jeho spisu dodává pro křesťany na přitažlivosti. Od výběrčích daní se vyžadovalo, aby byli schopni záznamu jakousi formou těsnopisu, což v podstatě znamenalo, že Matouš dokázal zaznamenat to, co který člověk říkal, a to slovo od slova, ještě během jejich řeči. To znamená, že Matoušova slova jsou nejen inspirována Duchem svatým, ale poskytují doslovný přepis některých Kristových kázání. Například kázání na hoře, jak je vidíme v kapitolách 5-7, je téměř prokazatelně doslovným záznamem této velké rozpravy.

Doba vzniku: Matouš, jeden z apoštolů, napsal tuto knihu ve velmi raném období církve, pravděpodobně kolem roku 50 n. l. V tomto období byli křesťané převážně obrácení Židé, takže Matouš se ve svém evangeliu zcela pochopitelně soustředí na Židovský pohled na věc.

Účel knihy: Matouš se snaží Židům dokázat, že Ježíš Kristus je skutečně zaslíbeným Mesiášem. Matouš cituje ze Starého zákona více, než jakékoliv jiné evangelium, aby ukázal, jak Ježíš vyplnil slova Židovských proroků. Matouš detailně popisuje Ježíšův původ z pokrevní linie Davida, a používá mnohé další výrazivo, které bylo pro Židovské čtenáře srozumitelné. V Matoušově detailním přístupu k vyprávění příběhu evangelia zjevně vidíme jeho lásku a starost o Boží lid.

Klíčové verše: Matouš 5:17: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“

Matouš 5:43-44: „Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“

Matouš 6:9-13: „Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“

Matouš 16:26: „Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?“

Matouš 22:37-40: Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Matouš 27:31: „Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.“

Matouš 28:5-6: „Nebojte se,“ řekl anděl ženám. „Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.“

Matouš 28:19-20: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Stručné shrnutí: V prvních dvou kapitolách Matouš předkládá Kristův původ, narození a raný život. Poté se kniha zabývá Ježíšovou službou. Popisy Kristových kázání se soustředí kolem „rozmluv“ či diskurzů, jako je např. kázání na hoře, v kapitolách 5 až 7. Kapitola 10 hovoří o misi a poslání učedníků; kapitola 13 je sbírkou podobenství; kapitola 18 hovoří o církvi; v kapitole 23 zažíná rozprava o pokrytectví a budoucnosti. Kapitoly 21 až 27 se zabývají zatčením, mučením a popravením Ježíše. Závěrečná kapitola popisuje vzkříšení a velké pověření.

Souvislosti: Protože Matoušovým záměrem bylo zobrazit Ježíše Krista jako krále a mesiáše Izraele, cituje ze Starého zákona Matouš víc než kterýkoliv ze tří ostatních autorů evangelií. Více než 60 krát cituje Matouš některou prorockou pasáž ze Starého zákona a ukazuje, jak ji Ježíš vyplnil. Matouš začíná celé evangelium výpisem Ježíšova rodu, a sleduje Jeho pokrevní linii až k Abrahamovi, prapředku všech Židů. V ostatních částech knihy potom Matouš obsáhle cituje z proroků, a často přitom používá fráze „jak Hospodin řekl ústy proroka“ (Matouš 1:22-23; 2:5-6; 2:15; 4:13-16; 8:16-17; 13:35; 21:4-5). Tyto verše odkazují na starozákonní proroctví o narození Ježíše z panny (Izaiáš 7:14) v Betlému (Micheáš 5:2), o Jeho návratu z Egypta po Herodově smrti (Ozeáš 11:1), o Jeho službě pohanům (Izaiáš 9:1-2; 30:1-3), o Jeho zázračných uzdraveních těl i duší (Izaiáš 53:4); o Jeho promlouvání pomocí podobenství (Žalm 78:2); a o Jeho triumfálním příchodu do Jeruzaléma (Zachariáš 9:9).

Praktické uplatnění: Matoušovo evangelium je výborným úvodem do podstaty křesťanského učení. Logický styl a podání knihy velmi zjednodušují vyhledávání rozprav na různá témata. Matoušovo evangelium je mimořádně užitečné k porozumění toho, jak byl Kristův život naplněním starozákonních proroctví.

Publikum, pro které Matouš původně zamýšlel tuto knihu, tvořili jeho židovští vrstevníci, z nichž mnozí – zvláště potom farizejové a saduceové – tvrdošíjně odmítali přijmout Ježíše jako svého Mesiáše. Bez ohledu na staletí čtení a studování Starého zákona byly jejich oči zaslepené pravdě a oni odmítali vidět, kým Ježíš je. Ježíš je napomínal, a to jak pro jejich zatvrzelá srdce, tak za to, že odmítali uznat Toho, na koho údajně tolik čekali (Jan 5:38-40). Chtěli Mesiáše podle svého; chtěli někoho, kdo vyplní jejich touhy a bude dělat, co chtějí. Jak často se stává, že chceme Boha podle svého? Není to stejné odmítání, pokud Mu připisujeme jen takové vlastnosti, které jsou pro nás přijatelné, a takové, které nám dělají dobře – lásku, milost, milosrdenství – a přitom odmítáme takové Jeho vlastnosti, které nám činí potíž – Boží hněv, spravedlnost a právo? Neodvažujme se dělat stejnou chybu, jaké se dopouštěli farizejové, kteří si stvořili Boha podle svého obrazu, a potom od Něj očekávali, že bude žít podle našich měřítek. Takový bůh není nic jiného než modla. Bible nám dává dostatek informací o tom, jaká je pravá podstata a povaha Boha a Ježíše Krista na to, aby si to vyžádalo naši poslušnost a úctu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Evangelium Matouše
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries