settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang mokuha ug insyurans ang usa ka Cristohanon?

Tubag


Ang mga Cristohanon usahay naglisud sa pangutana kon mokuha ba o dili ug insyurans – ang usa ba ka Cristohanon nga adunay insyurans nagapakita sa kakulang ug pagsalig? Himsog kini nga kabalaka, ug ang mga magtotoo kinahanglan nga magsusi sa mga Kasulatan ug moabot sa usa ka tubag nga ilang madepensahan sa biblikanhon.

Una, magkasinabot kita nga ang insyurans alang sa mga Cristohanon wala espesipikong nahisgotan sa Biblia. kon adunay butang nga wala espisipikong nahisgotan sa Pulong sa Diyos, nan angay kitang mokuhag mga prinsipyo gikan sa panudlo sa tibuok Kasulatan. Ang lainlaing mga magtotoo mahimong moabot sa managlahing kinaugalingong mga kombiksyon, ug walay problema alang ana. Ang Roma 14 nag-ingon nga ang maong mga kahimtang nagkinahanglan ug pagtahod sa mga kombiksyon sa ubang tawo. Ang mga magtotoo adunay kaakohan nga mohimo ug kaugalingong mga baroganan (Roma 14:5). Ang bersikulo 23 nagpahayag nga bisan unsay atong madesisyonan kinahanglan nga nakabase sa pagtoo. Ang pagkuha ug insyurans sa usa ka Cristohanon nagdepende sa baroganan; ang usa ka Cristohanon nga adunay insyurans kinahanglan nga kumbinsido sa kinaugalingon nga buot sa Diyos nga makabaton siyag insyurans, ug ang usa ka Cristohanon nga walay insyurans angay usab mga makumbinsi sa kinaugalingon nga wala siya nagkinahanglan ug insyurans.

Ania ang pipila ka biblikanhong mga prinsipyo aron mogiya kanato: mosunod kita sa mga kagamhan nga anaa ibabaw kanato. Busa, kon tahasan kita sa balaod nga magbaton ug insyurans, sama sa sabal sa sakyanan, kinahanglan kitang motuman. Mao man usab, angay natong atimanon ang atong mga pamilya. Busa, ang mga Cristohanon kinahanglan nga magplano nang daan alang sa umalabot nga benepisyo sa ilang mga pamilya, ug ang pagkuha ug insyurans mahimong kabahin niana. Ang paglano daan naglangkip usab sa pag-andam alang sa dili matagna nga sayong pagtaliwan sa usa ka kabahin sa panimalay. Ang insyurans sa kinabuhi mahimong tan-awon sa uban isip kakulang sa pagsalig o usa ka paghigugma sa salapi, o usa ka maalamon nga pagplano ug usa ka maalamon nga pagkapiniyalan sa pundo alang sa uban. Ang mga kahimtang ug mga baroganan sa matag tawo mahimong magkalahi niini nga mga dapit. Seguradong gidapigan sa Diyos ang pagplano ug sayo. Ang sugilanon ni Jose ug sa iyang maalamong pagplano wala lamang nakaluwas sa nasod sa Ehipto apan mao man usab sa katawhan sa Israel ug sa kaliwatan ni Cristo (Genesis 41).

Ang lingtunganay mao nga angay kitang magtuon sa Pulong sa Diyos ug mosangpit Kaniya, mohangyo unsay Iyang buot ipabuhat kanato niini ug sa tanang bahin sa kinabuhi. Nangandoy ang Diyos pagsangkap kanato sa kaalam (Santiago 1:5). Ang Hebreo 11:6 nagpahayag nga kon walay pagtoo dili mahimo nga makapahimuot Kaniya. Mao kini ang tinuod nga pangutana: “Makapamiuot ba kini sa akong Amahan nga atua sa langit?” Ang lain pang bersikulo nga angay hunahunaon mao ang Santiago 4;17, nga nag-ingon nga, kon aduna kitay higayon paghimo ug maayo, kinahanglan nga himoon ta kini, kay kon dili makasala kita. Lain pa nga bersikulo nga nagtubag niini nga hilisgutan mao ang Unang Timoteo 5:8, nga nagpahayag nga, kon buot kitang moalagad sa uban, kinahanglan natong magsugod sa atong kaugalingong mga pamilya. Ang usa ka Cristohanon mahimong molantaw sa insyurans isip usa ka galamiton aron pag-abag kaniya pagkab-ot niini nga mga tumong.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang mokuha ug insyurans ang usa ka Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries