settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga nag-alagad sa kasundalohan?

Tubag


Ang Balaang Kasulatan adunay daghang kasayuran mahitungod sa pagserbisyo sa kasundalohan. Samtang daghan sa mga reperensya sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kasundalohan mga kasusama lamang, daghang mga bersikulo ang direktang may kalambigitan niining pangutanaha. Ang Balaang Kasulatan wala espesipikong nagbunat kung ang usa ka tawo kinahanglan bang moserbisyo sa kasundalohan o dili. Sa samang higayon, ang mga Kristohanon makapaneguro nga ang pagka- sundalo gitahud pag-ayo sa tibuok Kasulatan ug nahibal-an nga ang gikaingong pagserbisyo kataronganon sa usa ka biblikanhong panglantaw sa kalibotan.

Ang unang pananglitan sa kasundalohang pagserbisyo makita sa Daang Tugon (Genesis 14), sa dihang ang pag-umangkon ni Abraham nga si Lot gidagit ni Kedorlaomer, hari sa Elam, ug sa iyang mga kaabin. Gitigom ni Abraham aron sa paghinabang ni Lot pinaagi sa pagtigom sa 318 ka nabansay nga mga lalaki sa iyang panimalay ug gipildi ang mga taga-Elam. Dinhi atong makita ang mga armadong kusog nga nalambigit sa usa ka halangdong tahas – ang pagluwas ug pagpanalipod sa mga inosente.

Sa ulahing bahin sa iyang kasaysayan, ang nasod sa Israel nag-ugmad ug usa ka lig-ong kasundalohan. Ang diwa nga ang Diyos usa ka Balaang Manggugubat ug manalipod sa Iyang katawhan bisan unsa pa ang ilang kusog sa kasundalohan tingali usa ka rason ngano nga ang Israel hinay sa nakapalambo ug usa ka kasundalohan. Ang pag-uswag sa usa ka masubayong kasundalohan sa Israel miabut lamang human ang usa ka lig-on, mahugpongong politikanhong nga sistema gipalambo ni Saulo, David, ug Salomon. Si Saulo ang una nga nag-umol ug makanunayong kasundalohan (Unang Samuel 13: 2; 24: 2; 26: 2).

Ug unsay gisugdan ni Saulo, gipadayon si David. Gidugangan niya ang kasundalohan, gipasulod ang sinuholan nga mga tropa gikan sa ubang mga rehiyon nga maunongon kaniya lamang (Ikaduhang Samuel 15: 19-22) ug gitunol ang direktang kapangulohan sa iyang mga kasundalohan sa usa ka komandante-supremo nga si Joab. Sa ilalom ni David, ang Israel usab nahimong mas agresibo sa iyang mga madasdasong patakaran sa kasundalohan, nga nagsuhop sa mga silingang estado sama sa Ammon (Ikaduhang Samuel 11: 1; Unang Kronicas 20: 1-3). Gitukod ni David ang usa ka sistema sa nagtuyok nga mga tropa nga adunay dose ka grupo sa 24,000 ka kalalakin-an nga nag-alagad sulod sa usa ka bulan matag tuig (Unang Mga Kronicas 27). Bisan tuod ang paghari ni Solomon malinawon, iyang gipalapdan ang kasundalohan, gipangdugangan ang mga karwahe ug mga mangangabayo (Unang Mga Hari 10:26). Ang permanenteng kasundalohan nagpadayon (bisan nabahin uban sa gingharian human sa kamatayon ni Salomon) hangtud sa 586 BC, sa dihang ang Israel (Judah) mihunong sa paglungtad ingon nga usa ka politikal nga entidad (pagkalalang).

Sa Bag-ong Tugon, nahingangha si Hesus sa dihang ang usa ka Romanhong senturyon (usa ka opisyal nga nagdumala sa usa ka gatus nga mga sundalo) miduol Kaniya. Ang tubag sa senturyon kang Hesus nagpakita sa iyang tin-aw nga panabot sa kagamhan, ingon man usab sa iyang pagtoo kang Hesus (Mateo 8: 5-13). Wala gisaway ni Hesus ang iyang propesyon. Daghang mga senturyon nga gihisgutan sa Bag-ong Tugon gidayeg ingon mga Kristohanon, mga mahadlokon sa Diyos, ug mga tawo nga may maayong kinaiya (Mateo 8: 5; 27:54; Markos 15: 39-45; Lukas 7: 2; 1; 21:32; 28:16).

Ang mga dapit ug ang mga titulo mahimong mausab, apan ang atong mga armadong pwersa kinahanglan nga pakabililhon sama sa mga senturyon sa Balaang Kasulatan. Ang pagkabutang sa sundalo gitahud pag-ayo. Sama pananglitan, gihulagway ni Pablo si Epafrodito, usa ka isigka Kristohanon, isip usa ka "kaubang sundalo" (Mga Taga-Filipos 2:25). Ang Balaang Kasulatan usab naggamit sa mga termino sa kasundalohan aron paghulagway ang pagka-lig-on diha sa Ginoo pinaagi sa pagsul-ob sa tibuok nga hinagiban sa Diyos (Mga Taga-Efeso 6: 10-20), lakip ang mga kahimanan sa sundalo-yelmo, taming, ug espada.

Oo, ang Balaang Kasulatan naghisgot sa pagserbisyo sa kasundalohan, direkta ug dili direkta. Ang Kristohanong mga lalakin-an ug kababayen-an nga nag-alagad sa ilang nasud nga may maayong pamatasan, dignidad, ug dungog makasalig nga ang sibikong katungdanan nga ilang gibuhat gikonsentir ug gitahud sa atong Diyos nga soberano. Kadtong mga madungganon nga nag-alagad sa kasundalohan takos sa atong pagtahud ug pasalamat.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga nag-alagad sa kasundalohan?
© Copyright Got Questions Ministries