settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga misulod sa pagkautang?

Tubag


Ang tahs ni Pablo kanato diha sa Mga Taga Roma 13: 8 nga dili makautang sa bisan unsa gawas sa gugma usa ka gamhanang pahinumdom sa pagdumot sa Diyos alang sa tanang matang sa utang nga wala mabayri sa tukmang panahon (tan-awa usab sa Salmo 37:21). Sa samang higayon, ang Balaang Kasulatan wala tin-aw nga magsugo batok sa tanang mga matang sa utang. Ang Balaang Kasulatan nagpasidaan batok sa utang, ug nagdayeg sa kaligdong sa dili pagsulod ngadto sa utang, apan wala magdili sa utang. Ang Balaang Kasulatan adunay mapintas nga mga pulong panghimaraut sa mga tigpahulam kinsa nag-abuso sa mga nagapos kanila sa utang, apan wala kini nagpahayag nga sad-an sa utangan.

Ang uban nga mga tawo nagsukna sa pagpabayad sa bisan unsang pagpatanto sa mga pautang, apan sa pipila ka mga higayon sa Balaang Kasulatan atong makita nga ang usa ka makiangayon nga pahimutang sa pagpatanto gilauman nga madawat sa hinulaman nga salapi (Proverbio 28: 8; Mateo 25:27). Sa karaang Israel ang Balaod nagdili sa pagpabayad sa pagpatanto sa usa ka matang sa mga pautang – kadtong gihimo ngadto sa mga kabus (Levitico 25: 35-38). Kini nga balaod adunay daghang mga katilingbanon, panalapianon, ug espirituhanon nga mga kalambigitan, apan duha ang labing angayng hisgutan. Una, ang balaod tinud-ong nakatabang sa mga kabus pinaagi sa dili paghimo sa ilang kahimtang nga mas maot. Ngil-ad nang daan nga mahulog sa kakabos, ug mahimong makauulaw nga mangayo og tabang. Apan kung, dugang pa sa pagbayad sa utang, ang kabus nga tawo kinahanglan pang maghimo sa makapa-pigsat nga bayronon sa pagpatanto, ang tulobagon mas makasakit kay sa makatabang.

Ikaduha, ang Balaod nagtudlo sa usa ka mahinungdanon nga espirituhanong pagtulon-an. Alang sa usa ka tigpahulam nga buhian ang gipatanto ngadto sa usa ka kabus nga tawo usa ka buhat sa kalooy. Apan kana usa ka makamkam nga paagi sa pagpahayag sa pagkamapasalamaton ngadto sa Diyos tungod sa Iyang kalooy sa wala kaluoy sa Iyang katawhan sa dili pagpabayad sa "tubo" alang sa grasya nga Iyang gilugway ngadto kanila. Maingon nga ang Diyos maloloy-ong mihaw-as sa mga Israelita gikan sa Ehipto sa dihang sila walay nahot inay mga ulipon nga walay salapi ug naghatag kanila sa ilang kaugalingon nga yuta (Levitico 25:38), busa Siya nagpaabot nga sila magpahayag sa samang kaayo sa ilang mga kabus nga mga lungsuranon.

Ang mga Kristohanon anaa sa magka-abay nga kahimtang. Ang kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Hesus nagbayad sa atong utang nga sala ngadto sa Diyos. Karon, samtang kita adunay oportunidad, mahimo natong tabangan ang uban nga nanginahanglan, ilabi na ang mga isigkamagtutuo, uban ang mga pahulam nga wala makapasamot sa ilang mga kahasol. Mihatag pa man gani si Hesus ug usa ka sambingay subay niining linyaha mahitungod sa mga nagpautang ug sa ilang taras sa pagpasaylo (Mateo 18: 23-35).

Ang Balaang Kasulatan wala dayag nga nagdili o nagkonsentir sa pagpahulam sa salapi. Ang kaalam sa Balaang Kasulatan nagtudlo kanato nga sa kasagaran dili maayong alinghuna nga magka-utang. Ang utang naghimo kanatong ulipon ngadto sa tawo nga nagpautang. Sa samang higayon, sa pipila ka mga kahimtang ang pagpangutang usa ka "dautan nga gikinahanglan." Samtang ang salapi madumala sa maalamon nga paagi ug ang mga pagbayad sa utang mahimo nga makab-ot, ang usa ka Kristohanon makahimo sa palas-anon sa utang sa panalapi kon gikinahanglan gayud kini.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga misulod sa pagkautang?
© Copyright Got Questions Ministries