settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang mosulod ang usa ka Cristohanon ug negosyo uban sa dili magtotoo?

Tubag


Ang hilisgotan kon ang usa ka Cristohanon angay nga mosulod sa negosyo uban sa dili magtotoo usa ka sagad nga pangutana. Ang labing kasagarang gikutlo nga Kasulatan mao ang “Ayaw pagkighiusa sa yugo kuyog sa mga dili-magtotoo. Kay unsa may gikumbuyahan tali sa matarong ug sa daotan? O unsa may pakig-ambitan tali sa kahayag ug sa kangitngit?” (Ikaduhang Corinto 6:14). Daghay higayon, nga kining bersikuloha gisabot ingon nga pagdili batok sa mga Cristohanon nga naminyo ug mga dili Cristohanon. Ang kaminyoon seguradong magamit dinhi, apan walay butang sa konteksto nga nga naghatag kinutoban niini ngadto sa kaminyoon lamang. Tanang matang sa “dili patas nga yogo” gidili – mga kaminyoon, mga suod nga panaghigalaay, ug, sa daghang mga higayon, mga panag-uban sa negosyo.

Ang mando nagpasabot nga adunay naglungtad nga dakung kalainan tali sa usa ka magtotoo ug usa ka dili magtotoo. Sa kinatibuk-ang pagsulti, ang mga pagpalihok, mga tumong (kalab-uton), ug mga pamaagi sa usa ka Cristohanon dili magkauyon sa mga dili magtotoo. Ang pagsalig makapausab sa kinaiya sa usa ka tawo. Ang kinatas-ang ambisyon sa kinabuhi sa usa ka Cristohanon mao ang paghimaya sa GINOONG Hesus ug pahimut-an Siya sa tanang butang; ang usa ka dili magtotoo, sa labing maayong pagkasulti, walay pagtagad (lampingasan) sa maong mga tumong. Kon ang mga pamaagi ug mga tumong sa negosyo sa usa ka Cristohanon managsama sa usa ka dili magtotoo, ang usa ka Cristohanon lagmit kinahanglan nga susihon ug isipon pag-usab ang iyang mga prayoridad.

Ang Ikaduhang Corinto 6:14 mipadayon pagpangutana, “Unsay pakig-ambitan tali sa kahayag ug sa kangitngit?” Ang mga tawo gikaingon nga “adunay pakig-ambitan” sa dihang aduna silay butang nga gipakigbahinan. Ang mga kauban sa negosyo nahiusa sa paagi nga aduna gayud silay mga butang nga gipakigbahin sa usa’g-usa – unsay iya sa usa gipanag-iyahan usab sa lain. Mao gyud kini ang gipasabot sa “pakig-ambitay.” Uban niini nga mga prinsipyo sa hunahuna, mas labing maayo nga molikay sa pakighiusa sa mga dili magtotoo diha sa negosyo. Kun ang usa ka Cristohanon tinuod nga buot mopasidungog sa GINOO pinaagi sa negosyo, dili malikayan ang panagsumpaki sa dili magtotoo nga kauban sa negosyo. “Magkakuyog ba ug lakaw ang duha ka tawo, gawas kon sila nagkasabot?” (Amos 3:3 KJV).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang mosulod ang usa ka Cristohanon ug negosyo uban sa dili magtotoo?
© Copyright Got Questions Ministries