settings icon
share icon
Pangutana

Nganong ginasalikway man sa mga tawo si Hesus isip ilang Manluluwas?

Tubag


Ang desisyon sa pagdawat o pagsalikway kang Hesus isip Manluluwas maoy kinadak-ang desisyon sa kinabuhi. Nganong daghang mga tawo ang nagapili pagsalikway kang Hesus isip Manluluwas? Tingali adunay ingon ka daghang nagkandaiyang mga hinungdan sa pagsalikway ni Cristo kay sa gidaghanon sa mga tawo nga nisalikway Kaniya, apan ang mosunod nga upat ka mga hinungdan magsilbing ingon nga kinatibuk-ang mga kategorya:

1. Ang ubang mga tawo nagahunahuna nga wala sila nanginahanglan ug Manluluwas. Kini nga mga tawo nagahunahuna sa ilang kaugalingon nga “mga maayo” ug wala makaamgo nga sila, sama sa tanang mga tawo, mga makasasala nga dili makaduol sa Diyos sa ilang kaugalingon. Apan miingon si Hesus, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, Walay makaduol sa Amahan gawas kon moagi kanako” (Juan 14;6). Kadtong mosalikway ni Cristo dili makabarog atubangan sa Diyos ug magmalampiuson sa pagpangaliyupo sa ilang kahimtang pinaagi sa ilang kaugalingong katakos.
2. Ang kahadlok sa katilingbanong pagsalikway o palutos nakapapugong sa ubang tawo sa pagdawat kang Cristo isip Manluluwas. Ang mga dili magtotoo sa Juan 12:42 – 43 dili molitok kang Cristo tungod kay mas nabalaka sila sa ilang estado sa ilang isig-kaingon kay sa paghimo sa kabubot-on sa Diyos. Mao kini ang mga Pariseo kasang gugma sa katungdanan ug pagpasidungog sa uban maoy nakapabuta kanila, “kay ilang gihigugma ang pagdayeg sa mga tawo kay sa pagdayeg sa Diyos.”
3. Alang sa ubang mga tawo, ang mga butang nga gidalit sa kasamtangang kalibotan mas makadani kay sa dumalayon nga mga butang. Nabasa nato ang sugilanon sa susamang tawo sa Mateo 19:16 – 23. Kini nga tawo dili buot nga mgawala ang iyang yutan-ong mga kabtangan aron makabaton ug dayong kalambigitan ni Hesus (tan-awa usab ang Ikaduhang Corinto 4:16 – 18).
4. Daghang mga tawo ang nagapiog sa pagdani sa Balaang Espiritu alang sa pagdala kanila ngadto sa pagtoo ni Cristo. Si Esteban, usa ka pangulo sa nahiunang iglesya, gisultian kadtong mopatay kaniya, “Kamo nga gahi’g-ulo nga mga tawo, nga adunay wala mabag-o nga mga kasingkasing ug mga dunggan! Sama gayud kamo sa inyomg mga katugulangan: Kanunay ninyong ginapiog ang Balaang Espiritu!” (Buhat 7:51). Ang apostol nga si Pablo mihimo ug susamang pahayag ngadto sa usa ka pundok sa mga nagsalikway sa ebanghelyo sa Buhat 28:23 – 27.

Bisan unsa man ugaling ang mga hinungdan nganong gisalikway sa mga tawo si Hesu Cristo, ang ilang pagsalikway adunay makatalagmanong dumalayon nga mga sangpotanan. “WAlay laing pangalan ilalom sa kalangitan nga gihatag ngadto sa mga tawo diin sila mamaluwas” kay sa pangalan ni Hesus (Buhat 4;12), ug kadtong misalikway Kaniya, sa bisan unsa nga hinungdan, moatobang ug eternidad sa “kangitngit” sa impiyerno diin aduna unyay “pagbakho ug pagkagot sa mga ngipon” (Mateo 25:30).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong ginasalikway man sa mga tawo si Hesus isip ilang Manluluwas?
© Copyright Got Questions Ministries