settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa usa ka Cristohanon nga nagpabiling ulitawo/dalaga?

Tubag


Ang pangutana mahitungod sa usa ka Cristohanon nga nagpabiling ulitawo/dalaga ug unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa mga magtotoo nga wala naminyo kasagarang nasaypan pagsabot. Gisultian kita ni Pablo sa Unang Corinto 7:7 – 8: “Akong pangandoy nga ang tanang tawo sama kanako. Apan ang matag-usa adunay iyang kaugalingong gasa gikan sa Diyos; ang usa adunay ing-ani nga gasa, ang lain adunay ing-ana. Karon sa mga dili pa minyo ug mga balo akong ikasulti: mas maayo alang kanila nga magpagiling dili minyo, sama nako.” Matikdi nga iyang gisulti nga ang uban adunay gasa sa selibasiya ug ang ubang adunay gasa sa kaminyoon. Bisan tuod daw halos tanan maminyo, dili kini ang pagbuot sa Diyos alang sa tanang tawo. Sama pananglitan, si Pablo, dili na kinahanglan mabalaka mahitungod sa dugang nga mga suliran ug kabug-atan nga moabot uban sa kaminyoon ug/o pamilya. Iyang gigahin ang iyang tibuok kinabuhi sa pagpakaylap sa Pulong sa Diyos. Dili unta siya nahimong mapuslanon nga mensahero kon naminyo pa siya.

Sa laing butang, ang ubang mga tawo mas maayo ingon nga koponan, nagapangalagad sa Diyos isip magtiayon ug usa ka panimalay. Ang duha ka mga matang sa mga tawo tumbas nga mahinungdanon. Dili sala ang magpabiling wala maminyo, bisan sa tibuok mong kinabuhi. Ang labing mahinungdanong butang sa kinabuhi dili ang pagkaplag ug usa ka kapikas ug magbaton ug mga anak, inay ang pag-alagad sa Diyos. Angay natong ma-edukar ang atong mga kaugalingon sa Pulong sa Diyos pinaagi sa pagbasa sa atong mga Bibliya ug sap ag-ampo. Kon atong hangyoon ang Diyos nga mopadayag sa Iyang kaugalingon kanato, motubag Siya (Mateo 7:7), ug kon ato Siyang hangyoon nga gamiton kita aron pagpatuman sa Iyang mga maayong buhat, Iya usab kining pagahimoon. “Ayaw na pahiuyon sa sulundan niining kalibotana, hinuon magpausab kamo pinaagi sa pagpabag-o sa inyong hunahuna. Dayon masulayan ninyo ug mauyonan unsay kabubot-on sa Diyos – ang Iyang maayo, makapahimuot ug hingpit nga kabubot-on” (Roma 12:2).

Ang pagkadili minyo dili angay nga tan-awon ingon nga tunglo o usa ka timailhan nga “adunay sayop” sa dili minyo nga lalaki o babaye. Samtang ang kinabag-an sa mga tawo maminyo, ug sanglit ang Biblia daw nagpaila nga maoy laraw sa Diyos alang sa kadaghanan sa mga tawo nga maminyo, ang dili minyo nga Cristohanon dili “ubos nga matang” nga pagka Cristohanon. Sa gipahayag sa Unang Corinto 7, ang pagkadili minyo, kon unsa man ugaling, usa ka mas taas nga bokasyon. Sama sa tanang butang sa kinabuhi, angay kitang mangayo sa Diyos alang sa kaalam (Santiago 1:5) mahitungod sa kaminyoon. Sa pagsunod sa plano sa Diyos, kaminyoon man kana o pagkadili minyo, mosangpot sa pagkamabungahon ug kalipay nga maoy pangandoy sa Diyos alang kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa usa ka Cristohanon nga nagpabiling ulitawo/dalaga?
© Copyright Got Questions Ministries