settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kon unsaon pagpangita sa katuyoan sa kinabuhi?

Tubag


Tin-aw kaayo ang Balaang Kasulatan kon unsa ang angay natong katuyoan sa kinabuhi. Ang mga tawo sa Daan ug Bag-ong Tugon nangita ug nakakaplag sa katuyoan sa kinabuhi. Si Salomon, ang pinakamaalamong tawo nga nabuhi sukad, nakakaplag sa pagkawalay pulos sa kinabuhi kung kini ikinabuhi lamang alang niining kalibutana. Gihatag niya kining panapos nga mga pamulong sa basahon sa Ecclesiastes: “Karon ang tanan hibatian, diay panapos sa mga butang, kahadloki ang Diyos ug tipiga ang Iyang mga kasugoan, kay kini maoy katungdanan sa tanang katawhan. Kay pagadad-on sa Diyos ang matag-buhat ngadto sa paghukom, lakip ang matag-tinago nga mga butang, ma-maayo man kini o ma-daotan” (Ekklesiastes 12:13 – 14).

Ang laing bahin sa atong katuyoan mao ang pagsud-ong sa kinabuhi dinhi sa kalibotan nga may panglantaw. Dili sama niadtong nagtutok niini nga kinabuhi, si Haring David nangita sa iyang katagbawan sa umaabot nga panahon. Siya miingon, "Alang kanako, ipakamatarong ako ug akong sud-ongon ang Imong dagway; sa dihang mahigmata ako, matagbaw ako sa pagsud-ong sa imong way-ong" (Salmo 17:15). Alang kang David, ang hingpit nga katagbawan moabut sa adlaw nga siya mahigmata (sa sunod nga kinabuhi) sa pagsud-ong sa nawong sa Diyos (pagpakig-ambitay Kaniya) ug pagkahimong sama Kaniya (Unang Juan 3: 2).

Sa Salmo 73, nagsulti si Asaph mahitungod sa kung unsang paagi siya natintal nga masina sa mga dautan nga daw og wala'y pakialam ug nagtukod sa ilang mga kabtangan diha sa abaga niadtong ilang gipahimuslan, apan dayon iyang giisip ang ilang kaulahiang katapusan. Sukwahi sa ilang gipangita, iyang gisulti sa bersikulo 25 unsay hinungdanon kaniya: "Kinsa may ako sa langit kondili Ikaw ra? Ug walay nay laing akong gipangandoy dinhi sa kalibotan kondili Ikaw ra." Alang kang Asaph, ang pagpakiglambigit sa Diyos mao ray mahinungdanon sa kinabuhi. Kon wala kana nga kalambigitan, ang kinabuhi walay tinuod nga katuyoan.

Gihisgotan ni apostol Pablo ang tanan nga iyang nakab-ot sa relihiyon sa wala pa siya gisukmatan sa nabanhaw nga Kristo, ug siya nakahukom nga ang tanan nga iyang nakab-ot sama lamang sa usa ka pundok nga hugaw kon itandi sa kabililhon nga mailhan si Kristo Hesus. Sa Mga Taga Filipos 3: 9-10, si Pablo nag-ingon nga wala na siyay laing gihandom gawas nga makaila kang Kristo ug "makaplagan diha Kaniya," nga makabaton sa Iyang pagkamatarung ug magkinabuhi pinaagi sa pagtoo diha Kaniya, bisan kung kini nagpasabot sa pag-antus ug pagkamatay. Ang katuyoan ni Pablo mao ang pag-ila ni Kristo, nga adunay pagkamatarung nga nakuha pinaagi sa pagtoo diha Kaniya, ug nagpuyo sa pagpakig-ambit kuyog Kaniya, bisan sa panahon nga kini nagdala ug pag-antus (Ikaduhang Timoteo 3:12). Sa kaulahian, nagtan-aw siya sa takna nga siya mahimong kabahin sa "pagkabanhaw gikan sa mga patay."

Ang atong katuyoan sa kinabuhi, sama sa orihinal nga pagbuhat sa Diyos sa tawo, mao ang 1) paghimaya sa Diyos ug ganahan magpakig-ambit Kaniya, 2) adunay maayo nga relasyon sa uban, 3) pagtrabaho, ug 4) adunay yutang-sakop ibabaw sa kalibotan. Apan tungod sa pagkahulog sa sala sa tawo, ang pakig-ambitay sa Diyos nabuak, ang pagpakiglambigit sa uban naag-ag, ang trabaho daw kanunay nga pakyas, ug ang tawo nanlimbasug sa paghupot sa bisan unsa nga dagway sa pagkagamhan sa kinaiyahan. Pinaagi lamang sa pagpasig-uli sa pagpakig-ambit sa Diyos, pinaagi sa pagtoo kang Hesu-Kristo, nga ang katuyoan sa kinabuhi hikaplagan pag-usab.

Ang katuyoan sa tawo mao ang paghimaya sa Diyos ug pagtagamtam Kaniya sa walay katapusan. Ginahimaya nagto ang Diyos sa paagi nga ato Siyang kahadlokang ug tumanon, nagtutok sa atong mga mata sa atong umalabot nga pinuy-anan sa langit, ug ilhon Siya sa suod nga paagi. Gitagamtam nato ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa Iyang katuyoan alang sa atong mga kinabuhi, nga makahimo kanato nga makasinati sa tinuod ug malungtaron nga kalipay-ang madagayaong kinabuhi nga Iyang gitinguha alang kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kon unsaon pagpangita sa katuyoan sa kinabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries