settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang moduwa ug video games ang usa ka Cristohanon?

Tubag


Ingon nga nakumpleto 2000 ka tuig na ang milabay, ang Pulong sa Diyos dili dayag nga nagtudlo kon ang usa ka Cristohanon kinahanglan nga moduwa ug video games. Apan ang mga prinsipyo sa Biblia magamit gihapon karon mahitungod sa labing maayong paggamit sa atong panahon. Sa dihang ipakita sa Diyos kanato nga ang usa ka espisipikong bulohaton nagatuok na sa atong mga kinabuhi, kinahanglan natong temporary nga mobuwag gikan niini. Kining “paspas” nga serbisyo sa pagkaon, mga salida, telebisyon, musika, video games, bisan unsa nga nakapasamok sa atong pagtagad gikan sa paghibalo ug paghigugma sa Diyos ug pag-alagad sa Iyang katawhan. Samtang ang pipila niining mga butang dili daotan sa ilang kaugalingon, mahimo silang mga diyosdiyos nga makapasamot kanato gikan sa atong unang gugma (Colosas 3:5; Pinadayag 2:4). Sa ubos mao ang mga prinsipyo nga mahimong hunahunaon, kon ang pangutana mahitungod sa mga video games, telebisyon, mga salida, o bisan unsa nga yutan-ong kalihokan.

1. Ang mga video games ba makapalig-on kanako o makalingaw lang kanako? Ang pagpalig-on nagkahulogan ug pagtukod. Ang pagdula ba ug mga video games makapatukod sa imong gugma alang sa Diyos, sa kahibalo Kaniya, ug pagpangalagdan ngadto sa uban? “’Ang tanan mahimong itugot’ – apan dili tanang butang mapuslanon. ‘Ang tanang butang mahimong itugot’ – apan dili tanang butang makaayo” (Unang Corinto 10:23 – 24; Roma 14:19). Sa dihang hatagan kita sa Diyos ug panahon sa pagpahayahay, kinahanglan nga mangita kitag makapabayaw nga mga kalihokan aron malingaw. Ato bang pilion ang mahimong itugot kay sa dalaygon nga mga kalihokan? Sa dihang aduna kitay kapilian tali sa maayo, mas maayo, ug labing maayo, angay natong pilion ang labing maayo (Galacia 5:13 – 17).
2. Ang pagdula ba ug mga video games nakatuman sa kaugalingong kabubot-on o sa kabubot-on sa Diyos? Ang kabubot-on sa Diyos alang sa Iyang mga kaanakan malaktod saysay sa Iyang labing mahinungdanong sugo: “Higugmaa ang GINOO nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna;’ ug, ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon” (Lucas 10:27). Ang atong kabubot-on nahugawan sa sala. Tungod kay naluwas kita gikan sa atong dinalo nga mga pangandoy, angay natong itugyan ang atong kabubot-on (Filipos 3:7 – 9). Ang kabubot-on sa Diyos maoy nakapausab sa atong kabubot-on (Salmo 143:10). Sa progresibo, ang Iyang mga pangandoy alang kanato nahimong atong pinakalalom nga mga pangandoy usab.
Daghang mga tawo ang nagatoo nga ang kabubot-on sa Diyos laay ug makauulaw. Ilang gihulagway ang usa ka monghe diha sa mingaw nga monastery o usa ka masuk-anong janitor sa simbahan. Sukwahi sa ilang gipangtuohan, ang mga tawo nga nagasunod sa kabubot-on sa Diyos sa ilang kinabuhi maoy labing malipayon, ug mapangahason kaayo nga mga tawo. Ang pagbasa ug mga bayograpiya (kagibuhi) sa mga bayan isa kasaysayan sama nilang Huson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom, ug George Mueller magpamatuod niini. Segurado, kini nga mga gipakabalaan nag-atubang ug kalisdanan gikan sa kalibotan, ang ilang kaugalingong lawas, ug ang demonyo. Mahimong wala silay ingon kadaghang mga kalibotanong kabtangan, apan adunay natapos nga dakong mga pagpamuhat ang Diyos pinaagi kanila. Sa sinugdanan, ang Iyang kabubot-on daw dili mahimo ug sobra ka balaan aron makalingaw, apan mohatag ang Diyos ug gahom aron paghimo niini ug mga pangandoy aron malipay niini. “Nalipay ako pagtuman sa Imong kabubot-on, O akong Diyos” (Salmo 40:8a; tan-awa ang Hebreo 13:21).
3. Ang video game ba makapahimaya sa Diyos? Ang ubang mga video games naghimaya sa kapintasan, kahilayan, ug buang nga mga desisyon (sama pananglitan, “Wala nako maapil sa lumba, busa ako na lang gub-on ang akong kotse”). Isip mga Cristohanon, ang atong mga kalihokan kinahanglan nga magdalag himaya ngadto sa Diyos (Unang Corinto 10:31) ug motabang kanato pagtubo diha sa kahibalo ug sa grasya ni Cristo.
4. Ang pagdula bas a mga video games mosangpot sa mga maayong buhat? “Kay kita Iyang pagkabuhat, gilalang diha ni Cristo Hesus alang sa mga maayong buhat, diin giandam nang daan sa Diyos, aron nga magkinabuhi kita niini” (Efeso 2:10; tan-awa usab ang Tito 2:11 -14 ug Unang Pedro 2:15). Ang pagkatapolan ug pagkahakog nakalapas sa katuyoan sa Diyos alang kanato – nga mao ang paghimog maayo ngadto sa uban (Unang Corinto 15:58; tan-awa usab ang Galacia 6:9 – 10).
5. Ang pagdula ba ug mga video games nagpakitag pagpugong sa kaugalingon? Daghang mga tawo ang nakaingon nga ang mga video games mahimong usa ka pagkagumon o usa ka pagkabuang. Walay dapit alang sa Cristohanong kinabuhi niining mga butanga. Gitandi ni Pablo ang Cristohanong kinabuhi sa usa ka magdudula nga nagapanton sa iyang lawas aron iyang madaog ang ganti. Ang mga Cristohanon adunay mas dakong pagpadasig aron magkinabuhing gilain nga kinabuhi sa pagpugong sa kaugalingon – nga mao ang dayong ganti sa langit (Unang Corinto 9:25 – 27).
6. Ang pagdula bas a mga video games makatubos sa panahon? Manubag ka sa kon giunsa nimo paggamit ang limitado nimo nga mga minute. Ang paggamit sa mga oras alang sa pagdula ug video game halos dili matawag nga maayong paggamit sa panahon. “Nan, pagmatngon pag-ayo, sa inyong pagkinabuhi – dili isip walay kaalam inay isip maalamon, pahimuslan ang matag higayon, tungod kay ang mga adlaw daotan. Busa ayaw pagpakabuang, apan sabta unsay kabubot-on sa GINOO” (Efeso 5:15 – 17). “Pagkinabuhi alang sa nahabilin nga takna diha sa lawas dili naa lang sa tawhanong mga kaibog apan alang sa kabubot-on sa Diyos” (Unang Pedro 4:2; tan-awa usab ang Colosas 4:5; Santiago 4:8). Sa dihang magdula kag mga video games, ang imo bang hunahuna nakatutok sa mga diosnong butang o mga kalibotanong butang?
7. Makapasar ba kini sa pagsulay sa Filipos 4:8? “Sa kataposan, mga igsoon, bisan unsang butang nga matuod, bisan unsang butang nga halangdon, bisan unsang butang nga husto, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang ang matahom, bisan unsang butang ang dalaygon – hunahunaa ang maong mga butang” (Filipos 4:8). Sa dihang magdula kamog mga video games, nakatutok ba ang inyong hunahuna sa diosnong mga butang o kalibotanong mga butang?
8. Ang pagdula ba ug mga video games nihaom sa katuyoan sa akong kinabuhi? Misulat si Pablo nga sa kataposang mga adlaw ang mga tawo mahimong “… mahigugmaon sa kalipay imbes mga mahigugmaon sa Diyos” (Ikaduhang Timoteo 3:4). Ang kasadpang kultura haom sa maong paghulagway. Ganahan kitang magdula. Ang mga dili Cristohanon nagumon sa kalingawan sama sa mga salida, mga paugnat sa kusog, ug musika tungod kay wala silay usa ka mas taas nga tumong kay sa paglingaw sa kinabuhi sa dili pa mamatay. Kini nga mga kalingawan dili makatagbaw sa tinud-anay (Ecclesiastes 2:1). Sa dihang ang mga Cristohanon nagumon sa mao rang mga butang sama sa mga dili Cristohanon, makaingon ba kita sa pagkamatuod nga nagapakita kitag bag-ong kinabuhi “diha sa hiwi ug daotan nga kaliwatan, diin kamo midan-ag sama sa mga bitoon sa uniberso” (Filipos 2:15)? O ato lang gipamatud-an sa uban nga wala gayud kitay kalahian kanila ug mao nga si Cristo walay nahimong mahinungdanong kalahian sa atong mga kinabuhi? Giisip ni Pablo nga ang paghibalo, paghigugma, ug pagtuman sa Diyos nga maoy iyang kinatas-ang prayoridad. “Akong giisp ang tanang butang nga kapildihan kon itangdi ngadto sa naghingaping kahanlangdon sap ag-ila ni Cristo Hesus nga akong GINOO, kansang alang kaniya nawala kanako ang tanang mga butang. Akong giisip kining tanan nga basura, aron akong maangkon si Cristo … buot nakong masayran si cristo ug ang gahom sa Iyang pagkabanhaw ug ang panag-uban sa pagpakig-ambit diha sa Iyang mga pag-antos, mahimong sama Niya diha sa Iyang kamatayon,” (Filipos 3:7 – 10). Ang pagdula bas a mga video games nagapakita sa akong gugma alang sa Diyos o sa akong gugma sa mga butang niining kalibotana? (Unang Juan 2:15 – 17).
9. Ang pagdula bas a mga video games nakahatag kanako ug dumalayong pagtutok? Ang mga Cristohanon adunay paglaom sa dumalayong mga ganti sa langit kung sila matinud-anon sa kalibotan (tan-awa ang Mateo 6:19 – 21 ug Unang Corinto 3:11 – 16). Kon kita motutok nga magkinabuhi alang sa eternidad imbes sa lumalabay nga mga kalipay sa kalibotan, makabaton kitag gitugyan nga mga kabtangan, panahon, ug mga kasingkasing alang sa pagpangalagdan (Colosas 3:1 – 2; 23 – 24). Kon ang atong mga kabtangan o mga kalihokan nakapawala sa atong mga dumalayong ganti, unsa pa may bili niini (Lucas 12:33 – 37)? Ang mga Cristohanon kasagarang mosulay ug alagad sa Diyos ug sa ilang kaugalingong mga pangandoy. Apan tin-aw nga gipahayag ni Hesus, “Walay makapangalagad sa duha ka mga agalon” (Mateo 6:24). Gihatagan kitag kalipay sa Diyos sa panahon sa paghago ug pahulay (Ecclesiastes 5:19; Mateo 11:28 – 29; Colosas 3:23 – 24). Angay natong pangitaon ang balance tali sa kahago ug sa kalingawan. Sa dihang atong igahin ang panahon alang sa pagpahayahay sama sa gihimo ni Hesus (Marcos 6:31), angay natong pilion ang makapalig-on nga kalihokan.

Ang pangutana dili kon “Makadula ba akog mga video games?” apan “Ang mga video games ba mahimong labing maayong kapilian?” makapalig-on ba kini kanako, makapakita sa akong gugma sa akong silingan, ug makapahimaya sa Diyos? Angay natong sundan ang mga dalaygon nga kalihokan, dili lamang sa mga gitugot nga mga butang. Apan Siya magagiya kanimo, sunod Kaniya sa mainiton labaw sa tanan. Pangandam alang sa eternidad. Ang tanang sakripisyo daw mahimong dili mahinungdanon sa dihang atong pakigkitaan si Hesus.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang moduwa ug video games ang usa ka Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries