settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong panglantaw sa pagretiro?

Tubag


Sa dihang magkaduol na ang edad sa pagretiro sa mga Cristohanon, sagad silang maghunahuna unsay angay buhaton sa usa ka Cristohanon panahon sa mga tuig sa ilang pagretiro. Moretiro ba ang mga Cristohanon gikan sa Cristohanong pagpangalagad sa dihang moretiro sila gikan sa ilang trabahoan? Unsaon man pagtan-aw sa usa ka Cristohanon sa pagretiro?

1. Bisan tuod walay biblikanhong prinsipyo nga ang usa ka tawo kinahanglan nga muretiro sa iyang trabaho sa dihang moabot na siya sa edad, adunay panig-ingnan sa mga Levita ug sa ilang trabaho diha sa tabernakulo. Sa Numeros 4, ang mnga lalaki nga Levita giihap alang sa pagserbisyo diha sa tabernakulo gikan sa pangedaron nga 25 – 50 ka tuig, ug iniglapas sa 50, muretiro sila gikan sa ilang regular nga serbisyo. Makahimo sila pagpadayon “pag-abag sa ialng mga igsoon” apan dili na makapadayon sa pagpanarbaho (Numeros 8:24 – 26).
2. Bisan tuod makaretiro kita gikan sa atong mga bokasyon (bisan pa sa “bug-os nga panahon” sa Cristohanong pagpangalagdan), dili kita angay nga muretiro sa pagserbisyo sa GINOO, bisan tuod nga ang paagi sa atong pagsilbi Kaniya mausab. Adunay panag-ingnan sa duha ka tigulang kaayo nga mga tawo sa Lucas 2:25 – 38 (silang Simeon ug Anna) nga nagpadayon pagpangalagad sa GINOO nga matinud-anon. si ana usa ka tigulangon nga balo nga nangalagad sa templo kada adlaw inubanan sa puasa ug pag-ampo. Ang Tito 2 nagpahayag nga ang mga tigulangon nga lalaki ug babaye motudlo, agig panig-ingnan, sa mga batan-ong lalaki ug babaye unsaon pagkinabuhi.
3. Ang mga katuigan sa pagkatigulang sa usa ka tawo kinahanglan nga dili gamiton lunlon sa kalipay lang. Si Pablo nag-ingon nga ang balo nga nagkinabuhi alang sa kahilayan patay bisan tuod siya buhi pa (Unang Timoteo 5;6). Supak sa biblikanhong panugon, daghang mga tawo ang nagtumbas sa pagretiro sa “pagpangitag kalipay” kon mahimo. Wala nagpasabot nga ang mga retirado dili na malingaw sa golf, sa mga katilingbanong gimbuhaton, o makalipay nga mga pangagpas. Apan kinahanglan nga kni dili maoy pangunang gitutokan sa kinabuhi sa usa ka tawo bisan unsa pay edad.
4. Ang Ikaduhang Corinto 12:14 nagpahayag nga ang mga ginikanan kinahanglan nga maggahin alang sa mga anak. Apan ang labing dakong butang nga “igahin” sukad mao ang espirituhanong panulondon sa usa ka tawo, nga mapanunod ngadto sa kabataan, sa mga apo, ug apo sa tuhod. Ang nagpasunod nga mga kaliwatan naapektuhan sa matinud-anong mga pag-ampo sa usa ka edaran nga “patriarka” sa panimalay o “matriarka.” Ang pag-ampo tingali maoy labing mabungahon nga gul-anan sa pagpangalagdan niadtong niretiro.

Ang Cristohanon dili sukad moretiro gikan sa pagpangalagad kang Cristo; iya lamang giilisan ang padad-anan sa iyang trabahoan. Sa laktod saysay, sa dihang hapit na ang “edad sa pagretiro” sa usa ka tawo, (unsa man ugaling kana) ang bokasyon mahimong mausab apan ang pagpamuhat sa kinabuhi sa pag-alagad sa GINOO dili mausab. Kasagaran kining mga “edaran nga mga gipakabalaan:” human sa tibuok kinabuhi nga paglakaw kauban ang Diyos, ang makahimo nga ipaabot ang mga kamatuoran sa Pulong sa Diyos agig pagpakiglambigit kon giunsa paglihok sa Diyos sa ilang kinabuhi. Ang pag-ampo sa salmista mao untay aton pag-ampo sa magka edaran kita: “Bisan sa dihang tigulang na ako ug ubanon, ayaw ako isalikway, O Diyos, hangtod nga akong ikapamantala ang imong gahom ngadto sa sunod nga kaliwatan, ang imong gahom sa tanang matawo pa” (Salmo 71:18).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong panglantaw sa pagretiro?
© Copyright Got Questions Ministries