settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang magpaugnat ang Kristohanon?

Tubag


Sama sa daghang mga butang sa kinabuhi, adunay mga paghinobra sa dapit sa pagpaugnat. Ang uban nga mga tawo nagpunting lamang sa pagkaespirituhanon, nga misangpot sa pagpasagad sa ilang lawasnong mga lawas. Ang uban nagpunting ug hilabihang pagtagad sa hulma ug tabas sa ilang pisikal nga mga lawas nga ila nang napasagdan ang espirituhanong pagtubo ug pagkahamtong. Wala niining duha ang nagtumbok sa biblikanhong pagkatimbang. Ang Unang Timoteo 4: 8 nagpahibalo kanato, “kay samtang ang lawasnong paugnat may diyutayng bili, ang pagkadiosnon bililhon sa tanang paagi, sanglit kini naghupot ug saad alang sa kasamtangang kinabuhi ug ingon man usab alang sa kinabuhi nga umalabut.” Hinun, ang maong bersikulo nagasulti nga ang paugnant bililhon, apan giuna niini ang hustong paugnat pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkadiosnon mas dako-dako ug bili.

Nahisgotan usab ni apostol Pablo ang lawasnong pagbansay pinaagi sa paghulagway sa espirituhanong kamatuoran diha sa Unang Korinto 9: 24-27. Iyang gipakatumbas ang Kristohanong kinabuhi ngadto sa usa ka lumba nga atong gidagan aron "makab-ot ang ganti." Apan ang ganti nga atong gipangita mao ang malungtarong purongpurong nga dili mataya o mapus-aw. Sa Ikaduhang Timoteo 2: 5, si Pablo miingon, “Ang tiglumba dili mapurong-purongan gawas kon siya mosalmot subay sa mga lagda.” Si Pablo migamit pag-usab sa atletikanhong katandian sa Ikaduhang Timoteo 4: 7: “Akong napakiglimbasogan ang maayong pagpakiglimbasog, akong natiwas ang lumba, akong natipigan ang pagsalig.” Samtang ang pagtutok niining mga Kasulatan wala sa lawasnong paugnat, ang katinuoran nga si Pablo migamit sa atletikanhong terminolohiya aron pagtudlo kanato sa espirituhanong mga kamatuoran nagpaila nga si Pablo nagsud-ong sa lawasnong paugnat, ug bisan ang panagsangka, diha sa positibong panahom. Kita pulos lawasnon ug espirituhanon nga mga binuhat. Samtang ang espirituhanong aspeto (dagyaw*) sa atong pagkatawo, sa biblikanhong pagkasulti, mas mahinungdanon, dili nato pasagdan ang espirituhanon ni ang lawasnon nga aspeto sa atong kahimsog.

Busa, tatawng, walay sayop sa usa ka Kristohanon nga nagapaugnat. Sa katinuoran, ang Balaang Kasulatan matin-aw nga kinahanglan natong atimanon ang atong panglawas (Unang Korinto 6: 19-20). Sa samang higayon, ang Balaang Kasulatan nagpasidaan batok sa pagawal (Unang Samuel 16: 7; Proverbio 31:30; Unang Pedro 3: 3-4). Ang atong tumong sa paugnat kinahanglan dili aron mousbaw ang kalidad sa atong panglawas aron ang uban makamatikod ug makadayeg kanato. Hinunoa, ang tumong sa paugnat mao ang pagpalambo sa atong lawasnong kahimsog aron makabaton kita og dugang pang lawasnong kusog nga mahimo natong igugol sa espirituhanong mga tumong.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang magpaugnat ang Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries