settings icon
share icon
Pangutana

Angay ba nga ang mga Kristohanon modangop sa mga doktor?

Tubag


Adunay pipila ka mga Kristohanon nagatuo nga ang pagpangita sa medikal nga pagtagad nagapakita nga kulang ug pagtoo sa Diyos. Diha sa Pulong-Pagtoo nga kalihokan, ang pagkonsulta sa usa ka doktor kasagaran giisip nga kakulang sa pagtoo nga sa pagkatinuod makapugong sa Diyos sa pag-ayo kanimo. Diha sa mga pundok sama sa Kristohanong Siyensya (Christian Science), ang pagpangita sa tabang sa mga doktor usahay gipanglangtawan nga usa ka babag sa paggamit sa espirituhanong kusog nga gihatag sa Diyos kanato aron sa pag-ayo sa atong mga kaugalingon. Ang panabot niinig mga panan-aw nakulangan kaayo. Kung ang imong sakyanan nadaot, dad-on mo ba kini sa usa ka mekaniko o maghulat ka sa Diyos sa paghimo ug usa ka milagro aron pag-ayo sa imong sakyanan? Kon ang mga tubo sa imong balay nibusikad, maghulat ka ba sa Diyos nga mosungsong sa tulo, o tawgon nimo ang tubero? Ang Diyos sama ra nga makahimo pag-ayad sa usa ka awto o pag-ayo sa tubo ingon nga makaayo Siya sa atong mga lawas. Ang kayinuotan nga ang Diyos makahimo ug nagahimo sa mga milagro sa pagpang-ayo wala magpasabut nga kita kinahanglan nga magdahum kanunay sa usa ka milagro kay sa pagpangita ug tabang sa mga tawo kansang adunay kahibalo ug kahanas sa pagtabang kanato.

Ang mga magtatambal gihisgutan sa Balaang Kasulatan ug mga usa ka dosena ka higayon. Ang nag-inusarang bersikulo nga mahimong makuha gawas sa kinatibuk-ang kahulugan aron sa pagtudlo nga ang usa ka tawo dili angay modangop sa mga doktor mao ang Ikaduhang Kronikas 16:12. “Ug sa ikakatloan ug siyam ka tuig sa iyang paghari si Asa nasakit sa iyang tiil; ang iyang sakit daku kaayo: apan sa iyang pagkasakit siya wala mangita sa GINOO, kondili sa mga mananambal.” Ang hilisgutan dili nga si Asa nagpahiling sa mga doktor, kondili nga "wala siya mangayo og tabang gikan sa Ginoo.” Bisan sa pagpahiling sa usa ka doktor, ang atong katapusang pagtoo mao ang Diyos, dili ang doktor.

Adunay daghang mga bersikulo nga naghisgot sa paggamit sa "medikal nga pagtambal" sama sa paggamit sa mga bendahe (Isaias 1: 6), lana (Santiago 5:14), lana ug bino (Lukas 10:34), mga dahon (Ezequiel 47:12) Unang1 Timoteo 5:23), ug mga haplas, ilabi na ang "balsamo sa Galaad" (Jeremias 8:22). Usab, si Lukas, ang tagsulat sa Mga Buhat ug ang Ebanghelyo ni Lukas, gihisgotan ni Pablo ingon nga "ang hinigugmang mananambal" (Kolosas 4:14).

Ang Markos 5: 25-30 nag-asoy sa sugilanon sa usa ka babaye nga adunay suliran sa walay hunong nga pagdugo, usa ka suliran nga wala matambalan sa mga doktor bisan pa nga daghan na ang iyang gipangdangpan ug nagasto ang tanan niyang salapi. Sa pagduol kang Hesus, naghunahuna siya nga kung siya makahikap lamang sa sidsid sa Iyang sapot, siya mamaayo; siya mihikap sa Iyang bitiis, ug siya naayo. Si Hesus, sa pagtubag sa mga Pariseo kon nganong naggahin Siya ug panahon sa mga makasasala, miingon kanila, "Ang mga maayo rag lawas maoy wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton. " (Mateo 9:12). Gikan niining mga bersikuloha ang usa ka tawo mamahimong maka-ayag sa mosunod nga mga prinsipyo:

1. Ang mga doktor dili Diyos ug dili angay isipon sa ingon. Sila usahay makatabang, apan adunay mga higayon nga ang ila na lang mahimo mao ang pagkuha sa salapi.

2. Ang pagpangita ug mga mananambal ug paggamit sa "mga kalibutanon" nga mga ikaalim wala gikondenar sa Kasulatan. Gani, ang medikal nga mga pag-atiman giila nga maayo.

3. Ang pagpanginlabot sa Diyos sa bisan unsang lawasnong kalisud kinahanglan pangitaon (Santiago 4: 2; 5:13). Dili Siya nagsaad nga Siya motubag sa paagi nga kanunay natong gusto (Isaias 55: 8-9), apan kita adunay kasigurohan nga ang tanan nga Iyang buhaton pagabuhaton diha sa gugma ug busa alang sa atong kinamaayohang kaayohan (Salmo 145: 8-9).

Busa, kinahanglan ba nga ang mga Kristohanon modangop sa mga doktor? Gilalang kita sa Diyos ingon nga maalam nga mga binuhat ug gihatagan kita sa katakus paghimo sa mga tambal ug pagkat-on unsaon pag-ayo sa atong mga lawas. Walay sayop sa pagpadapat niini nga kahibalo ug katakos ngadto sa lawasnong pangalim. Sa samang higayon, ang atong katapusang pagtoo ug pagsalig anaa sa Diyos, dili sa mga doktor o tambal. Mahitungod sa tanang malisud nga mga pagpili, kinahanglan atong pangitaon ang Diyos nga nagsaad sa paghatag kanato sa kaalam kon kita mangayo niini (Santiago 1: 5).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay ba nga ang mga Kristohanon modangop sa mga doktor?
© Copyright Got Questions Ministries