settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang lawasnon nga Cristohanon?

Tubag


Mahimo bang lawasnon ang usa ka tinuod nga Cristohanon? Alang sa pagtubag niini nga pangutana, ato using ipasabot ang termino nga “karnal.” Ang pulong nga “karnal” gihubad gikan sa Griyegong pulong nga sarkikos, nga nagpasabot ug “unodnon.” Kini nga mabatbatong pulong makita sa konteksto sa mga Cristohanon diha sa Unang Corinto 3:1 – 3. Niini nga berso, si apostol Pablo gitawag ang mga magbabasa ingong nga “mga higala,” usa ka termino nga halos eksklusibo (mailinon) niyang gigamit aron pagpunting sa mga isigka-Cristohanon; unya iya dayon silang gihulagway ingon nga “lawasnon.” Busa, makaingon kita nga ang mga Cristohanon posible nga mahimong lawasnon.

Ang yawi alang sa pagsabot mao nga samtang ang usa ka Cristohanon posible, sa usa ka panahon, mahimong lawasnon, apan ang usa ka tinuod nga Cristohanon dili magpabiling lawasnon sa tibuok niyang kinabuhi. Giabusahan sa uban ang ideya (alinghuna) sa usa ka “lawasnon nga Cristohanon” agig pag-ingon nga posible sa mga tawo nga makabaton ug pagtoo diha ni Cristo unya magpadayon sa pagkinabuhi sa tibuok nilang kinabuhi sa hingpit nga lawasnon nga paagi, nga walay pamatuod sa pagka tawo pag-usab o sa pagka bag-ong binuhat (Ikaduhang Corinto 5:17). Ang maong konsepto (taghuna) dili gayud biblikanhon. Ang Santiago 2 gipaklaro pag-ayo nga ang tinud-anay nga pagsalig moresulta kanunay sa maayong mga pagpamuhat. Ang Efeso 2:8 – 10 nagdeklarar nga samtang naluwas kita agig grasya lamang ug pinaagi sa pagtoo lamang, ang maong kaluwasan moresulta sa mga pagpamuhat. Ang usa ba ka Cristohanon, panahon sa kapakyasan ug/o pagkamasupilon, mahimong lawasnon? Oo. Mahimo bang magpabiling lawasnon ang usa ka tinuod nga Cristohanon? Dili.

Sanglit ang walay kataposang kasegurohan usa ka katinuoran diha sa Kasulatan, mao na nga bisan ang lawasnong Cristohanon mahimo gihapong maluwas. Dili mawala ang kaluwasan, tungod kay ang kaluwasan usa ka gasa sa Dios nga dili Niya bakwion (tan-awa ang Juan 10:28; Roma 8:37 – 39; Unang Juan 5:13). Bisan diha sa Unang Corinto 3:15, ang usa ka lawasnon nga Cristohanon gipasaligan sa kaluwasan: “Kon maugdaw ang gihagoan ni bisan kinsa, mag-antos siya sa kapildihan; apan siya mismo maluwas, apan sama sa tawo nga nakaikyas sa sunog.” Ang pangutana dili kon ang usa ka tawo nga naga-angkon nga siya Cristohanon apan nagakinabuhi nga lawasnon nawala ang kaluwasan, apan kon ang maong tawo tinuod ban ga naluwas sa sinugdanan (Unang Juan 2:19).

Ang mga Cristohanon nga nahimong lawasnon sa ilang kinaiya makahulat gikan sa Dios ug mahigugmaong pagpanton (Hebreo 12:5 – 11) aron nga sila mapasig-uli sa suod nga panag-uban Kaniya ug mabansay pagtuman Kaniya. Ang kabubot-on sa Dios pagluwas kanato mao nga maganam-anam kitag tubo haduol sa imahe ni Cristo (Roma 12:1 – 2), mahimong labi pang espirituhanon ug magkakunhod ang pagkalawasnon, usa ka proseso nga gitawag nga pagbalaan. Hangtod nga maluwas kita sa atong mga makasasalang unod, adunay gayud pagkatap sa pagkalawasnon. Hinoon, alang sa usa ka tinud-anay nga magtotoo ni Cristo, kini nga mga pagkatap sa pagkalawasnon mahimong eksepsyon o espesyal nga kaso, dili usa ka lagda o sagad nga nahitabo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang lawasnon nga Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries