settings icon
share icon
Pangutana

Nganong ang tanang Cristohanon mga salingkapaw?

Tubag


Tingali wala nay laing mas mahagiton nga pasangil kay sa pagka “salingkapaw.” Subo pamalangdungon, ang uban gibati nga makatarunganon ang ilang pagtan-aw sa tanang mga Cristohanon nga mga salingkapaw. Ang termino nga “ipokrito” (salingkapaqw) nakatagamtam ug mauswagong kabilin sa Ingles nga pinulongan. Ang termino niabot kanato pinaagi sa Latin nga hypocrisies nga ang buot pasabot kay “nagdrama, nagpaka aron ingnon.” Kon balikon pa gayod ang kagahapon, ang maong pulong makita sa klasikal ug Bag-ong Tipan nga hinubad sa Griyego ug adunay managsamang alinghuna -pag arte, pagpaka aron ingnon.

Niining paagia gigamit sa GINOONG Hesus ang maong termino. Sama pananglitan, sa dihang nagtudlo sa Cristo mahitungod sa kamahinungdanon sa pag-ampo, pagpuasa, ug pag-abuloy alang sa katawhan sa gingharian, wala kita Niya gidasig pagsunod sa mga panig-ingnan niadtong mga tigpakaaron-ingnon (Mateo 6:2, 5, 16). Pinaagi sa taas nga mga pag-ampo sa publiko, paghimog mapasulabihon nga mga kalihokan aron maseguro nga mamatikdan ang ilang mga puasa, ug iparada ang ilang mga gasa alang sa Templo ug sa kabos, gipakita lamang nila ang gawasnong kalambigitan sa GINOO. Samtang ang mga Pariseo maayo ang pagpasundayag sa ilang dramatikong papel ingon nga mga panig-ingnan sa kadaghanan mahitungod sa relihiyosong hiyas, napakyas sila pag-ayo sa kinasulorang kalibotan sa kasingkasing diin ang matuod nga hiyas nagpuyo (Mateo 23:13 – 33; Marcos 7:20 – 23).

Sukad wala gitawag ni Hesus ang Iyang mga disipulo nga mga ipokrito. Ang maong pagtawag gihatag lamang ngadto sa mga nahisalaag nga relihiyosong panatiko. Hinuon, Iyang gitawag ang mga Iyaha nga “mga sumusunod,” “mga bata,” “karnero,” ug Iyang “iglesya.” Dugang pa, adunay pasidaan sa Bag-ong Tipan mahitungod sa sala sa tigpakaaron-ingnon (Unang Peter 2:1), diin gitawag ni Pedro nga “pagkadili tim-os.” Sa makausa pa, duha ka dayag nga mga panig-ingnan sa tigpakaaron-ingnon ang natala sa iglesya. Diha sa Buhat 5:1 – 10, duha ka mga tinun-an ang nasakpan sa pagpakaaron-ingnon nga mas mahinatagon kay sa tinuod nilang pagkasila. Hilabihan ang ilang sangpotanan. Ug, sa tanang tawo, si Pedro pa gayud ang gisukmatan sa paggiya sa usa ka pundok sa mga tigpakaaron-ingnon sa ilang pagtagad sa mga Hentil nga mga magtotoo (Galacia 2:13).

Unya, gikan sa panudlo sa Bag-ong Tipan, makakuha kitag duha ka mga panghinapos. Una, adunay mga tigpakaaron-ingnon sa mga naga-angkon nga sila Cristohanon. Anaa sila sa sinugdanan pa lang, ug, sumala sa sumbingay ni Hesus mahitungod sa sagbot ug trigo, seguradong magpabilin silang anaa hantod sa kataposang mga adlaw (Mateo 13:18 – 30). Dugang pa, kon bisan gani ang usa ka apostoles mahimong sad-an sa tigpakaaron-ingnon, walay rason sa pagtoo nga ang “yano” nga mga Cristohanon mahimong gawasnon sa maong salaod. Angay kitang magmabinantayon kanunay nga dili kita mahulog sa samang mga tintsasyon (Unang Corinto 10:12).

Dili tanan nga nagaangkon nga sila Cristohanon tinuod nga Cristohanon. Tingali tanan o kasagaran sa mga inilang tigpakaaron-ingnon taliwala sa panon sa mga Cristohanon sa pagkatinuod mga tigpakaaron-ingnon ug mga mangingilad. Hangtod karon, mga inila nga mga Cristohanong pangulo nangahulog sa makalilisang nga mga sala. Ang panalapianon ug makihilawasnong eskandalo daw naghampak sa Cristohanong katilingban. Apan, imbes nga puniton ang mga gipamuhat sa pipila ug gamiton kini aron pagpakaulaw sa tibuok katilingban sa mga Cristohanon, angay kitang mangutana kon katong tanan nga nagaangkon nga sila Cristohanon tinuod ba gayod nga mga Cristohanon. Daghang biblikanhong mga berso ang nagpamatuod nga kadtong tinuod nga iya ni Cristo mopakita ug bunga sa Espiritu (Galacia 5:22 – 23). Ang sambingay ni Hesus mahitungod sa binhi ug sa mga yuta sa Mateo 13 gipaklaro nga dili tanang pag-angkon sa pagtoo diha Niya tinud-anay. Subo pamalandongon, daghang mga nagaangkon nga iyaha makugang inig-abot sa adlaw nga makadungog gikan Niya nga mosulti kanila, “Wala ako makaila kaninyo. Palayo kanako, kamo nga mga mamumuhat ug daotan!” (Mateo 7:23).

Ikaduha, samtang dili na ikatingala nga ang mga tawo nga nagapakaaron-ingnon nga mas balaan kay sa tinuod nilang kahimtang nagaangkon nga sila mga Cristohanon, dili kita makasulti nga ang iglesya naglangkob sa halos tanan nga mga tigpakaaron-ingnon. Makauyon kita nga kitang tanan nga nagatawag sa pangalan ni Hesu Cristo nagpabiling mga makasasala bisan pagkahuman nga ang atong mga sala napasaylo. Mao na, nga bisan naluwas kita gikan sa walay kataposang silot sa sala (Roma 5:1; 6:3), kita luwasonon pa gikan sa presensya sa sala sa atong mga kinabuhi (Unang Juan 1:8 – 9), apil niini ang sala sa tigpakaaron-ingnon (salingkapaw). Pinaagi sa atong buhing pagtoo diha sa GINOONG Hesus, mapinadayonon natong ginabuntog ang gahom sa sala hangtod nga kita hingpit nga maluwas (Unang Juan 5:4 – 5).

Ang tanang mga Cristohanon napakyas pagkinabuhing hingpit sumala sa sukdanan nga ginatudlo sa Biblia. Walay Cristohanon nga nahimong hingpit nga sama ni Cristo sukad. Apan, adunay daghang mga Cristohanon nga tinud-anay nga nagapaningkamot magkinabuhi sa Cristohanong kinabuhi ug dugang pa nga nagasandig sa Balaang Espiritu aron pagkonbikto, pag-usab, ug paggahum kanila. Adunay panon sa mga Cristohanon nga nagkinabuhi sa ilang kinabuhi nga gawasnon sa eskandalo. Walay Cristohanon nga hingpit, apan ang masayup ug mapakyas pagkab-ot sa kahingpitan niining kinabuhia dili managsama sa pagkatigpakaaron-ingnon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong ang tanang Cristohanon mga salingkapaw?
© Copyright Got Questions Ministries