settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nato pag-ila sa tingog sa Dios?

Tubag


Kining pangutanaha gipangutana sa dili maihap nga mga tawo sa tibuok kapanahonan. Si Samuel nakadungog sa tingog sa Dios, apan wala makaila niini hangtud nga siya gitudloan ni Eli (1 Samuel 3: 1-10). Si Gideon adunay usa ka pisikal nga pagpadayag gikan sa Dios, ug nagduhaduha pa siya kung unsa ang iyang nadungog sa punto nga nangayo ug ilhanan, dili kausa, apan sa tulo ka higayon (Mga Maghuhukom 6: 17-22,36-40). Kon mamati kita sa tingog sa Dios, unsaon nato pagkahibalo nga Siya ang nagasulti? Una sa tanan, aduna kita'y butang nga wala nila Gideon ug Samuel. Aduna kitay kompleto nga Kasulatan, ang linamdagang Pulong sa Dios, aron basahon, tun-an, ug pamalandongan. “Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulohaton” (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Kon kita adunay pangutana mahitungod sa usa ka hilisgutan o pagpili sa atong mga kinabuhi, kinahanglan atong tan-awon kung unsa ang gisulti sa Kasulatan mahitungod niini. Ang Dios dili gayud mogiya kanato supak sa unsay Iyang gitudlo sa Iyang Pulong (Tito 1: 2).

Aron makadungog sa tingog sa Dios kinahanglan nga kita iya sa Dios. Si Jesus miingon, “Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako” (Juan 10:27). Kadtong mga nakadungog sa tingog sa Dios mao kadtong Iyaha - kadtong naluwas pinaagi sa Iyang grasya pinaagi sa pagtoo kang Ginoong Jesus. Kini ang mga karnero kinsa nakadungog ug nakaila sa Iyang tingog, tungod kay sila nakaila Kaniya ingon nga ilang Magbalantay. Kung kita makaila sa tingog sa Dios, kinahanglan kita mahisakop Kaniya.

Kita makadungog sa Iyang tingog kon kita mogahin ug panahon sa pagtuon sa Kasulatan ug hilum nga pagpamalandong sa Iyang Pulong. Kon mas daghan ang panahon nga gigugol nato sa Dios ug sa Iyang Pulong, mas sayon nga mailhan ang Iyang tingog ug ang Iyang paggiya sa atong mga kinabuhi. Ang mga empleyado sa bangko gibansay pag-ila sa mga peke pinaagi sa pagtuon pag-ayo sa tinuod nga salapi sa ingon nga sayon na mailhan ang peke. Kinahanglan nga anad kita sa Pulong sa Dios nga kon adunay makasulti kanato og sayup, maklaro nga kini dili iya sa Dios.

Samtang ang Dios makahimo sa pagsulti nga madungog sa mga tawo karon, Siya namulong karon pinaagi sa Iyang sinulat nga Pulong. Usahay ang paggiya sa Dios moabut pinaagi sa Balaang Espiritu, pinaagi sa atong konsyensya, pinaagi sa mga kahimtang, ug pinaagi sa pag-awhag sa uban nga mga tawo. Pinaagi sa pagtandi sa atong nadungog ngadto sa kamatuoran sa Kasulatan, kita makakat-on pag-ila sa tingog sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nato pag-ila sa tingog sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries