settings icon
share icon
Pangutana

Kon ako naluwas na ug ang tanan kong mga kasal-anan napasaylo, nganong dili na lang magpadayon pagpakasala?

Tubag


Ang apostol nga si Pablo mitubag sa pareha kaayo nga pangutana sa Roma 6:1 – 2, “Unsa may atong ikasulti diay? Magpadayon kitag pagpakasal aron madungagan ang grasya? Dili gayud! Namatay na ktia sa sala; unsaon pa man nato padayon pagkinabuhi sa sala?” Ang alinghuna nga ang usa ka tawo “makasalig diha ni Hesu Cristo” alang sa kaluwasan unya magpadayon pagkinabuhi sa iyang naandang kagahapon, kini hingpit nga langyaw nga taghuna sa Biblia. Ang mga magtotoo ni Cristo mga bag-ong binuhat (Ikaduhang Corinto 5:17). Giusab kita sa Balaang Espiritu gikan sa paggama ug mga buhat sa unod (Galacia 5:19 – 21) ngadto sa paggama sa bunga sa Espiritu (Galacia 5:22 – 23). Ang Cristohanong kinabuhi nausab nga kinabuhi tungod kay nausab ang Cristohanon.

Unsay nakalahi sa Cristianismo gikan sa ubang tinuohan mao nga ang Cristianismo nakabase sa unsay nabuhat sa Dios alang kanato pinaagi ni Hesu Cristo – ang diosnong kahimoan. Ang ubang tinuohan sa kalibotan nakabase sa unsay angay buhaton aron makuha ang pabor ug kapasayloan sa Dios – ang tawhanong kahimoan. Ang ubang tinuohan nagatudlo nga kinahanglan natong mohimo ug pipila ka mga butang ug hunongon paghimo ang pipila ka mga butang aron makuha ang gugma ug kaluoy sa Dios. Ang Cristianismo, ang pagsalig kang Cristo, nagatudlo nga buhaton nato ang pipila ka mga butang ug hunongon paghimo ang pipila ka mga butang tungod sa nabuhat ni Cristo alang kanato.

Sa unsang paagi nga makaako si bisan kinsa, human maluwas gikan sa silot sa sala, sa eternidad sa impiyerno, nga mobalik pagkinabuhi sa samang kinabuhi nga nakapabalhog kaniya sa impiyerno sa unang higayon? Sa unsang paagi nga makaako si bisan kinsa, nga human mahinloan gikan sa kahugawan sa sala, mangandoy pa ug balik sa samang hugaw sa pagkadaotan? Sa unsang paagi nga makaako si bisan kina, human mahibaloan unsay gihimo ni Hesu Cristo alang kanato, nga magpadayon pa ug pagkinabuhi nga daw dili mahinungdanon sa Cristo? Sa unsang paagi nga makaako si bisan kinsa, human makaamgo sa unsa kadako ang giantos ni Cristo alang sa atong mga kasal-anan, nga magpadayon pa ug pagpakasala nga daw ingon og walay kapuslanan ang maong mga pag-antos?

Ang Roma 6:11 – 15 nagdeklarar, “Sa samang higayon, isipa ang inyong kaugalingon nga patay sa sala apan buhi sa Dios diha ni Cristo Hesus. Busa ayaw itugot nga maghari ang sala sa inyong tawhanong lawas aron dili ninyo matuman ang daotang mga pangandoy niini. Ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala, isip galamiton sa pagkadaotan, hinuon ihalad ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tawo nga gisakmit gikan sa kamtayon ngadto sa kinabuhi; ug ihalad ang mga bahin sa inyong lawas ngadto kaniya isip mga galamiton sa pagkamatarong. Kay dili mahimong agalon ninyo ang sala, tungod kay wala na kamo nailalom sa balaod, apan nailalom sa grasya. Unya unsa naman? Magpakasala b akita tungod kay wala kita nailalom sa balaod kondili nailalom sa grasya? Dili gayud!”

Nan, alang sa tinuod nga nakabig, dili kapilian ang magpadayong magkinabuhi nga makasasala. Tungod kay ang atong pagkakinabig nisangpot sa usa ka hingpit nga bag-ong kinaiya, ang atong pangandoy wala na sa pagkinabuhi diha sa sala. Oo, makasala gihapon kita, apan imbes nga maglunang sala sama sa atong gibuhat sauna, ato na kining gikasilagan ug nangandoy nga mahaw-as gikan niini. Ang alinghuna sa “pagpahimulos” sa sakripisyo ni Cristo alang nato pinaagi sa pagpadayon pagkinabuhing makasasala dili mahanduraw. Ang mga Cristohanon nga walay pangandoy magkinabuhi alang ni Cristo, apan hinuon hikaplagan ang ilang kaugalingon nga nagkinabuhing dili mailhan ang kalahian gikan sa mga dili magtotoo, kinahanglan nga magsusi kon ila bang gidawat si Cristo isip Manluluwas sa tinud-anay. “Susiha ang inyong kaugalingon aron makita kon kamo anaa sa pagtoo; sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba kamo kabantay nga si Cristo Hesus anaa kaniyo – gawas kon, napakyas kamo sa pagsulay? (Ikaduhang Corinto 13:5).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kon ako naluwas na ug ang tanan kong mga kasal-anan napasaylo, nganong dili na lang magpadayon pagpakasala?
© Copyright Got Questions Ministries