settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang espirituhanong pagtubo?

Tubag


Ang espirituhanong pagtubo mao ang pamaagi sa pagkahimong mas sama ni Hesu Kristo. Kung atong ibutang ang atong pagtoo kang Hesus, ang Balaang Espiritu magsugod sa proseso paghimo kanato nga mas sama Kaniya, magpahiuyon kanato sa Iyang may-ong. Ang espirituhanong pagtubo lagmit mas labing maayong gihulagway sa 2 Pedro 1: 3-8, nga nagsaysay kanato nga pinaagi sa gahum sa Dios kita nasangkapan sa "tanan nga atong gikinahanglan" aron magkinabuhi sa pagkadiosnon, nga maoy tumong sa espirituhanong pagtubo. Matikdi nga ang atong gikinahanglan miabut "pinaagi sa atong kahibalo Kaniya," nga maoy yawe aron maangkon ang tanan nga atong gikinahanglan. Ang atong kahibalo Kaniya gikan sa Pulong, nga gihatag kanato alang sa atong kalamdagan ug pagtubo.

Adunay duha ka mga listahan sa Mga Taga Galacia 5: 19-23. Ang mga bersikulo 19-21 naglista sa "buhat unodnon." Kini ang mga butang nga nailhan ang atong kinabuhi sa wala pa kita miduol kang Kristo alang sa kaluwasan. Ang mga buhat sa unod mao ang mga kalihokan nga angay tang isugid, hinulsolan, ug, sa tabang sa Dios, buntogon. Sa dihang atong masinati ang espirituhanong pagtubo, diyutay ug diyutay na lang nga "buhat sa unod" ang makita sa atong mga kinabuhi. Ang ikaduhang listahan mao ang "bunga sa Espiritu" (mga bersikulo 22-23). Mao kini ang angay mopasarang sa atong mga kinabuhi karon nga atong nasinati ang kaluwasan diha kang Hesu Kristo. Ang Espirituhanong pagtubo nailhan pinaagi sa bunga sa Espiritu nga mas makita sa kinabuhi sa usa ka magtotoo.

Sa dihang ang kausaban sa kaluwasan mahitabo, ang espirituhanong pagtubo magsugod. Ang Balaang Espiritu magpuyo sulod kanato (Juan 14: 16-17). Kita bag-ong binuhat diha ni Kristo (2 Corinto 5:17). Ang daan, makasasalang kinaiya magsugod paghatag dalan ngadto sa bag-o, ang kinaiyahang sama ni Kristo (Roma 6-7). Ang Espirituhanong pagtubo usa ka tibuok kinabuhi nga proseso nga nagdepende sa atong pagtuon ug pagpadapat sa Pulong sa Dios (2 Timoteo 3: 16-17) ug ang atong pagkinabuhi diha sa Espiritu (Mga Taga Galacia 5: 16-26). Samtang magtinguha kita sa espirituhanong pagtubo, kinahanglan ‘tang mag-ampo sa Dios ug mangayo sa kaalam mahitungod sa mga dapit nga buot Niya nga kita molambo. Makapangayo kita sa Dios pagdugang sa atong pagtuo ug kahibalo Kaniya. Ang Dios nagtinguha nga kita motubo sa espirituhanong paagi, ug Siya naghatag kanato sa tanan nga atong kinahanglan aron makasinati sa espirituhanong pagtubo. Uban sa tabang sa Balaang Espiritu, mahimo natong mabuntog ang sala ug padayon nga mas mahisama sa atong Manluluwas, ang Ginoong Hesu Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang espirituhanong pagtubo?
© Copyright Got Questions Ministries