settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pag-ebanghelyo sa akong mga kahigalaan ug panimalay nga dili sila masilo o dili sila maabog palayo?

Tubag


Sa usa ka punto sa ilang kinabuhi, ang matag Kristohanon adunay usa ka sakop sa panimalay, usa ka higala, kauban sa trabaho, o kaila kinsa dili usa Kristohanon. Ang pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban mahimong malisud, ug kini mahimong mas lisud kon kini naglambigit sa usa ka tawo nga adunay suod nga emosyonal nga relasyon kanato. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang pipila ka mga tawo masilo sa ebanghelyo (Lucas 12: 51-53). Bisan pa niana, gimandoan kita sa pagpaambit sa ebanghelyo, ug walay katarungan nga dili nato kini buhaton (Mateo 28: 19-20; Mga Buhat 1: 8; 1 Pedro 3:15).

Busa, unsaon nato pag-ebanghelyo ang mga sakop sa atong panimalay, mga higala, kauban sa trabaho, ug mga kaila? Ang labing mahinungdanong butang nga atong mahimo mao ang pag-ampo alang kanila. Pag-ampo nga ang Dios magbag-o sa ilang mga kasingkasing ug magbuka sa ilang mga mata sa kamatuoran sa ebanghelyo (2 Corinto 4: 4). Pag-ampo nga ang Dios patuohon sila sa Iyang gugma alang kanila ug sa ilang panginahanglan alang sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo (Juan 3:16). Pag-ampo alang sa kaalam kung unsaon sa labing maayon nga makaalagad kanila (Santiago 1: 5).

Kinahanglan ‘tang mahimong masinugtanon ug mapangahas sa atong lihoknong pagpakigbahin sa ebanghelyo. Imantala ang mensahe sa kaluwasan nga pinaagi ni Hesu Kristo ngadto sa imong mga higala ug panimaly (Roma 10: 9-10). Pangandam kanunay sa pagsulti sa imong pagtoo (1 Pedro 3:15), buhata kini inuban sa kalumo ug pagtahud. Walay ikapuli sa personal nga pagpakigbahin sa ebanghelyo: "Busa ang pagtoo magaabut gikan sa madungog, ug ang madungog magaabut pinaagi sa pagwali mahitungod kang Cristo" (Roma 10:17). Gawas sa pag-ampo ug pagpaambit sa atong pagtoo, kinahanglan usab kita magpuyo sa diosnon nga Kristohanong kinabuhi atubangan sa atong mga higala ug mga sakop sa panimalay aron ilang makita ang kausaban nga gihimo sa Dios kanato (1 Pedro 3: 1-2). Sa katapusan, kinahanglan natong itugyan ang kaluwasan sa atong mga minahal ngadto sa Dios. Ang gahum ug grasya sa Dios maoy nagluwas sa mga tawo, dili ang atong paningkamot. Ang labing maayo nga atong mahimo mao ang pag-ampo alang kanila, pagpamatuod sa atong pagtoo kanila, ug pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi sa atubangan nila. Ang Dios maoy naghatag sa pag-uswag (1 Corinto 3: 6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pag-ebanghelyo sa akong mga kahigalaan ug panimalay nga dili sila masilo o dili sila maabog palayo?
© Copyright Got Questions Ministries