settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagsinati ug kalipay sa akong Cristohanong kinabuhi?

Tubag


Ang kalipay maoy butang nga gipangandoy natong tanan apan kasagarang daw lisod kab-oton. Ang pagsinati sa kalipay angayang mahimong kabahin sa matag Cristohanong kinabuhi. Ang kalipay usa ka bunga sa Balaang Espiritu, gihimo sa pagpamuhat sa Dios ngari kanato, ug kini kabahin sa kabubot-on sa Dios alang kanato.

Sayod kita nga bisan ang labing hamtong sa katawhan sa Dios makasinati ug panahon sa kawalay kalipay. Pananglitan, nangandoy si Job nga wala na lang unta siya gipakatawo (Job 3:11). Si David nag-ampo nga dad-on siya sa dapit nga dili na siya musagubang sa reyalidad (kamatuod). Si Elias, bisan human sa pagbuntog sa 450 nga mga propeta ni Baal pinaagi sa kalayo nga gitawag gikan sa langit (Unang Hari 18:16 – 46), mikagiw sa kamingawan ug nihangyo sa Dios nga kuhaon ang iyang kinabuhi (Unang Hari 19:3 – 5). Kung kining mga tawhana nagkalisod, unsaon nato pagsinati sa makanunayong kalipay sa Cristohanong kinabuhi?

Ang unang butang mao ang maamgohan nga ang kalipay gasa sa Dios. Ang lintunganayng pulong sa kalipay diha sa Griyego mao ang chara, diin suod nga may kalabotan sa Griyegong charis alang sa pulong nga “grasya.” Ang kalipay gasa sa Dios ingon man usa ka tubag sa mga gasa sa Dios. Ang kalipay moabot sa dihang makabantay kita sa grasya sa Dios ug mahimuot sa Iyang pabor.

Atong hunahunaon, klaro kaayo nga usa sa mga paagi nga masinati ang kalipay mao ang pagtutok sa Dios. Imbes nga maghunahuna sa atong mga kalisdanan ug mga butang nga mukawat sa atong katagbawan, atong hunahunaon ang Dios. Wala kini nagpasabot nga atong ilimod ang atong pagkadiskontento o mga hiposon ang mga negatibong pagbati. Sa pagsunod sa panig-ingnan sa daghang mga salmista, mahimo natong mapabuhagay ang atong mga kasingkaisng ngadto sa Dios. Mahimo natong isumbong Kaniya sa prangka ang tanang mga butang nga nagpasakit nato. Apan human niana atong itugyan katong mga butanga diha Niya, hinumdoman kinsa Siya, ug malipayon diha Niya. Ang mga Salmo 3, 13, 18, 43, ug 103 mga maayong panig-ingnan.

Ang balasahon sa Filipos daghay ikasulti mahitungod sa kalipay, bisan tuod gisulat ni Pablo ang epistola gikan sa bilangguan. Ang Filipos 4:4 – 8 naghatag ug pipila ka mga gabayan aron masinati ang kalipay diha sa Cristohanong kinabuhi: “Pagmaya diha sa GINOO kanunay. Sublion ko pag-ingon: Pagmaya! … Ang GINOO haduol. Ayaw kabalaka sa bisan unsa, apan sa tanang kahimtang, sa pag-ampo ug pangaliya, inubanan sa pagpasalamat, ihalad ang imong hangyo ngadto sa Dios. Ug ang kalinaw sa Dios, nga milabaw sa tanang pagsabot, manalipod sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha ni Cristo Hesus. Sa kataposan, mga igsoon, bisan unsa ang tinuod, bisan unsa ang halangdon, bisan unsa ang husto, bisan unsa ang putli, bisan unsa matahom, bisan unsa ang ekselente – kon unsa man ang maayo kaayo o dalaygon – hunahunaa ang maong mga butang.” Dinhi makita nato ang kamahinungdanon sa pagdayeg sa Dios, hinumdoman nga Siya haduol, mag-ampo sa atong mga kabalaka, ug ipabiling nakatutok ang atong mga hunahuna sa mga maayong butang sa Dios. Masinati nato ang kalipay sa dihang tuyoon nato nga magdayeg. Nagsulat si David nga ang pagtoon sa Pulong sa Dios makahatag ug kalipay (Salmo 19:8). Masinati nato ang kalipay pinaagi sa pagpakig-uban sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Ug masinati nato ang kalipay pinaagi sa pagpabiling nakatutok sa mga diosnong butang kay sa mga malisod nga kahimtang o pagkadiskontento.

Si Hesus usab mihatag ug pipila ka mga panugon mahitungod sa kalipay. Sa Juan 15 naghisgot siya mahitungod sa magpabilin Kaniya ug magmatinumanon Kaniya. Siya miingon, “Ingon nga gihigugma ako sa Amahan, mao nga gighigugma ko kamo. Busa pabilin sa akong gugma. Kon inyong tumanon ang akong mga mando, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga akong gituman ang mga mando sa akong Amahan ug nagpabilin sa Iyang gugma. Ako ko kamong giingnan niini aron nga ang akong kalipay maanaa kaninyo ug ang inyong kalipay mahingpit” (Juan 15:9 – 11).

Usa pa ka paagi nga masinati ang kalipay sa Cristohanong kinabuhi mao ang pinaagi sa katilingban. Gihatagan sa Dios si Elias ug pahulay unya nagpadala ug usa ka tawo, si Elias, aron motabang kaniya (Unang Hari 19:19 – 21). Kita, usab, nanginahanglan ug mga higala nga atong mapakigbahin ang atong mga kasakitan ug mga gipangmulo (Ecclesiastes 4:9 – 12). Ang Hebreo 10:19 – 25 nag-ingon, “Mga igsoon … atong hunahunaon unsaon nato madasig ang usa’g-usa ngadto sa gugma ug mga maayong buhat, dili undangon ang panagtigom, sama sa naandan sa uban, apan dasigon ang usa’g-usa – ang labaw pa nga nasayod kita nga nagsingabot na ang Adlaw.” Tungod sa grasya sa Dios, sayod kita nga mahimo natong duolon ang Dios nga masaligon diha sa pag-ampo (Hebrewo 10:19). Sayod kita nga nahinloan kita sa atong mga sala (Hebreo 10:22). Ug naapil kita sa bag-ong katilingban, ang panimalay sa mga magtotoo. Kuyog sa atong mga isigka-magtotoo, naghupot kita nga mahugtanon sa atong pagtoo, nagasalig sa kinaiya sa Dios. Ato usab ginadasig ang usa’g-usa. Ang mga Cristohanon dili iya niining kalibotana (Juan 17:14 – 16; Filipos 3:20). Nangandoy kita nga makauban ang Dios, sa kinaulahian napasig-uli sa atong orihinal nga katuyoan. Ang kinabuhi mahimong mingaw ug makaluya. Ang uban magpahinumdom kanato sa kamatuoran, mopas-an sa atong mga lulan kuyog nato, ug dasigon kita aron magpadayon (Galacia 6:10; Colosas 3:12 – 14).

Ang kalipay gituyo aron mahimong timaan sa Cristohanong kinabuhi. Bunga kini sa Balaang Espiritu ug gasa sa Dios. Ang labing maayong paagi nga madawat nato kini nga gasa mao nga kon motutok kita sa mga kamatuoran kon kinsa ang Dios, makig-uban Kaniya pinaagi sa pag-ampo, ug sanding sa katilingban sa mga magtotoo nga Iyang gitagana.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagsinati ug kalipay sa akong Cristohanong kinabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries