settings icon
share icon
Pangutana

Kanus-a, ngano, ug sa unsang paagi nga pantonon kita sa GINOONG Dios sa dihang makasala kita?

Tubag


Ang pagpanton sa GINOO usa ka kanunayng-gibalewala nga katinuoran sa kinabuhi sa mga magtotoo. Sagad kitang moreklamo mahitungod sa atong mga kahimtang nga dili gani makaamgo nga kini mga sangpotanan sa atong kaugalingong sala ug kabahin sa mahigugmaon ug maparaygon nga pagpanton sa GINOO alang sa maong sala. Ang ako-akohon nga ignoransya makatampongadto sa paghulma sa naandang sala diha sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, nga makapahamtang sa labing dakong pagpanton.

Ang pagpanton dili ikalibog sa walay kasingkasing nga pagsilot. Ang pagpanton sa GINOO usa ka responde sa Iyang gugma alang kanato ug Iyang pangandoy alang sa matag-usa kanato aron mabalaan. “Anak, ayaw tamaya ang pagpanton sa GINOO ug ayaw kaligutgoti ang iyang pagbadlong, kay ginapanton sa GINOO ang kadtong Iyang mga hinigugma, ingon nga amahan ngadto sa anak nga Iyang gikahimut-an” (Panultihon 3:11 – 12; tan-awa usab ang Hebreo 12:5 – 11). Gamiton sa Dios ang pagsulay, ug lainlain nga mga kahimtang aron pabalikon kita ngadto Kaniya diha sa paghinulsol. Ang resulta sa Iyang pagpanton mao ang usa ka mas lig-on nga pagtoo ug usa ka nabag-o nga kalambigitan sa Dios (Santiago 1:2 – 4), wala pay labot sa pagguba sa hawid sa maong partikular nga sala ngari kanato.

Ang pagpanton sa GINOO nagapamuhat alang sa atong kaugalingong kaayohan, aron mahimaya Siya sa atong mga kinabuhi. Buot niyang ipakita nato ang kinabuhi sa pagkabalaan, mga kinabuhi nga nagpanamin sa bag-ong kinaiyahan nga gihatag kanato sa Dios: “Ingon nga mga matinumanong anak, ayaw kamo pahiuyon sa daotang mga pangandoy nga anaa kaninyo sa dihang nagkinabuhi pa kamo sa pagkawalay alamag. Apan ingon nga ang nagtawag kaninyo balaan, busa pagpakabalaan sa tanan ninyong buhaton; kay nasulat: ‘Pagpakabalaan, tungod kay ako balaan” (Unang Pedro 1:15 – 16).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kanus-a, ngano, ug sa unsang paagi nga pantonon kita sa GINOONG Dios sa dihang makasala kita?
© Copyright Got Questions Ministries