settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon pag-atubang sa usa ka Cristohanon sa mga pagbati sa pagka sad-an mahitungod sa nangagi niyang mga kasal-anan, bisan sa wala pa o sa human na siya maluwas?

Tubag


Ang tanan nakasala, ug usa sa sangpotanan sa sala mao ang pagka sad-an. Makapasalamat kita sa pagka sad-an nga mga pagbati tungod kay sila motukmod kanato pagpangitag kapasayloan. Sa takna nga ang usa ka tawo motalikod gikan sa iyang sala padulong kang Hesu Cristo diha sa pagtoo, gipasaylo ang iyang sala. Ang paghinulsol kabahin sa pagtoo nga mohatod ngadto sa kaluwasan (Mateo 3:2; 4:17; Buhat 3:19).

Diha ni Cristo, bisan ang labing ngil-ad nga mga sala gipapas (tan-awa ang Unang Corinto 6:9 – 11 alang sa talaan sa mga dili matarong nga mga buhat nga mapasaylo). Ang kaluwasan pinaagi sa grasya, ug ang grasya mopasaylo. Human maluwas ang usa ka tawo, makasala gihapon siya, ug sa dihang siya makasala, misaad ang Dios ug kapasayloan. “Apan kon makasala si bisan kinsa, adunay mangabugado ngadto sa Amahan aron modepensa kanato – si Hesu Cristo, ang Matarong” (Unang Juan 2:1).

Apan, ang kagawasan gikan sa sala, dili kanunay nagpasabot ug kagawasan gikan sa pagka sad-an nga mga pagbati. Bisan pa kon napasaylo na ang atong mga sala, mahinomdoman gihapon nato kini. Usab, aduna kitay espirituhanong kaaway, nga gitawag ug “ang tigpamasangil sa atong mga kaigsoonan” (Pinadayag 12:10) nga walay puas nga nagapahinumdom kanato sa atong mga kapakyasan, mga kasaypanan, ug mga kasala-anan. Sa dihang makasinati ang usa ka Cristohanon ug pagbati sa pagka sad-an, angay niyang buhaton ang mosunod nga mga butang:

1. Ikumpisal ang tanang nasayran, mga nangaging wala makumpisal nga sala. Sa ubang mga kahimtang, ang mga pagbati sa pagka sad-an angay tungod kay gikinahanglan ang pagkumpisal. Daghang mga higayon, gibati nato ang pagka sad-an kay kita sad-an! (tan-awa ang paghulagway ni Davide sa pagka sad-an ug ang sulbad niini sa Salmo 32:3 – 5).

2. Pangayoa sa GINOO nga ipadayag ang uban pa nga sala nga nanghinahanglan ug pagkumpisal. Pagbaton ug kaisog aron mahimong hingpit nga abli ug matinud-anon atubangan sa GINOO. “Susiha ako, O Dios, ug hisayri ang akong kasingkasing; sulayi ako ug hisayri ang akong naghigwaos nga mga panghunahuna. Tan-awa kon aduna bay bisan unsa nga makapasakit nga pagkinabuhi diri kanako, ug pangunahan moa ko sa dayong dalan” (Salmo 139:23 – 24).

3. Saligi ang saad sa Dios nga Iyang pasayloon ang sala ug tangtangon ang pagka sad-an, sumala sa dugo ni Cristo (Unang Juan 1:9; Salmo 85:5; Roma 8:1).

4. Adunay mga higayon nga mosugmat ang pagbati sa pagka sad-an mahitungod sa mga sala nga nakumpisal ug gibiyaan na, isalikway ang maong mga pagbati isip mini nga pagka sad-an. Matinud-anon ang GINOO sa Iyang saad sa pagpasaylo. Basaha ug pamalandonga ang Salmo 103:8 – 12.

5. Hangyoa ang GINOO nga hinginlan si Satanas, ang imong tigpamasangil, ang pangayoa sa GINOO nga ipasig-uli ang kalipay nga lakip ang kagawasan gikan sa pagka sad-an (Salmo 51:12).

Ang Salmo 32 usa ka hilabihan nga mapuslanong pagtulon-an. Bisan nakasala pag-ayo si David, nakaplagan niya ang kagawasan gikan sa sala ug mga pagbati sa pagka sad-an. Iyang giatubang ang hinungdan sa pagka sad-an ug ang kamatuod sa kapasayloan. Lain pa nga maayong berso nga susihon mao ang Salmo 51. Ang gihatagan ug gibug-aton dinhi mao ang pagkumpisal sa sala, sa dihang si David nagpakilooy sa Dios gikan sa kasingkasing nga puno sa pagka sad-an ug kagul-anan. Ang resulta mao ang pagppasig-uli ug kalipay.

Sa kataposan, kon ang sala nakumpisal, nahinulsolan, ug napasaylo, panahon na aron mupadayon sa kinabuhi. Hinumdomi nga kita nga niduol kang Cristo bag-o nang binuhat diha Niya. “Busa, kon si bisan kinsa ang anaa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat; ang daan milabay na, ang bag-o nagsingabot na!” (Ikaduhang Corinto 5:17). Kabahin sa “daan” nga nawala mao ang paghinumdom sa nangaging mga sala ug sa pagka sad-an nga gigama niini. Makaguol, nga pipila ka mga Cristohanon ang hilig paglunang sa mga panumdoman sa ilang kanhi makasasalang kinabuhi, mga panumdoman nga hagbay ra untang namatay ug nalubong. Kini walay kapuslanan ug sukwahi sa madaogon nga Cristohanong kinabuhi nga gipangandoy sa Dios alang kanato. Usa ka maalamong panultihon mao nga “Kon giluwas ka sa Dios gikan sa imburnal, ayaw nag salom ug langoy balik niini.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon pag-atubang sa usa ka Cristohanon sa mga pagbati sa pagka sad-an mahitungod sa nangagi niyang mga kasal-anan, bisan sa wala pa o sa human na siya maluwas?
© Copyright Got Questions Ministries