settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagpasaylo kadtong nakasala kanako?

Tubag


Ang tanan gihimuag sayup, ‘dunay gipasakitan, ug nakasala batok sa usa ka punto. Unsay ikatubag sa mga Kristohanon kung ang maong mga kalapasan mahitabo kanila? Sumala sa Biblia, kinahanglan natong pasayloon ang uban. Ang Efeso 4:32 nagpahayag, “Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo.” Sa samang paagi, ang Colosas 3:13 nagpahayag, “nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo, ug nga kon aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa; maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magapasaylo.” Ang yawi sa duha ka Kasulatan mao nga kita kinahanglan g mopasaylo sa isigkamagtutuo ingon nga ang Dios nagpasaylo kanato. Nganong mopasaylo man kita? Ang atong pagpasaylo sa uban kinahanglan mapanaminan ang pagpasaylo sa Diyos kanato.

Aron makapasaylo sa mga nakasala batok kanato, unsa sa tanan kinahanglan ‘tang makasabut sa kapasayloan sa Dios. Ang Dios dili dali-daling mopasaylo sa matag usa nga walay mga kondisyon-kung Iya pa kining gibuhat, wala na untay linaw nga kalayo sa Pinadayag 20: 14-15. Ang kapasayloan, sa tinarong nga pagsabut, naglangkob sa paghinulsol sa bahin sa makasasala ug gugma ug grasya sa bahin sa Dios. Anaa ang gugma ug ang grasya, apan ang paghinulsol maoy kasagarang kulang. Busa, ang sugo sa Biblia nga kita magpinasayloay sa usa’g-usa wala magpasabut nga ato nang ibalewala ang sala. Kini nagkahulogan nga kita malipayon, maaghop, mahigugmaong mopasaylo sa mga maghinulsol. Kanunay kitang andam nga mopasaylo kon hatagan ug higayon. Dili lang pito ka higayon, apan "kapitoan ka pito" ka higayon (Mateo 18:22, KJV). Ang pagdumili sa pagpasaylo sa tawong naghangyo niini nagpakita sa kasilag, kapait, ug kasuko, walay usa niini ang mga kinaiya sa tinuod nga Kristohanon.

Ang pagpasaylo niadtong nakasala batok kanato nagkinahanglan sa pagpailub ug pag-antos. Ang iglesia minandoan nga "magmapailubon sa tanan" (1 Tesalonica 5:14). Angay natong taligam-an nga makalimtan ang kinaugalingon kasaypanan ug ginagmayng kasaypanan. Si Jesus miingon, “kon may mosagpa kanimo sa too mong aping, itahan mo kaniya ang pikas usab” (Mateo 5:39). Dili tanang “sagpa sa nawong” nagkinahanglan ug tubag.

Ang pagpasaylo niadtong nakasala batok kanato nagkinahanglan ug kausaban gikan sa gahum sa Dios sa atong mga kinabuhi. Adunay butang sa kinasulorang sa atong napukan nga tawhanong kinaiya nga giuhaw sa panimalos ug nag-awhag sa tumbas nga pagbalos. Kinaiya nato nga buot namong ipahamtang ang sama nga matang sa kadaot sa tawo nga nakapasakit kanato-angay lamang ang mata sa mata. "Apan sultihan ko kamong mga nanagpaminaw, Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, buhati ninyog maayo ang mga managdumot kaninyo. Panalangini ninyo ang mga magapanghimaraut kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa mga magapasipala kaninyo” (tan-awa sa Lucas 6: 27-28). Si Jesus naghatag kanato’g kasingkasing nga andam mopasaylo ug mobuhat sa maong sangpotanan.

Ang pagpasaylo niadtong nakasala batok kanato nahimong mas sayon kon atong hunahunaon kung unsa ang pagpasaylo sa Dios sa atong kalapasan. Kita nga gibuhong sa grasya walay katungod sa pagpugong sa grasya gikan sa uban. Nakasala kita batok sa Dios labaw sa tanan kay ni bisan kinsa nga tawo nga nakasala batok kanato. Ang sambingay ni Jesus sa Mateo 18: 23-35 usa ka gamhanan nga paghulagway niini nga kamatuoran.

Ang Dios nagsaad nga, kung kita moduol Kaniya nga nangayo'g kapasayloan, Iya dayong ihatag kini (1 Juan 1: 9). Ang grasya nga atong gitanyag ngadto sa mga nagapangita sa atong kapasayloan angay nga kanunayng magamit (Lukas 17: 3-4).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagpasaylo kadtong nakasala kanako?
© Copyright Got Questions Ministries