settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang gisulti sa Kasulatan mahitungod sa espirituhanong pakiggubat?

Tubag


Adunay duha ka pangunang mga kasaypanan mahitungod sa espirituhanong pakiggubat-hilabihang pagpahimug-at ug kulang sa pagpahimug-at. Adunay nagabasol sa matag sala, kada panagbangi, ug matag suliran ngadto sa mga demonyo nga kinahanglang hinginlan. Ang uban hingpit nga gilinguglingugan ang espirituhanon nga ginsakpan ug ang katinuoran nga ang Biblia nagsulti kanato nga ang atong pagpakigbugno pakigbatok sa espirituhanong gahum. Ang yawi sa malampuson nga espirituhanong pakiggubat mao ang pagpangita sa panimbang sa Kasulatan. Si Hesus usahay naghingilin sa mga demonyo gikan sa mga tawo; sa laing bahin Siya nag-ayo sa mga tawo nga wala maghisgot sa demonyo. Gitugonan ni apostol Pablo ang mga Kristohanon nga makiggubat batok sa sala sa ilang kaugalingon (Roma 6) ug nagpasidaan kanato sa pagbatok sa mga laraw sa yawa (Efeso 6: 10-18).

Ang Efeso 6: 10-12 nag-ingon, “Ug kamong mga agalon, buhati usab ninyo sila sa ingon, ug ayaw na ninyo sila paghulgaa, sa nasayran na ninyo nga anaa sa langit ang ila ug inyo usab nga Agalon, ug nga kini siya walay pinalabi sa mga tawo. Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahum. Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makabarug kamo batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan.” Kini nga pamulong nagtudlo sa pipila ka matukiong mga kamatuoran: maoy gahum sa Diyos ang nakapabarog kanato nga lig-on, kining hinagiban sa Dios ang nanalipod kanato, ug sa kinaulahian ang atong gubat batok sa espirituhanong pul-og sa kadautan sa kalibutan.

Ang Efeso 6: 13-18 usa ka paghulagway sa espirituhanong armadura nga gihatag sa Dios kanato. Kinahanglan kita mobarug nga lig-on sa bakus sa kamatuoran, ang katumaya sa pagkamatarung, ang ebanghelyo sa kalinaw, ang taming sa pagtuo, ang yelmo sa kaluwasan, ang kampilan sa Espiritu, ug pinaagi sa pag-ampo diha sa Espiritu. Unsa ang girepresentahan niining mga kabuok sa espirituhanong armadura sa espirituhanong pagpakiggubat? Kinahanglan ‘tang mahibalo sa kamatuoran, motuo sa kamatuoran, ug mosulti sa kamatuoran. Kinahanglan kitang mosimpig sa kamatuoran nga kita gideklara ng matarong tungod sa sakripisyo ni Kristo alang kanato. Kinahanglan natong isangyaw ang ebanghelyo bisan unsa pa nga pagpiog ang atong atubangon. Dili kita maglubaylubay sa atong pagtoo, nagasalig sa mga saad sa Dios bisan unsa ka makusganon ang paghasmag kanato. Ang atong pinaka-panalipod mao ang kasiguruhan nga ania ‘nato sa atong kaluwasan, usa ka pasalig nga walay espirituhanong pul-og nga makasakmit. Ang atong madasdasong hinagiban mao ang Pulong sa Dios, dili ang atong mga panahom ug mga pagbati. Ug kinahanglan ‘tang mag-ampo sa gahum ug kabubut-on sa Balaang Espiritu.

Si Hesus mao ang atong pinaka-panig-ingnan pagpiog sa panulay sa espirituhanong pakiggubat. Matikdi kung giunsa ni Hesus pagdumala ang dirihir nga paghasmag gikan kang Satanas sa dihang gitintal Siya sa kamingawan (Mateo 4: 1-11). Ang matag panulay gisumpo sa mga pulong "nahisulat." Ang Pulong sa buhing Dios maoy labing gamhanang hinagiban batok sa mga pagtintal sa yawa. “Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong pulong, Aron dili ako makasala batok kanimo” (Salmo 119:11).

Ang pahimangno mahitungod sa espirituhanong pakiggubat gikinahanglan. Wala sa Kasulatan nga gipanugnan kita paghingilin sa mga demonyo o bisan sa pagpakigsulti kanila. Ang ngalan ni Hesus dili usa ka salamangkanhong yamyam nga maoy hinungdan sa mga demonyo nga mukagiw gikan sa atong atubangan. Ang pito ka mga anak nga lalaki ni Esceba usa ka panig-ingnan kung unsa ang mahitabo sa mga tawong mangahas sa kagamhan nga wala ihatag kanila (Mga Buhat 19: 13-16). Bisan si Miguel nga arkanghel wala nagbadlong ni Satanas sa iyang kaugalingong gahum apan miingon, "Ang Ginoo magbadlong kanimo!" (Judas 1: 9). Sa dihang kita magsugod pagpakigsulti sa yawa, kita nahimutang sa risgo nga mahisalaag sama kang Eva (Genesis 3: 1-7). Ang atong pagtagad kinahanglan sa Dios, dili mga demonyo; nakigsulti kita Kaniya, dili nila.

Sa lakbit-saysay, unsa ang mga yawe alang sa kalampusan sa espirituhanong pakiggubat? Nagasalig kita sa gahum sa Dios, dili sa atong kaugalingon. Gisul-ob nato ang tibuok armadura sa Dios. Gigamit nato ang gahum sa Kasulatan-ang Pulong sa Dios mao ang espada sa Espiritu. Nagapangaliya kita nga malahutayon ug pagkabalaan, nagadangop ngadto sa Dios. Nagbarug kita nga malig-on (Efeso 6: 13-14); nagapasakop kita sa Dios; atong gisupak ang buhat sa yawa (Santiago 4: 7), sayud nga ang Ginoo sa mga panon mao ang atong tigpanalipod. “Siya lamang mao ang akong bato ug ang akong kaluwasan: Siya mao ang akong hataas nga torre; ako dili matarug sa hilabihan” (Salmo 62:2).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang gisulti sa Kasulatan mahitungod sa espirituhanong pakiggubat?
© Copyright Got Questions Ministries