settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?

Tubag


Giingon sa Bibliya nga kinahanglan natong magmada-ugon sa atong mga sala ug kini pinaagi niining mga butanga:

1) Ang Balaang Espiritu - ang usa ka gasa nga gihatag kanato sa Dios aron kita mahimong madaugon sa atong panginabuhi isip kristohanon. Gitandi sa Dios ang mga buhat sa lawasnon ug ang bunga sa Balaang Espiritu sa libro sa Galacia 5:16-25. Matud pa sa mga laray kita gitawag aron mulakaw sa Espiritu. Ang tanan magtutuo kaniadto aduna nay Balaang Espiritu apan nasampit sa maong laray nga kita angay usab nga mulakaw sa Espiritu ug angay nga nakaandam kanunay sa pagsunod sa Iyang kabubut-on. Sa ubang pulong, angay kitang kanunay andam nga musunod sa giya ug kabubut-on sa Balaang Espiritu imbis nga mosunod kita sa atong kaugalingon gusto.

Ang mahimo sa Balaang Espiritu sa kinabuhi sa usa ka kristohanon gipakita sa kinabuhi ni Pedro. Sa dihang wala pa siya napuno sa Balaang Espiritu gilimod niya si Hesus sa ikatulo ka higayon. Gibuhat niya kini pagkahuman niyag ingon kang Hesus nga andam siya mosunod sa Iyaha hangtod sa Iyang kamatayon. Apan niadtong napuno na siya sa Balaang Espiritu, nagsulti kini sa kaisog atubangan sa mga hudyo bahin sa iyang Manluluwas.

Ang usa katawo nagalakaw sa Espiritu kon wala niya gibalewala ang Iyang pag-giya (“Sama sa giingon sa 1 Thessalonica 5:19) imbis mas gipangandoy niyang mapuno siya sa Espiritu (efeso 5:18-21). Unsaon sa usa ka tawo nga mapuno sa Balaang Espiritu? Una sa tanan, pinaagi kini sa pagpili sa Dios. Gipili niya ang ubang tawo ug mga panghitabo sa Daan kasabotan ug gibutang Niya ngadto ang mga napili Niya ug nagmando nga humanon ang buluhaton nga bout Niyang ipabuhat. (Genesis38; Exodo 31:3; Numeros 24: 2; 1 Samuel 10: 10; ug uban pa.) Nisalig ako sa giingon sa libro sa Efeso 5:18 ug Colossas 3:16 nga napuno sa Espiritu sa Dios ang mga tawong gipuno ilahang kaugalingon sa Pulong sa Dios. Mao kini ang gadala kanato sa usa pang pamagi aron mahimo kitang magmadaugon sa atong mga sala

2. Ang Pulong sa Dios - ang Bibliya- Giingon sa libro sa 2 Timoteo 3:16-17 nga gihatag kanato sa atong Dios ang Iyahang pulong aron mahimong andam kita sa tanan nga maayong buhat. Gitudlo kanato sa Dios kon unsa ang husto nga atong tuohan. Gipadayag usab kanato sa Bibliya kon sayop nga dalan ang atong napili ug tabangan kita niini aron makabalik sa husto nga dalan, ug giyahan kita aron magpabilin niini. Giingon sa libro sa Hebreo 4:12 “Kay ang Pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyokan.” Giingon usab sa Salmista nga aduna kiniy gahom nga makabag-o ug kinabuhi sa libro sa Mga Salmo 119:9,11, 105 ug uban pang mga laray. Giingnan usab sa Dios si Hosue nga ang pamaagi sa iyang pagkamadinaugon batok sa iyang mga kaaway mao ang dili pagkalimot sa Pulong sa Dios, paga-pamalandongan niya kini adlaw ug gabii aron masunod kini iyang masunod. Gituman kini niya, ug kini ang nahimong liyabe nganong nagmadaugon siya sa pakigbisog aron maangkon sa mga Israelita ang yutang saad sa Dios.

Usahay wala ta nagseryoso sa Pulong sa Dios. Dala nato ang Bibliya sa simbahan, ato kining gibasa, nagbasa usab kita sa mga libro sa debosyonal ug usa ka kapitulo kada adlaw, apan napakyas kita nga ibutang sa atong huna-huna, pamalandong ug pagkinabuhi niini. Wala usab kita nangayo ug pasaylo sa sala nga gipakita sa Bibliya kanato ug labaw sa tanan napakyas kita sa pagdayig sa Dios sa mga gasa nga giingon sa Bibliya nga Iyang gihatag kanato. Wala usab kita gahatag ug dakong pagtagad sa pagbasa ug pagpamalandong sa Pulong sa Dios. Mahimo nga gabasa lang kita kon muadto kita sa simbahan o dili kaha kanunay kita gabasa ug Bibliya apan wala nato kini gitun-an ug gipamalandongan sa dugay nga panahon aron mas labaw nga molalom ang atong kinabuhing espirituhanon.

Mahinungdanon kaayo ang pulong sa Dios, kon wala pa nimo naandan ang pagtu-on niini, ug wala pa usab nimo gitanom sa imong huna-huna ang mga laray sa Bibliya nga gipadayag sa imong kasing-kasing sa Balaang Espiritu, kinahanglan imo na kining sugdan karon ang maong buluhaton.

Gidasig ko ikaw nga magsugod pagsulat matag-adlaw sa imong mga natun-an ug napamalandongan sa pulong sa Dios, sa kompyuter man o sa kuwaderno. Ayaw humana ang pagpamalandong sa Pulong sa Dios nga wala kay naisulat nga makatabang sa pagpalambo sa imong kinabuhing espirituhanon. Gisulat ko kanunay ang mga pag-ampo ko sa Dios nga tabangan Niya akong mabag-o. Ang Bibliya gigamit sa Balaang Espiritu aron bag-ohon ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban. (Efeso 6:17). Mao kini ang bililhon ug numero uno nga bahin sa pagpanalipud nga gihatag kanato sa Dios aron kita matabangan sa atong pakigbisog sa sala. (Efeso 6;12-18)!

3) Pag-ampo- Kini usab mao ang bililhong buluhaton nga gihatag kanato sa Dios. Adunay mga pag-ampo nga migawas sa baba sa mga Kristohanon apan napakyas sila sa pagbuhat niini. Aduna kitay mga pagtigum-tigum aron sa pag-ampo, panahon sa pag-ampo ug uban pa, apan dili nato usahay makit-an ang tinuod nga gamit niini sama sa gihatag nga panag-ingnan sa naunang mga mangtutuo (Mga Buhat 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3 ug uban pa). Pabalik-balik nga gisulti ni Pablo kon gi-unsa niya pagdala sa mga pag-ampo ang mga tawong iyang gialagaran. Kita kaha, kanus-a nato gamiton ang usa ka dakong higayon nga gihatag sa atoa sa Dios? Gihatagan kita sa Dios sa saad sa atong mga pag-ampo (Mateo7:7-11; Lucas 18: 1-8; John 6: 23-27; 1 Juan 5:14-15, ug uban pa). Giuban usab ni Pablo ang pag-ampo isip usa ka butang sa pagpangandam sa pakigbisog nga espirituhanon. (Efeso 6:18).

Unsa ka bililhon ang mga pag-ampo sa usa ka Kristohanon? Kon balikan nato ang kinabuhi ni Pedro, mahinumduman nato ang giingon ni Hesus sa iyaha sa tanaman sa Getsemane, wala pa Siya ilimod maikatulo. Didto, samtang nagaampo si Hesus, nahikatulog usab si Pedro. Gipukaw siya ni Hesus ug giingnan, “Pagtukaw kamo ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas” (Mateo 26:41). Ikaw, nga sama ni Pedro, buot nimong buhaton kon unsa ang husto apan wala kay kusog nga mubuhat niini. Kinahanglan natong sundon ang pahinumdom sa Dios nga magpadayon kita sa pagpangita, padayon sa pagtuktok ug padayon sa pagpangayo pinaagi sa mga pag-ampo. Ug ihatag Niya ang kinahanglanon natong kusog. (Mateo 7:7).

Wala ko gaingon nga ang pag-ampo sama sa usa ka mahika o "magic". Kini dili usa ka "magic". Ang Dios katingalahan. Ang pag-ampo mao ang pag-angkon sa atong limitasyon ug ang pagsalig sa walay kataposan nga gahom sa Dios ug ang pagduol Kaniya aron mangayo kita ug kusog nga mabuhat ang mga butang nga buot Niya nga atong buhaton. (Dili ang mga butang nga buot nato nga buhaton.) (1 Juan 5:14-15).

4) Ang Iglesia- Usahay dili kaayo ta gatagad sa iglesia. Kaniadtong gisugo ni Hesus ang Iyang mga alagad, gipalakaw Niya sila tig duha duha. (Mateo 10:1). Kon basahon nato ang mga paglakaw sa pagmimisyon sa libro sa mga buhat, wala sila milakaw nga gainusara sanglit nanlakaw sila nga grupo, duha-duha o labaw pa. Giingon ni Hesus nga kon nay duha o tulo nga magkatigum sa Akong Ngalan, anaa ako kauban nila (Mateo 18:20). Gisugo usab ni Hesus nga dili nato undangon ang batasan sa panagtigum sa mga magtutuo, ug gamiton ang maong higayon aron mag-dinasigay sa usag-usa pinaagi sa pag-hinigugmaay ug pagbuhat sa maayo. (Hebreo 10:24-25). Giingon usab ni Hesus nga isulti nato ang atong mga nabuhat nga sala sa uban (Santiago 5:16). Giingon sa Daang kasabotan, “Ang tawo makakat-on gikan sa laing tawo sama nga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw” (Panultihon 27:17) “Ang pisi nga tulo ka lubid lisod bugtoon.” Adunay kusog pag daghan (Ecclesiastes 4:11-12).

Ang ilan sa mga kakilala ko ay humanap ng kapatid sa pananampalataya atnagkikita sila ng personal o nag-uusap sa pamamagitan ng telepono at ibinabahagi nila sa isa’t-isa ang kani-kanilang mga karanasan sa kanilang buhay Kristiyano, k… Ang uban nga akong kaila nangita sila ug igsoon sa pagsalig, ug pirmi sila gakita sa personal o naga-estorya pinaagi sa telepono aron sa pag-ambitay sa usag-usa bahin sa ilang mga kaagi sa kinabuhing Kristohanon. Kon unsa ang mga kalisod ug uban pang mga kaagi, ug nagasaad sa usag-usa nga mag-inampoay aron makinabuhi ang mga Pulong sa Dios.

Usahay dali mahitabo ang kabag-ohan. Usahay usab, dugay kini. Apan gisaad sa atong Dios nga kon atong ikinabuhi ang Iyang mga Pulong, bag-ohon Niya ang atong mga kinabuhi. Maningkamot kita tungod kay nasayod man kita nga matinud-anon ang Dios sa Iyahang mga pasalig.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?
© Copyright Got Questions Ministries