settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ako diha ni Cristo?

Tubag


Sumala sa Ikaduhang Corinto 5:17, “Kon si bisan kinsa ang anaa diha ni Cristo, bag-o na siyang binuhat; ang daan milabay na, ug ang bag-o nagsingabot na!” adunay duha ka mga Griyegong pulong nga gihubad nga “bag-o” diha sa Biblia. Ang una, neos, nagtumong sa usa ka butang nga bag-o lang gigama, apan aduna nay daghang uban pa nga nagalungtad sama niini. Ang pulong nga gihubad nga “bag-o” niini nga bersikulo maoy pulong nga kainos, nga nagpasabot ug “usa ka butang nga bag-o lang gigama nga dili sama sa bisan unsa nga naglungtad.” Diha ni Cristo, gigama kita nga usa ka bag-ong binuhat, saman ga gituga sa Dios ang kalangitan ug yuta sa sinugdanan – gituga Niya sila gikan saw ala, ug mao usab ang Iyang gibuhat kanato. Wala lamang iyang gihinloan ang atong daan nga mga kaugalingon; naghimo Siyag hingpit nga bag-ong kaugalingon. Kon anaa kita diha ni Cristo, kita “mga umalambit sa diosnong kinaiya” (Ikaduhang Pedro 1:4 KJV). Ang Dios Mismo, diha sa persona sa Iyang Balaang Espiritu, gipuy-an ang atong mga kasingkasing. Kita anaa diha ni Cristo ug Siya ania kanato.

Diha ni Cristo, nakabaton ug bag-ong kinabuhi, nabag-o, natawo pag-usab, ug kini nga bag-ong binuhat espirituhanon ang panghunahuna. Ang bag-ong kinaiyahan nakig-uban sa Dios, motuman sa Iyang kabobut-on, ug mahinalaron sa Iyang pangalgdan. Kini ang mga pagpamuhat nga dili mahimo sa daang kinaiya o bisan pangandoyon nga himoon. Ang daang kinaiya patay sa mga butang sa espiritu ug dili makapabanday sa iyang kaugalingon. Kini “patay sa kalapasan ug kasal-anan” (Efeso 2:1) ug mapabuhi lamang pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga pagkahigmata, nga mahitabo sa dihang moduol kita kang Cristo ug gipuy-an Niya. Gihatagan kit ani Cristo ug hingpit nga bag-o ug balaang kinaiya ug usa ka dili madunotong kinabuhi. Ang atong daang kinabuhi, nga kanhi patay ngadto sa Dios tungod sa sala, nalubong, ug nabanhaw “aron maglakaw diha sa kabag-ohan sa kinabuhi” kauban Niya (Roma 6:4).

Kon iya na kita ni Cristo, nahiusa kita Kaniya ug dili na mga ulipon sa sala (Roma 6:5 – 6); kita gihimong buhi kauban Niya (Efeso 2:5); kita nahiuyon sa Iyang image (Roma 8:29); kita gawasnon gikan sa pagkahinukman ug nagalakaw dili sumala sa unod, apan sumala sa Espiritu (Roma 8:1); ug kita kabahin sa lawas ni Cristo kuyog sa ubang mga magtotoo (Roma 12:5). Ang magtoo nagbaton na karon ug bag-ong kasingkasing (Ezekiel 11:19) ug napanalanginan “sa tanang espirituhanong panalangin sa langitnong mga dapit diha ni Cristo Hesus” (Efeso 1:3).

Basin matingala ta nganong kasagaran dili kita magkinabuhi sa paagi nga gidhulagway, bisan gihatag nato ang atong mga kinabuhi ngadto kang Cristo ug segurado na sa atong kaluwasan. Tungod kini kay ang atong bag-ong kinaiya nagpuyo sa atong daang lawasnong mga lawas, ug kining duha nakiggubat batok sa usa’g-usa. Ang daang kinaiya patay na, apan ang bag-ong kinaiya kinahanglan pang makigbatok sa daang “tolda” diin kini nagpuyo. Ang daotan ug sala anaa pa, apan nakita sila sa magtotoo diha sa bag-ong panglantaw ug wala na nila gigamhan siya sama sauna. Diha ni Cristo, makapili na kita pagsukol sa sala, samtang ang daang kinaiya dili kahimo. Karon aduna kitay kapilian sa pagpakaon sa bag-ong kinaiya pinaagi sa Pulong, pag-ampo, ug pagkamatinumanon, o pagpakaon sa unod pinaagi sa pagpabaya niining mga butanga.

Kon anaa kita ni Cristo, “kita labaw pa sa mananaug pinaagi Kaniya nga nahigugma kanato” (Roma 8:37) ug mahimong magmaya sa atong Manluluwas, nga naghimo sa tanang butang nga posible (Filipos 4:13). Diha ni Cristo kita gihigugma, gipasaylo, ug giseguro. Diha ni Cristo kita gisagop, gimatarong, gitubos, gipasig-uli, ug gipili. Diha ni Cristo kita mananaog, napuno sa kalipay ug kalinaw, ug gihatagan sa matuod nga kahulogan kinabuhi. Unsa ka talagsaong Manluluwas si Cristo!

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ako diha ni Cristo?
© Copyright Got Questions Ministries