settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong espiritwalidad?

Tubag


Sa dihang natawo kita pag-usab, nadawat nato ang Balaang Espiritu nga nagselyo kanato alang sa adlaw sa katubsanan (Efeso 1:13; 4:30). Nisaad si Hesus nga ang Balaang Espiritu mogiya kanato “sa tanang kamatuoran” (Juan 16:13). Kabahin sa maong kamatuoran mao ang pagkuha sa mga butang nga iya sa Dios ug ipadapat kini sa atong mga kinabuhi. Sa dihang gihimo ang maong pagpadapat, ang usa ka magtotoo naghimo gilayon ug usa ka pagpili aron tugotan ang Balaang Espiritu aron pagdumala kaniya. Ang tinuod nga Cristohanong espiritwalidad nakabase sa kon asa kutob diin ang usa ka natawo pag-usab nga magtotoo magtugot sa Balaang Espiritu aron mogiya ug modumala sa iyang kinabuhi.

Giingnan ni apostol Pablo ang mga magtotoo nga mapuno sa Balaang Espiritu. “Ayaw paghuboghubog sa bino, nga mosangpot sa pagpatuyang. Hinuon, mapuno kamo sa Espiritu” (Efeso 5:18). Ang maghal niini nga berso mapinadayonon ug busa nagpasabot sa “padayon nga mapuno sa Espiritu.” Ang mapuno sa Espiritu mao ang pagtugot sa Balaang Espiritu aron modumala kanato kay sa motugyan sa atong mga pangandoy sa atong kaugalingong lawasnon nga kinaiya. Niini nga berso si Pablo nagahimo ug katandian. Sa dihang ang usa ka tawo kontrolado sa bino, hubog siya niana ug nagapakita ug pipila ka mga ilhanan sama sa sanguwal nga sinultihan, payadpayad nga paglakaw, ug nadaot nga mga pagdesisyon. Sama ra nga mailhan nimo kung ang usa ka tawo nahubog tungod sa mga timailhan nga iyang ginapakita, ingon man usab ang usa ka natawo pag-usab nga magtotoo diin nagamhan sa Balaang Espiritu mopakita sa mga kinaiya sa Balaang Espiritu. makita nato ang maong mga kinaiya sa Galacia 5:22 – 23 diin gitawag sila nga “bunga sa Espiritu.” Kini ang tinuod nga Cristohanong espiritwalidad, gigama sa Espiritu nga nagapanglihok sulod ug pinaagi sa magtotoo. Kini nga Batasan wala magama pinaagi sa kaugalingong paningkamot. Ang usa ka natawo pag-usab nga magtotoo diin gigamhan sa Balaang Espiritu magpakita ug hustong pagpanulti, makanunayon nga espirituhanong pagkinabuhi, ug pagdesisyon nga nakabase sa Pulong sa Dios.

Busa, ang Cristohanong espiritwalidad naglakip sa usa ka pagpili nga atong gihimo aron “makabalo ug motubo” sa atong inadlaw nga kalambigitan sa GINOONG Hesu Cristo pinaagi sa pagpailalom ngadto sa pagpangalagdan sa Balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Ang buot pasabot niini mao nga, ingon nga mga magtotoo, nagahimo kitag pagpili aron mapadayon nga tin-aw ang atong pagpakigsulti sa Espiritu pinaagi sa pagkumpisal (Unang Juan 1:9). Sa gipaguol nato ang Espiritu pinaagi sa sala (Efeso 4:30; Unang Juan 1:5 – 8), nagatukod kitag babag tali sa atong kaugalingon ug sa Dios. Sa dihang magpailalom kita sa pagpangalagdan sa Espiritu, ang atong kalambigitan wala nabalda (Unang Tesalonica 5:19). Ang Cristohanong espiritwalidad usa ka kahimatngon sa panag-uban kuyog sa Espiritu ni Cristo, wala nabalda sa pagka-lawasnon ug sala. Ang Cristohanong espiritwalidad molambo sa dihang ang usa ka natawo pag-usab nga magtotoo nagahimo ug makanunayon ug mapinadayunong pagpili sa pagtugyan ngadto sa pagpangalagdan sa Balaang Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong espiritwalidad?
© Copyright Got Questions Ministries