settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang tibuok hinagiban sa Dios?

Tubag


Ang pulongan nga “tibuok hinagiban sa Dios” naggikan sa Efeso 6:13 – 17: “Busa isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios, aron inig-abot sa daotang adlaw, makabarog kamo, ug human ninyo mahimo ang tanan, aron makabarog. Busa barog nga malig-on, inubanan sa bakos sa kamatuoran nga gibakos sa inyong hawak, inubanan sa panagang sa dughan sa pagkamatarong nga giplastar, ug sa inyong mga tiil nga nasul-oban sa pagka-andam nga naggikan sa ebanghelyo sa kalinaw. Dugang niining tanan, kuhaa ang taming sa pagtoo, diin inyong mapalong ang tanang nagdilaab nga mga pana sa daotan. Isul-ob ang yelmo sa kaluwasan ug espada sa Espiritu, nga mao ang Pulong sa Dios.

Ang Efeso 6:12 klaro nga nagpakita nga ang panagbangi kang Satanas espirituhanon, ug busa walay mahikap nga mga hinagiban ang epektibo nga magamit batok kaniya ug sa iyang mga hinanib. Wala kita mahatagi ug listahan sa mga espisipikong taktika nga pagagamiton ni Satanas. Apan, ang berso tin-aw nga kon atong sundon nga matinud-anon ang mga panugon, makabarog kita, ug makabaton kitag kadaogan bisan pa sa mga estratehiya ni Satanas.

Ang unang element sa atong hinagiban mao ang kamatuoran (bersikulo 14). Sayon ra kini sabton, sanglit si Satanas ang gikaingon nga “amahan sa mga pagpamakak” (Juan 8:44). Ang pagpangilad anaa sa taas sa listahan sa mga butang nga giisip sa Dios nga dulumtanan. Ang “bakakong dila” usa sa mga butang nga Iyang gihulagway isip “dulumtanan Kaniya” (Panultihon 6:16 – 17). Busa kita giawhag nga isul-ob ang kamatuoran alang sa atong pagkabalaan ug kaluwasan, ingon man usab alang sa kaayohan niadtong atong gisangyawan.

Ingon man usab sa bersikulo 14, gisultian kita pagsul-ob sa kutamaya sa pagkamatarong. Ang kutamaya nagsalipod sa mga mahinungdanong organo sa usa ka manggugubat gikan sa mga igo nga mahimong makamatay. Kini nga pagkamatarong dili mga pagpamuhat sa pagkamatarong nga hinimo sa tawo. Hinuon, kini mao ang pagkamatarong ni Cristo, nga gipasangil sa Dios ug nadawat pinaagi sa pagtoo, nga maoy nagpanalipod sa atong mga kasingkasing batok sa mga pagpamasangil ug mga sumbong ni Satanas ug nagseguro sa atong kinasulorang pagkatawo gikan sa mga paghasmag ni Satanas.

Ang bersikulo 15 naghisgot sa pagpangandam sa mga tiil alang sa espirituhanong panagbangi. Sa panggubatan, usahay ang kaaway magbutang ug mga delikadong babag sa agianan sa nagpadulong nga mga kasundalohan. Ang alinghuna sa pagpangandam as ebanghelyo sa kalinaw isip hapin sa tiil nagasugyot nga gikinahanglan natong moasdang sa yutang-sakop ni Satanas, sayod nga adunay mga lit-ag, inubanan sa mensahe sa grasya nga kinahanglanon kaayo sa pagpangabig ug mga kalang alang kang Cristo. Daghay mga babag ang gipamutang ni Satanas sa agianan aron mahunong ang pagpakaylap sa ebanghelyo.

Ang taming sa pagtoo nga nahisgotan sa bersikulo 16 gihimong dili epektibo ang mga pagpugas sa pagduda ni Satanas mahitungod sa pagkamatinud-anon sa Dios ug sa Iyang Pulong. Ang atong pagtoo – diin si Cristo maoy “tinubdan ug tighingpit” (Hebreo 12:2) – sama sa usa ka bulawang taming, bililhon, solido, ug mahinungdanon.

Ang yelmo sa kaluwasan sa bersikulo 17 maoy panalipod alang sa ulo, padayonon nga mapanalipdan ang kritikal nga bahin sa lawas. Makaingon kita nga ang atong paagi sa panghunahuna nanginahanglan ug pagpreserbar. Ang ulo maoy lingkoranan sa hunahuna, diin, sa dihang makagunit kin isa seguradong ebanghelyo sa paglaom sa kinabuhing dayon, dili na modawat pa ug mini nga doktrina o mopalugar sa mga pagtintal ni Satanas. Ang wala maluwas nga tawo walay paglaom sa pagbugaw sa mga pagbunal sa mini nga doktrina tungod kay wala siyay yelmo sa kaluwasan ug ang iyang hunahuna dili makahimo pagtino tali sa espirituhanong kamatuoran ug sa espirituhanong pagpangilad.

Ang bersikulo 17 naghubad sa iyang kaugalingon sa kahulogan sa espada sa Espiritu – mao kini ang Pulong sa Dios. Samtang ang ubang mga bahin sa espirituhanong hinagiban mga pangpanalipod, ang espada sa Espiritu maoy bugton pang-atake nga hinagiban diha sa armadura sa Dios. Naghisgot kin isa pagkabalaan ug gahom sa Pulong sa Dios. Usa ka mas dakong espirituhanong hinagiban dili mahanduraw. Sa pagtintal kang Hesus didto sa kamingawan, ang Pulong sa Dios maoy kanunay Niyang kusog nga tubag kang Satanas. Unsa ka panalangin nga ang samang Pulong magamit nato!

Sa bersikulo 18, giingnan kita sa pag-ampo diha sa Espiritu (mao nga, inubanan sa hunahuna ni Cristo, inubanan sa Iyang kasingkasing ug mga prayoridad) dugang pa sa pagsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios. Dili nato mahimo nga pasagdan ang pag-ampo, sanglit kini mao ang paagi diin makakuha kitag espirituhanog kusog gikan sa Dios. Kung wala ang pag-ampo, kung wala ang pagsandig diha sa Dios, ang atong mga pagpanglimbasog sa espirituhanong panggubatan haw-ang ug kawang. Ang tibuok hinagiban sa Dios – ang kamatuoran, pagkamatarong, ang ebanghelyo, pagtoo, kaluwasan, ang Pulong sa Dios, ug pag-ampo – mga galamiton nga gihatag kanato sa Dios, diin pinaagi niini magmadaogon kita sa espirituhanon, makabuntog kita sa mga paghasmag ug pagtintal ni Satanas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang tibuok hinagiban sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries