Mga Pangutana Mahitungod sa Katapusang Mga Adlaw


Unsa may mahitabo sumala sa panagna sa katapusang mga adlaw?

Unsa ang mga timailhan sa katapusang mga adlaw?

Unsa man ang paglalin sa iglesia?

Unsa ang kasakitan? Giunsa nato pagkahibalo nga ang kasakitan molungtad ug pito ka tuig?

Kanus-a mahitabo ang pagbayaw isip dunay kalabutan sa kasakitan?

Unsa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesus Cristo?

Unsa ang Usa Ka Liboan Ka Tuig nga Gingharian, ug kinahanglan ba nga kini literal nga sabton?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Katapusang Mga Adlaw