settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pito ka mga selyo ug pito ka mga trompeta sa Balasahon sa Pinadayag?

Tubag


Ang pito ka mga selyo (Pinadayag 6:1 – 17, 8:1 – 5), pito ka mga trompeta (Pinadayag 8:6 – 21, 11:15 – 19), ug pito ka mga panaksan (Pinadayag 16:1 – 21) maoy tulo ka mga nagkasunod nga serye sa mga paghukom sa kataposang mga adlaw nga gikan sa Dios. Ang mga paghikom mag-anam kagrabe ug mas makadaot sa nagkaduol ang kataposang mga adlaw. Ang pito ka mga selyo, mga trompeta, ug mga panaksan nalambigit sa usa’g-usa. Ang ikapitong selyo nagpaila sa pito ka mga trompeta (Pinadayag 8:1 – 5), ug ang ikapitong trompeta nagpaila sa pito ka mga panaksan (Pinadayag 11:15 – 19, 15:1 – 8).

Ang una sa upat ka pito ka mga selyo nailhan ingon nga upat ka mga mangangabayo sa Apokalipsis. Ang unang selyo nagpaila sa Anticristo (Pinadayag 6:1 – 2). Ang ikaduhang selyo maoy hinungdan sa dakong pakiggubat (Pinadayag 6:3 – 4). Ang ikatulo sa pito ka mga selyo maoy hinungdan sa hulaw (Pinadayag 6:5 – 6). Ang ikaupat nga selyo nagdala sa katalgman, dugang nga kaguton, ug dugang nga pagkiggubat (Pinadayag 6:7 – 8).

Ang ikalimang selyo nagtug-an kanato niadtong mahimong martir tungod sa ilang pagtoo ni Cristo panahon sa kataposang mga adlaw (Piandayag 6:9 – 11). Pamation sa Dios ang ilang mga tuaw alang sa hustisya ug ihatod kin isa Iyang tukmang panahon – agig ikaunom nga selyo, uban sa trompeta ug panaksan sa mga paghukom. Sa dihang ang ikaunom sa ikapitong mga selyo maablihan, usa ka makagusbat nga linog ang mahitabo, hinungdan sa dakong kagubot ug makalilisang nga kagusbatan – uban sa astronomiyanhong tilimad-on (Pinadayag 6:12 – 14). Kadtong mabuhi husto ran ga motuaw, “Tagak kanamo ug panalipdi kami gikan sa Iyang atubangan nga naglingkod sa trono ug gikan sa kasuko sa Nating Karnero! Kay ang dakong adlaw sa ilang kapungot miabot, ug kinsay magpabiling makabarog niini? (Pinadayag 6:16 – 17).

Ang pito ka mga trompeta gisaysay sa Pinadayag 8:6 – 21. Ang pito ka mga trompeta maoy “mga sulod” sa ikapitong selyo (Pinadayag 8:1 – 5). Ang unang trompeta maoy hinungdan sa ulang nga yelo ug kalayo nga moguba sa daghang katamnan sa kalibotan (Pinadayag 8:7). Ang ikaduhang trompeta magdala ug usa ka daw bulalakw nga mohampak sa kadagatan ug mahimong hinungdan sa kamatayon sa kadaghanan sa kinabuhi sa kadagatan sa kalibotan (Pinadayag 8:8 – 9). Ang ikatulong trompeta susama sa ikaduha, galing lang ang mga lawa ug mga suba sa kalibotan ang naapektuhan inay ang kadagatan (Pinadayag 8:10 – 11).

Ang ikaupat sa pito ka mga trompeta maoy hinungdan sa adlaw ug bulan nga mongitngit (Piandayag 8:12). Ang ikalimang trompeta misangpot sa katalagman sa “mga yawan-ong dulon” nga mohasmag ug mosakit sa katawhan (Pinadayag 9:12 – 21). Ang ikapitong trompeta nanawag sa pito ka mga manolunda uban sa pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios (Pinadayag 11:15 – 19, 15:1 – 8).

Ang pito ka panaksan sa mga paghukom gihubit sa Pinadayag 16:1 – 21. Ang pito ka panaksan sa mga paghukom gipatawag sa pito ka mga trompeta. Ang unang panaksan maoy hinungdan sa masakit nga mga samad nga mogawas sa katawhan (Piandayag 16:2). Ang ikaduhang panaksan mosangpot sa kamatayon sa tanang adunay kinabuhi sa kadagatan (Pinadayag 16:3). Ang ikatulong panaksan maoy hinungdan nga ang mga suba mahimong dugo (Pinadayag 16:4 – 7). Ang ikaupat sa pito ka mga panaksan mosangpot sa kainiton sa adlaw nga mahimong hilabihan ug mohatag ug dakong kasakit (Pinadayag 16:8 – 9). Ang ikalimang panaksan maoy hinungdan sa dakong kangitngit ug ang paglagiting sa mga samad gikan sa unang panaksan (Pinadayag 16:10 – 11). Ang ikaunom nga panaksan maoy hinungdan sa pagkauga sa suba sa Eufrates ug sa kasundalohan sa Anticristo matigom aron pagpakig-away sa gubat sa Armagedon (Pinadayag 16:12 – 14). Ang ikapitong panaksan mosangpot sa makagusbat nga linog nga pagasundan sa mga higanteng ulan nga yelo (Pinadayag 16:15 – 21).

Ang Pinadayag 16:5 – 7 nagdeklarar mahitungod sa Dios, “Matarong ka niini nga mga paghukom, ikaw kinsa karon ug kinsa kaniadto, ang Balaan, tungod kay ikaw naghukom; kay ilang gipaulo ang dugo sa imong mga gipakabalaan ug mga propeta, ug imong gihatag kanila ang dugo aron imnon nga angay kanila … Oo, Ginoong Dios nga Makagagahum, matuod ug matarong ang imong mga paghukom.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pito ka mga selyo ug pito ka mga trompeta sa Balasahon sa Pinadayag?
© Copyright Got Questions Ministries