settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesus Cristo?

Tubag


Ang ikaduhang pagbalik ni Jesu-Cristo mao ang paglaum sa mga magtutuo nga ang Dios maoy nagkupot sa tanang butang, ug matinud-anon sa mga saad ug mga panagna sa Iyang Pulong. Sa Iyang unang pag-anhi, si Jesu-Cristo mianhi sa yuta isip usa ka bata sa usa ka pasungan sa Betlehem, sama sa gitagna. Gituman ni Jesus ang daghan sa mga panagna sa Mesiyas sa panahon sa Iyang pagkatawo, kinabuhi, pagpangalagad, kamatayon, ug pagkabanhaw. Bisan pa, adunay pipila ka mga panagna mahitungod sa Mesiyas nga wala pa matuman ni Jesus. Ang ikaduhang pag-anhi ni Cristo mao ang pagbalik ni Kristo aron pagtuman niining nahabilin nga mga panagna. Sa Iyang unang pag-anhi, si Jesus mao ang nagaantos nga Sulugoon. Sa Iyang ikaduhang pag-anhi, si Jesus mao ang madaugon nga Hari. Sa Iyang unang pag-anhi, si Jesus miabut sa labing ubos nga kahimtang. Sa Iyang ikaduhang pag-anhi, si Jesus moabut kuyog sa mga kasundalohan sa langit sa Iyang kiliran.

Ang mga propeta sa Daang Tugon wala kaayo nagpatin-aw niining kalainan tali sa duha ka pag-abot. Kini makita sa Isaias 7:14, 9:6 - 7 ug Zacarias 14: 4. Isip salangpotan sa mga propesiya nga daw naghisgot sa duha ka tawo, daghang mga Hudiyong eskolar nagtuo nga adunay usa nga mag-antos nga Mesiyas ug usa nga magmadaugon nga Mesiyas. Ang wala nila masabti mao nga adunay usa lamang ka Mesiyas ug Iyang tumanon ang duha ka katungdanan. Gituman ni Jesus ang katungdanan sa nagaantos nga sulugoon (Isaias kapitulo 53) sa Iyang unang pag-anhi. Tumanon ni Jesus ang katungdanan sa usa ka manluluwas sa Israel ug Hari sa Iyang ikaduhang pag-anhi. Ang Zacarias 12:10 ug ang Pinadayag 1: 7, samtang naghulagway sa ikaduhang pag-anhi, nagbalik-lantaw usab kang Jesus nga gidughang. Ang Israel, ug ang tibuok kalibutan, magbangotan sa wala nila pagdawat sa Mesiyas sa unang higayon nga Siya niabot.

Human si Jesus mikayab ngadto sa langit, ang mga anghel mipahayag ngadto sa mga apostoles, "Mga tawo sa Galilea," sila miingon, 'nganong nagbarug man kamo dinhi nga nagtan-aw sa langit? Kining mao gihapong Jesus, nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, Siya mobalik sa samang paagi nga inyong nakita nga miadto sa langit '"(Mga Buhat 1:11). Ang Zacarias 14: 4 nagpatino sa nahimutangan sa ikaduhang pag-anhi nga mao ang Bukid sa mga Olivo. Ang Mateo 24:30 nagpahayag, "Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa Anak sa Tawo, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta manag-minatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo nga moabut nga sinapwang sa mga panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya." Gihulagway sa Tito 2:13 ang ikaduhang pag-abot ingon usa ka "mahimayaon nga pagpakita."

Ang ikaduhang pag-anhi gihisgutan sa kinadak-ang detalye sa Pinadayag 19: 11-16, "Ug unya nakita ko nga naabli ang kalangitan, ug tan-awa, dihay usa ka maputi nga kabayo! Ang nagkabayo niini ginganlag Kasaligan ug Matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakiggubat. Ang iyang mga mata morag kalayo nga nagasiga, ug sa iyang ulo dihay daghang mga purongpurong; ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayud gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasul-ob ug bisti nga gikatuslob sa dugo, ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini: Ang Pulong sa Dios. Ug ang mga panon sa kasundalohan sa kalangitan, nga nanagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay, kini sila nanagsunod kaniya, nanagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran, ug sila iyang pagaharian pinaagi sa olisi nga puthaw; magapigis siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga Makagagahum sa Tanan. Diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat: Hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginoohan."

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesus Cristo?
© Copyright Got Questions Ministries