settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang adlaw sa GINOO?

Tubag


Ang pulongan “ang adlaw sa GINOO” kasagarang nagtino sa mga panghitabo nga nahitabo sa kataposan sa kasaysayan (Isaias 7:18 – 25) ug sagad nga suod nga gikakuyog sa pulongan nga “nianang adlawa.” Usa ka yawi sa pagsabot niining mga pulongan mao ang pagmatikod nga kanunay silang nailhan diha sa gitas-on sa panahon diin ang Dios personal nga nanginlabot sa kasaysayan, direkta o dili direkta, aron matuman ang pipila ka espisipikong aspeto sa Iyang plano.

Kadaghanan sa mga tawo gilambigit ang adlaw sa GINOO sa yugto sa panahon o pinasahi nga adlaw nga mahitabo sa dihang ang kabubot-on sa Dios ug katuyoan sa Iyang kalibotan ug sa katawhan mamatuman. Ang ubang mga eskolar nagatuo nga ang adlaw sa GINOO mas taas nga yugto sa panahon kay sa usa lang ka adlaw – usa ka yugto sa panahon diin si Cristo maghari sa tibuok kalibotan sa dili pa Niya limpyohan ang langit ug ang yuta isip pagpangandam alang sa walay kataposang kahimtang sa tanang katawhan. Ang ubang mga eskolar nagatuo nga ang adlaw sa GINOO mahimong dihadiha dayon nga panghitabo inigbalik ni Cristo sa kalibotan aron pagluwas sa iyang mga matinud-anon nga magtotoo ug ipadala ang mga dili magtotoo ngadto sa walay kataposang kalaglagan.

Ang pulongan nga “ang adlaw sa GINOO” gigamit kanunay sa Daang Tipan (sama pananglitan Isaias 2:12; 13:6, 9; Ezekiel 13:5, 30:3; Joel 1:15, 2:1, 11, 31; Amos 5:18, 20 Obadias 15; Sofonias 1:7, 14; Zacarias 14:1; Malaquias 4:5) ug sa makadaghang higayon sa Bag-ong Tipan (sama pananglitan Buhat 2:20; Unang Corinto 5:5; Ikaduhang Corinto 1:14; Unang Tesalonica 5:2; Ikaduhang Tesalonica 2:2; Ikaduhang Pedro 3:10). Gipasabot usab kin isa ubang mga berso (Pinadayag 6:17; 16:14).

Ang mga berso sa Daang Tipang nga nagahisgot sa adlaw sa GINOO sagad nagpahayag sa usa ka pagbati sa kaduol, kadug-ol, ug pagpaabot: “Pagbakho, kay ang adlaw sa GINOO haduol na!” (Isaias 13:6); “Kay haduol na ang adlaw, bisan ang adlaw sa GINOO hapit na” ) Ezekiel 30:3); “Pasagdi nga ang nagpuyo say uta mokurog, kay ang adlaw sa GINOO moabotay. Kini haduol na” (Joel 3:14); “Paghilom atubangan sa GINOONG Dios! Kay ang adlaw sa GINOO haduol na” (Sofonias 1:7). Kini naing-ani tungod kay ang mga berso sa Daang Tipan nag nagpunting sa adlaw sa GINOO kasagarang naghisgot sa pagkaduol ug kalayo sa katumanan, sama sa kadaghanan sa mga propesiya sa Daang Tipan. Ang ubang mga berso sa Daang Tipan nagpasabot sa adlaw sa GINOO nagtukib sa makasaysayanong mga paghukom nga nangatuman na sa usa ka paagi o lain (Isaias 13:6 – 22; Ezekiel 30:2 – 19; Joel 1:15, 3:14; Amos 5:18 – 20; Sofonias 1:14 – 18), samtang ang uban nagpunting sa diosnong mga paghukom nga mahitabo ngadto sa kataposang adlaw (Joel 2:30 – 32; Zacarias 14:1; Malaquias 4:1, 5).

Ang Bag-ong Tipan gitawag kini nga adlaw sa “kapungot,” ang andlaw sa “pagbisita,” ug ang “dakong adlaw sa Dios nga Makagagahum” (Pinadayag 16:14) ug nagpunting sa umalabot nga katumanan sa dihang ang kasuko sa Dios igabubo sa dili matinuohon nga Israel (Isais 22; Jeremias 30:1 – 17; Joel 1 – 2; Amos 5; Sofonias 1) ug sa dili matinuohong kalibotan (Ezekiel 38 – 39; Zacarias 14). Ang Kasulatan nagpaila nga “ang adlaw sa GINOO” moabot dayon, sama sa usa ka kawatan sa kagabhion (Sofonias 1:14 – 15; Unang Tesalonica 5:2), ug busa ang mga Cristohanon angay nga mahimong mabinantayon ug andam sa pag-abot ni Cristo bisan unsang orasa.

Gawas pa sa takna sa paghukom, kini usab usa ka panahon sa kaluwasan sanglit luwason sa Dios ang salin sa Israel, ingon pagtuman sa iyang saad nga “ang tanang Israel mamaluwas” (Roma 11:26), pagapasayloon ang ilang mga sala ug ipasig-uli ang Iyang piniling katawhan ngadto sa yuta nga Iynag gisaad kang Abraham (Isaias 10:27; Jeremias 30:19 – 31, 40; Mikeyas 4; Zacarias 13). Ang kataposang sangpotanan sa adlaw sa GINOO mao nga “ang pagkamapahitas-on sa tawo ipaubos ug ang garbo sa katawhan mapaubos; ang GINOO lamang ang igabayaw niadtong adlawa” (Isaias 2:17). Ang kataposan o kinaulahiang katumanan sa mgapropesiya majhitungod sa adlaw sa GINOO moabot sa kataposan sa kasaysayan sa dihang ang Dios, inubanan sa katingalahang gahom, pagasilotan ang daotan ug tumanon ang Iyang mga saad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang adlaw sa GINOO?
© Copyright Got Questions Ministries