settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang mga timailhan sa katapusang mga adlaw?

Tubag


Ang Mateo 24: 5-8 naghatag kanato og pipila ka mahinungdanong ilhanan aron atong mahibal-an ang pag-abot sa katapusang mga adlaw, "Kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon, `Ako mao ang Cristo,' ug daghan ang ilang pahisa-laagon. Ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungogdungog mahi-tungod sa mga gubat; pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan; kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalainlaing mga dapit: kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit." Ang pagdaghan sa mga mini nga mga mesiyas, pagdaghan sa pakiggubat, ug pagsaka sa mga gutom, mga hampak, ug mga kalamidad-kini mao ang timailhan sa ulahing mga adlaw. Niining tudling, hinoon, gihatagan kitag pasidaan: dili kita malingla, tungod kay kini nga mga panghitabo mao lamang ang sinugdanan sa pagpanganak ug kasakit; ang katapusan moabutay pa.

Gipunting sa pipila ka tighubad ang matag linog, matag kagubot sa politika, ug ang matag pag-atake sa Israel isip sigurado nga ilhanan nga ang ulahing mga adlaw nagkaduol na. Samtang ang mga panghitabo mahimong magpaila sa umalabot nga katapusang mga adlaw, dili sila mga timailhan nga ang katapusang mga adlaw miabut na. Nagpasidaan si apostol Pablo nga ang kataposang mga adlaw magdala ug daghang pagtaas sa sayup nga pagtulon-an. "Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu ug sa mga tuloohan sa mga yawa," (Unang Timoteo 4:1). Ang katapusang mga adlaw gihulagway ingon nga "mga panahon nga talagmanon" tungod sa nagkadugang nga dautang kinaiya sa tawo ug mga tawo kinsa aktibong "makigbatok sa kamatuoran" (2 Timoteo 3: 1-9; tan-awa usab sa 2 Mga Taga Tesalonica 2: 3).

Ang ubang posibleng mga timailhan maglakip sa pagtukod pag-usab sa usa ka Judiong templo sa Jerusalem, nagkadaghang pagbatok sa Israel, ug pagsulong ngadto sa usa ra ka gobyerno sa tibuok kalibutan. Ang labing bantog nga ilhanan sa katapusang mga adlaw mao ang nasud sa Israel. Sa tuig 1948, ang Israel giila nga usa ka soberanong estado, mahinungdanon sa unang higayon sukad sa AD 70. Gisaad sa Dios ni Abraham nga ang iyang mga kaliwat makabaton sa Canaan ingon nga "walay katapusan nga pagpanag-iya" (Genesis 17: 8), ug si Ezequiel nanagna sa usa ka pisikal ug espirituhanong pagpabalik Sa Israel (Ezequiel kapitulo 37). Ang pagkanasud sa Israel sa iyang kaugalingong yuta mahinungdanon alang sa katapusang mga adlaw nga panagna tungod sa kailado sa Israel sa eskatolohiya (Daniel 10:14; 11:41; Pinadayag 11: 8).

Uban niini nga mga timaihan nga atong gitipig sa hunahuna, mamahimo kitang maalamon ug masinabuton mahitungod sa pagpaabut sa katapusang mga adlaw. Hinuon, kinahanglan nga dili kita maghubad sa bisan hain sa matag-usa niining mga panghitabo ingon nga tin-aw nga timailhan sa hapit na nga pag-abot sa katapusang mga adlaw. Ang Dios naghatag kanato sa igong kasayuran aron mahimo kitang andam, ug tinawag kita arong mahimong andam.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang mga timailhan sa katapusang mga adlaw?
© Copyright Got Questions Ministries