settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang paglalin sa iglesia?

Tubag


Ang pulong nga pagbayaw dili makita sa Biblia. Ang termino naggikan sa usa ka Latin nga pulong nga nagkahulogang "pagdala, paghatod, o pagsakmit." Ang konsepto (taghuna) sa "pagdala" o ang pagbayaw sa simbahan tin-aw nga gitudlo sa Kasulatan.

Ang pagbayaw sa iglesia mao ang panghitabo diin ang Dios "nagsakmit" sa tanang mga magtutuo gikan sa yuta aron sa paghimog agianan alang sa Iyang matarung nga paghukom nga ibubo sa yuta sa panahon sa kagul-anan. Ang pagbayaw gihulagway labi na sa Unang Mga Taga Tesalonica 4: 13-18 ug Unang Mga Taga Corinto 15: 50-54. Ang Dios magabanhaw sa tanang mga magtotoo nga namatay, maghatag kanilag mahimayaong mga lawas, ug kuhaon sila gikan sa yuta, uban sa tanang buhi nga mga magtutuo, nga pagahatagan usab ug mga mahimayaong mga lawas anang panahona. "Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan; ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon" (Unang Tesalonica 4:16 - 17).

Ang pagbayaw maglakip sa dihadiha nga pagbag-o sa atong mga lawas aron mahiangay kita alang sa kahangturan. "Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios; kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita, apan kita nasayud nga sa igapadayag na siya, kita mahisama kaniya, kay kita magasud-ong man unya kaniya sa iyang pagkamao" (Unang Juan 3:2). Ang pagbayaw kinahanglan nga sahinon gikan sa ikaduhang pagbalik. Sa pagbayaw, ang Ginoo moabut "diha sa mga panganod" sa pagsugat kanato "sa kahanginan" (1 Tesalonica 4:17). Sa ikaduhang pag-anhi, ang Ginoo moanhi sa kalibutan aron motindog sa Bukid sa mga Olivo, nga mosangpot sa usa ka dakong linog nga gisundan sa kapildihan sa mga kaaway sa Dios (Zacarias 14: 3-4).

Ang pagtulon-an sa pagbayaw wala gitudlo sa Daang Tugon, mao nga kini gitawag ni Pablo nga usa ka "misteryo" nga karon gipadayag: "Ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mangamatay, apan kitang tanan mangausab, sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta. Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mangausab (Unang Corinto 15:51 - 52).

Ang pagbayaw usa ka mahimayaong hitabo nga kinahanglan natong pangandoyon. Mahimulag na gayud kita gikan sa sala. Mahimutang kita sa atubangan sa Dios sa walay katapusan. Adunay daghan ra kaayong lantugi mahitungod sa kahulugan ug gilapdon sa pagbayaw. Dili kini maoy tuyo sa Dios. Hinunoa, ang pagbayaw kinahanglan nga usa ka makapahupay nga doktrina nga puno sa paglaum; buot sa Dios nga kita "magdinasigay sa usag usa pinaagi niining mga pulonga" (1 Tesalonica 4:18).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang paglalin sa iglesia?
© Copyright Got Questions Ministries