settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagsabot sa Balasahon sa Pinadayag?

Tubag


Ang yaw isa paghubad sa Biblia, ilabi na sa balasahon sa Pinadayag, mao ang pagbaton ug makanunayong hermenutica. Ang hermenutica mao ang pagtuon sa mga prinsipyo sa paghubad. Sa laing pagkasulti, paagi kini sa imong paghubad sa Kasulatan. Ang naandan nga hermenutica o naandan nga paghubad sa Kasulatan nagpasabot nga gawas kon ang bersikulo o berso tin-aw nga nagpaila nga ang tagsulat naggamit ug panagwayong pinulongan, kinahanglan kining sabton sa naandan nga hangkag. Dili kita mangita ug laing mga kahulogan kung ang naandan nga kahulogan sa kapahayag (hugpulong) masabtan ra. Usa pa, dili nato ipag-espirituhanon ang Kasulatan agig paghatag ug mga kahulogan sa mga pulong o mga pulongan kung tin-aw nga ang tagsulat, ilalom sa giya sa Balaang Espiritu, gituyo kini nga masabtan sumala sa pagkasulat.

Usa ka panag-ingnan mao ang Pinadayag 20. Daghan ang mogahin ug managlahing mga kahulogan sa mga pakisayran sa usa ka libo ka tuig nga yugto. Apan, ang linggwahe wala nagpasabot sa bisan unsang paagi nga ang mga pakisayran sa liboan ka tuig kinahanglang sabton sa bisan unsa gawas sa literal nga yugto sa usa ka libo ka tuig.

Usa ka yano nga latid alang sa balasahon sa Pinadayag makita sa Pinadayag 1:19. Sa unang kapitulo, ang nabanhaw ug gibayaw nga Cristo nagpakigsulti kang Juan. Giingnan ni Cristo si Juan nga “isulat, hinuon, ang imong nakita, unsa ang karon ug mahitabo unya.” Ang mga butang nga nakita n ani Juan nata sa kapitulo 1. Ang “mga butang nga” (nga anaa panahon ni Juan) natala sa kapitulo 2 – 3 (ang mga sulat alang sa mga kasimbahanan). Ang “mga butang nga mahitabo” (ang umalabot nga mga butang) natala sa kapitulo 4 – 22.

Sa kinatibuk-ang pagkasulti, ang kapitulo 4 – 18 sa Pinadayag nagsaysay sa mga paghukom sa Dios sa katawhan sa kalibotan. Kini nga mga paghukom dili alang sa simbahan (Unang Tesalonica 5:2, 9). Sa dili pa magsugod ang mga paghukom, ang iglesya pagatangtangon nag ikan sa kalibotan sa usa ka panghitabo nga gitawag ug paglalin (Unang Tesalonica 4:13 – 18; Unang Corinto 15:51 – 52). Ang kapitulo 4 – 18 nagsaysay sa panahon sa “kasamok ni Jakob” – kasamok alang sa Israel (Jeremias 30:7; Daniel 9:12, 12:1). Panahon usab kini diin ang Dios paghahukman ang mga dili magtotoo sa ilang pagsupil batok Kaniya.

Ang kapitulo 19 nagsaysay sa pagbalik ni Cristo kauban sa iglesya. Gibuntog niya ang mananap ug ang mini nga propeta ug gisalibay sila sa lawa sa kalayo. Sa kapitulo 20, gigapos ni Cristo si Satanas ug gitambog sa Bung-aw. Dayon gitukod ni Cristo ang Iyang gingharian sa kalibotan nga molungtad ug 1000 ka tuig. Sa kataposan sa 1000 ka tuig, buhian si Satanas ug siya mangulo sa pagsupil batok sa Dios. Dali sa siyang gibuntog ug gitambog usab sa lawa sa kalayo. Dayon ang kataposang paghukom mahitabo, ang paghukom alang sa mga dili magtotoo, sa dihang sila usab igatambog sa lawa sa kalayo.

Ang kapitulo 21 ug 22 nagsaysay sa gitawag nga malungtarong kahimtang. Niini nga mga kapitulo gisultihan kita sa Dios kon unsa ang eternidad kuyog Niya. Ang balasahon sa Pinadayag masabtan ra. Dili kini ihatag sa Dios kanato kung ang kahulogan niini lunlon tagohala. Ang yaw isa pagsabot sa balasahon sa Pinadayag mao ang paghubad niini nga literal kutob sa mahimo – gisaysay niini ang iyang buot ipasabot ug gipasabot niini ang iyang gisulti.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagsabot sa Balasahon sa Pinadayag?
© Copyright Got Questions Ministries