settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nato pagkinabuhi sa atong mga kinabuhi base sa pagbalik ni Cristo?

Tubag


Nagatuo kita nga ang pagbalik ni Hesu Cristo nagkaduol, mao nga, ang Iyang pagbalik mahitabo sa bisan unsang taknaa. Kita, kauban ni apostol Pablo, nagpaabot sa “bulahang paglaom – ang pagpadayag sa atong dakung Dios ug Manluluwas, nga si Hesu Cristo” (Tito 2:13). Tungod sa kasayoran nga ang GINOO mahimong moabot karong adlawa, ang ubang natintal sa paghunong sa ilang gipangbuhat ug “magpaabot” na lang Kaniya.

Apan, adunay dakung kalahian tali sa pagkahibalo nga si Hesus mahimong mobalik karong adlawa ug pagkahibalo nga Siya mobalik karong adlawa. Si Hesus miingon, “Walay nasayod mahitungod nianang adlawa o orasa” (Mateo 24:36). Ang takna sa Iyang pag-abot maoy butang nga wala gipadayag sa Dios ni bisan kinsa, ug busa, hangtod nga pagatawgon Kita Niya ngadto Kaniya, magpadayon kitag alagad Kaniya. Sa sumbingay ni Hesus mahitungod sa napulo ka mga talento, ang mobiyaay nga hari nagmando sa iyang mga sulogoon nga “Masako hantod sa akong pag-abot” (Lucas 19:13 KJV).

Ang pagbalik ni Cristo kanunayng girepresentar sa Kasulatan ingon nga dakong pagdasig aron molihok, dili aron mahimong rason sa paghunong paglihok. Sa Unang Corinto 15:58, gitapos ni Pablo ang iyang panudlo sa paglalin agig pagsulti, “Kanunay nga ihatag ang inyong kaugalingon sa bug-os ngadto sa bulohaton sa GINOO.” Sa Unang Tesalonica 5:6, gitapos ni Pablo ang pagtulon-an sa pag-abot ni Cristo inubanan niini nga mga pulong: “Busa, dili kita magpahisama sa uban, kadtong mga namahulay, apan mag-abtik kita ug magmapinugnganon sa kaugalingon.” Ang pag-atras ug “pagpanalipod sa kota” dili maoy tuyo ni Hesus alang kanato. Maghago hinuon kita samtang mahimo. “Ang kagabhion nagsingabot, diin wala nay makapamuhat” (Juan 9:4).

Ang mga apostoles nagkinabuhi ug nangalagad kinuyogan sa alinghuna (ideya) nga si Hesus mobalik sa ilang panahon; unsa kaha kung mihunong sila sa ilang mga pagpanghago ug “nagpaabot” na lang? Mamahimo silang masinupakon sa mando ni Cristo sa “pagpanglakaw sa tibuok kalibotan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat” (Marcos 16:15), ug ang ebanghelyo wala unta mapakaylap. Nakasabot ang mga apostoles nga ang nagkahaduol nga pagbalik ni Hesus nagpasabot nga kinahanglan nilang masako sa ilang kaugalingon sa bulohaton sa Dios. Ilang gikinabuhi ang kinabuhi sa labing bug-os, nga daw ang matag adlaw maoy ilang kataposan. Kita, usab, kinahanglang panglantawon ang matag adlaw ingon nga gasa ug gamiton kini alang sa kahimayaan sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nato pagkinabuhi sa atong mga kinabuhi base sa pagbalik ni Cristo?
© Copyright Got Questions Ministries