settings icon
share icon
Pangutana

Kanus-a mahitabo ang pagbayaw isip dunay kalabutan sa kasakitan?

Tubag


Ang panahon sa pagbayaw isip adunay kalabutan sa kasakitan mao ang usa sa labing gikagubtan nga mga hisgotanan sa iglesia karon. Ang tulo ka pangunang panglantaw mao ang sa dili pa ang Kasakitan (ang pagbayaw mahitabo sa wala pa ang Kasakitan), tungatunga sa Kasakitan (ang pagbayaaw mahitabo sa o duol sa tunga-tunga sa punto sa kasakitan), ug tapos sa Kasakitan (ang pagbayaw mahitabo sa katapusan sa Kasakitan). Ang ikaupat nga panglantaw, nga kasagaran nailhan ingon nga sa dili pa ang Kapungot, usa ka gamay nga kausaban sa gibarugang panglantaw nga mao ang tungatunga sa Kasakitan.

Una, mahinungdanon nga pagailhon ang katuyoan sa kasakitan. Sumala sa Daniel 9:27, adunay kapitoan ka "pito" (pito ka tuig) nga paabuton pa. Ang tibuok nga tagna ni Daniel sa ikapito ka pito (Daniel 9: 20-27) naghisgot sa nasud sa Israel. Kini usa ka yugto sa panahon diin ang Dios nagatutok sa Iyang pagtagad labi na sa Israel. Ang ikapitoan ka pito, ang kagul-anan, kinahanglan usab nga usa ka panahon nga ang Dios piho nga nagpatigayon sa Israel. Bisan tuod wala kini nagpasabot nga ang iglesia dili angayng mawala, kini nagdala sa pangutana nganong ang iglesia kinahanglan pa man nga anaa sa yuta sulod nianang panahona.

Ang nag-unang kasulatan bahin sa pagbayaw mao ang Unang Tesalonica 4: 13-18. Kini nagapahayag nga ang tanang mga buhi nga magtotoo, uban sa tanang mga magtotoo nga nangamatay, mutagbo sa Ginoong Jesus sa kahanginan ug magauban Kaniya sa walay katapusan. Ang pagbayaw mao ang pagkuha sa Dios sa Iyang katawhan gikan sa yuta. Pipila ka mga bersikulo ang milabay, sa Unang Mga Taga Tesalonica 5: 9, si Pablo nag-ingon, "Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinonoa aron sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo." Ang basahon sa Pinadayag, nga naghisgot una sa tanan sa panahon sa Kasakitan, usa ka matagnaong mensahe kung unsaon ibubo sa Dios ang Iyang kapungot sa yuta sa panahon sa Kasakitan. Kini daw dili matinud-anon alang sa Dios sa pagsaad sa mga magtutuo nga dili sila mag-antus sa Kapungot ug unya ibilin sila sa yuta aron mag-antus pinaagi sa Kapungot sa Kasakitan. Ang katinuoran nga ang Dios nagsaad sa pagluwas sa mga Kristohanon gikan sa Kapungot sa wala madugay human misaad nga kuhaon ang Iyang mga tawo gikan sa yuta daw langgikit aning duha ka mga panghitabo.

Ang laing mahinungdanong tudling sa panahon sa pagbayaw mao ang Pinadayag 3:10, diin si Kristo nagsaad sa pagluwas sa mga magtutuo gikan sa "takna sa pagsulay" nga moabut sa yuta. Kini mahimong magkahulogan sa duha ka butang. Mahimong si Kristo manalipod sa mga magtutuo taliwala sa mga pagsulay, o Iyang luwason ang mga magtutuo gikan sa mga pagsulay. Ang duha pulos tinuod nga mga kahulogan sa Griyego nga pulong nga gihubad nga "gikan." apan, mahinungdanon ang pag-ila kung unsa nga mga magtotoo ang gisaaran nga panalipdan. Dili lamang kini pagsulay, apan ang "takna" sa pagsulay. Si Kristo nagasaad nga tipigan ang mga magtotoo gikan sa panahon nga naglangkob sa mga pagsulay, nga mao ang kasakitan. Ang katuyoan sa Kasakitan, ang katuyoan sa Pagbayaw, ang kahulogan sa Unang Mga Taga Tesalonica 5: 9, ug ang paghubad sa Pinadayag 3:10 kining tanan naghatag og tin-aw nga paluyohan sa baruganan nga mao ang 'sa dili pa ang Kasakitan.' Kung ang Biblia gihubad sa literal ug sa matinud-anon, ang baruganan sa 'dili pa ang Kasakitan' mao ang labing biblikanhon nga paghubad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kanus-a mahitabo ang pagbayaw isip dunay kalabutan sa kasakitan?
© Copyright Got Questions Ministries