settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kasakitan? Giunsa nato pagkahibalo nga ang kasakitan molungtad ug pito ka tuig?

Tubag


Ang kasakitan mao ang usa ka umaabot nga pito ka tuig nga yugto sa panahon nga ang Dios makahuman sa Iyang pagpanton sa Israel ug makatapos sa Iyang paghukom sa dili matuohon nga kalibutan. Ang iglesia, nga gilangkoban sa tanang misalig sa panawo ug buhat sa Ginoong Jesus aron sa pagluwas kanila gikan sa silot sa sala, wala na sa kalibotan sa panahon sa kasakitan. Ang iglesia pagakuhaon gikan sa yuta sa usa ka panghitabo nga nailhan nga pagbayaw (1 Tesalonica 4: 13-18; 1 Corinto 15: 51-53). Ang iglesia naluwas gikan sa kapungot nga moabot (1 Tesalonica 5: 9). Sa tibuok Kasulatan, ang kasakitan gihisgutan sa ubang mga ngalan sama sa Adlaw sa Ginoo (Isaias 2:12; 13: 6-9; Joel 1:15; 2: 1-31; 3:14; 1 Tesalonica 5: 2); kasamok o kasakitan (Deuteronomio 4:30; Sofonias 1: 1); ang dakung kasakitan, nga nagtumong sa mas hilabihan nga laing katunga nga yugto sa pito ka tuig (Mateo 24:21); panahon o adlaw sa kasamok (Daniel 12: 1; Sofonias 1:15); Panahon sa kasamok ni Jacob (Jeremias 30: 7).

Ang pagsabut sa Daniel 9: 24-27 gikinahanglan aron masabtan ang katuyoan ug panahon sa kasakitan. Kinig bersikulo naghisgot sa 70 ka mga semana nga gipahayag batok sa "imong katawhan." Ang katawhan ni Daniel mao ang mga Judio, ang nasod sa Israel, ug ang Daniel 9:24 naghisgot sa usa ka yugto sa panahon nga gihatag sa Dios "sa paghuman sa kalapasan, ug sa pagtapus sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan, ug sa pagpasulod sa walay-katapusang pagkamatarung, ug sa pagmatuod sa panan-awon ug sa panagna, ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan." Ang Dios nagpahayag nga ang "kapitoan ka pito" maoy magatuman niining tanang mga butang. Kini mao ang 70 ka mga katuigan, o 490 ka tuig. (Ang pipila ka hubad nagpasabot sa 70 ka mga semana sa mga tuig.) Gipamatud-an kini sa laing bahin niini nga tudling sa Daniel. Sa mga bersikulo 25 ug 26, si Daniel giingnan nga ang Mesiyas pagaputlon human sa "pito ka pito ug kan-umag-duha ka pito" (69 sumada), sugod sa kamandoan nga tukoron pag-usab ang Jerusalem. Sa laing pagkasulti, 69 ka mga pito sa mga tuig (483 ka tuig) human sa kamandoan nga tukoron pag-usab ang Jerusalem, ang Mesiyas pagaputlon. Ang mga magsasaysay sa Biblia nagpamatuod nga 483 ka mga tuig ang milabay gikan sa panahon sa kamandoan nga tukoron pag-usab ang Jerusalem sa panahon nga si Jesus gilansang sa krus. Kadaghanan sa Kristohanong mga eskolar, bisan unsa pa ang ilang panglantaw sa eskatolohiya (mga butang sa umaabot nga panghitabo / panghitabo), adunay pagsabut sama sa nahaunang nahisgotan mahitungod sa 70 nga katloan sa Daniel.

Inubanan sa 483 ka tuig nga milabay gikan sa kamandoan nga tukoron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pagputol sa Mesiyas, kini nagbilin ug usa pa ka pito ka tuig nga yugto aron matuman sa Daniel 9:24: "Sa paghuman sa kalapasan, ug sa pagtapus sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan, ug sa pagpasulod sa walay-katapusang pagkamatarung, ug sa pagmatuod sa panan-awon ug sa panagna, ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan." Kining katapusang pito ka tuig nga yugto nailhan nga panahon sa kasakitan-panahon kini nga ang Dios pagataposon ang paghukom sa Israel tungod sa sala niini.

Ang Daniel 9:27 naghatag sa pipila ka mga kinadayagan sa pito ka tuig nga yugto sa kasakitan: "Ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana; ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunongon ang paghalad ug ang halad-nga-kalan-on; ug ibabaw sa pako sa mga dulumtanan moanhi ang magalumpag; ug bisan hangtud sa pagtibawas, ug kana sanglit natagal na, ang kaligutgut igabubo sa ibabaw sa linumpag." Ang tawo nga gihisgutan niining bersikuloha mao ang tawo nga gitawag ni Jesus nga" dulumtanan nga maoy hinungdan sa kagun-oban"( Mateo 24:15) ug gitawag nga "ang mananap" diha sa Pinadayag 13. Ang Daniel 9:27 nag-ingon nga ang mapintas nga mananap maghimog usa ka pakigsaad sulod sa pito ka tuig, apan sa tungatunga niining semana (3 1/2 ka tuig sa kagul-anan), siya molapas sa pakigsaad, pagapahunongon ang pagsakripisyo. Ang Pinadayag 13 nagpahayag nga ang mapintas nga mananap magbutang ug usa ka larawan sa iyang kaugalingon diha sa templo ug nagkinahanglang pagasimbahon siya sa kalibotan. Ang Pinadayag 13:5 nag-ingon nga kini magpadayon sulod sa 42 ka bulan, nga mao ang 3 1/2 ka tuig. Tungod kay ang Daniel 9:27 nag-ingon nga kini mahitabo sa tunga-tunga sa semana, ug ang Pinadayag 13:5 nag-ingon nga ang mananap magabuhat niini sulod sa 42 ka bulan, kini sayun ra nga matino nga ang kinatibuk-ang gitas-on sa panahon maoy 84 ka bulan o pito ka tuig. Tan-awa usab ang Daniel 7:25, diin ang "panahon, mga panahon, ug katunga sa panahon" (panahon = 1 ka tuig; mga panahon = 2 ka tuig; katunga sa panahon = 1/2 ka tuig; sumada nga 3 1/2 ka tuig) nagpasabot sa"Dakung Kasakitan," ang katapusang katunga sa pito ka tuig nga yugto sa kasakitan mao ang takna nga ang mapintas nga mananap maghupot sa panggamhanan.

Alang sa dugang pa nga mga kasayoran mahitungod sa yugto sa kasakitan, tan-awa ang Pinadayag 11: 2-3, nga naghisgot sa 1260 ka adlaw ug 42 ka mga bulan, ug Daniel 12: 11-12, nga naghisgot sa 1290 ka adlaw ug 1335 ka mga adlaw. Kining mga adlaw adunay naghisgot sa tungatungang bahin sa yugto sa kasakitan. Ang dugang nga mga adlaw sa Daniel 12 mahimong maglakip alang sa panahon sa katapusang paghukom sa mga nasud (Mateo 25: 31-46) ug panahon alang sa pagtukod sa liboan ka tuig nga paghari ni Cristo (Pinadayag 20: 4-6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kasakitan? Giunsa nato pagkahibalo nga ang kasakitan molungtad ug pito ka tuig?
© Copyright Got Questions Ministries