settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Usa Ka Liboan Ka Tuig nga Gingharian, ug kinahanglan ba nga kini literal nga sabton?

Tubag


Ang usa ka liboan ka tuig nga gingharian mao ang titulo nga gihatag sa 1000-ka tuig nga paghari ni Jesu-Cristo dinhi sa kalibutan. Ang uban nagtinguha sa paghubad sa 1000 ka tuig sa usa ka masambingayong (kapangtimaan) paagi. Ang uban gisabut nga ang 1000 ka tuig ingon nga usa lamang ka mahulagwayong paagi sa pag-ingon "dugay nga panahon," dili usa ka literal, pisikal nga paghari ni Jesu Cristo dinhi sa yuta. Apan, unom ka higayon sa Pinadayag 20: 2-7, ang milenyong gingharian tukmang giingon nga 1000 ka tuig ang gitas-on. Kon ang Dios nangandoy nga mopahibalo "sa taas nga panahon," sayon kini niya mahimo nga dili na kinahanglang sublion paghisgot sa maong tukmang panahon.

Ang Biblia nagsulti kanato nga kung si Cristo mobalik sa yuta Iyang tukuron ang Iyang Kaugalingon isip Hari sa Jerusalem, nga naglingkod sa trono ni David (Lucas 1: 32-33). Ang walay kondisyon nga mga pakigsaad nagkinahanglan sa usa ka literal, pisikal nga pagbalik ni Kristo aron pagtukod sa gingharian. Ang pakigsaad ni Abraham nagsaad sa Israel ug usa ka yuta, kaliwat ug magmamando, ug espirituhanong panalangin (Genesis 12: 1-3). Ang pakigsaad sa Palestinian nagsaad sa Israel nga usa ka pagpasig-uli sa yuta ug panginabuhi sa yuta (Deuteronomio 30: 1-10). Ang pakigsaad kang David nagsaad sa pagpasaylo sa Israel-ang paagi diin ang nasud mahimong mapanalanginan (Jeremias 31: 31-34).

Sa ikaduhang pagbalik, kini nga mga pakigsaad matuman samtang ang Israel pagatigumon pag-usab gikan sa mga nasud (Mateo 24:31), nakabig (Zacarias 12: 10-14), ug gipahiuli sa yuta ubos sa pagmando sa Mesiyas (Dinihugan), nga si Jesu-Cristo. Ang Biblia naghisgot sa mga pagkabutang sa panahon sa milenyo isip usa ka hingpit nga kahimtang sa pisikal ug sa espirituhanon nga paagi. Kini ang panahon sa kalinaw (Miqueas 4: 2-4; Isaias 32: 17-18), kalipay (Isaias 61: 7, 10), paghupay (Isaias 40: 1-2), ug walay kakabos o sakit (Amos 9: 13-15; Joel 2: 28-29). Ang Biblia nagasulti usab kanato nga ang mga magtutuo lamang ang makasulod sa usa ka liboan ka tuig nga gingharian. Tungod niini, usa kini ka panahon sa hingpit nga pagkamatarung (Mateo 25:37; Salmo 24: 3-4), pagkamatinumanon (Jeremias 31:33), kabalaan (Isaias 35: 8), kamatuoran (Isaias 65:16), Ug kahingpitan sa Balaang Espiritu (Joel 2: 28-29). Si Cristo magmando ingon nga hari (Isaias 9: 3-7; 11: 1-10), kauban si David ingon nga sinaligang pangulo (Jeremias 33: 15-21; Amos 9:11). Ang mga halangdon ug mga gobernador magmando usab (Isaias 32: 1; Mateo 19:28), ug ang Jerusalem mao ang kinataliwad-an sa politika sa kalibutan (Zacarias 8: 3).

Ang Pinadayag 20: 2-7 naghatag sa tukmang yugto sa panahon sa gingharian sa milenyum. Bisan kon wala kini nga mga kasulatan, adunay daghang uban pa nga nagtudlo sa usa ka literal nga paghari sa Mesiyas sa yuta. Ang katumanan sa kadaghanan sa mga pakigsaad ug mga saad sa Dios nakasanday sa literal, pisikal, ug umaabot nga gingharian. Walay lig-on nga kapasikaran ang paglimud sa literal nga paghubad sa gingharian sa milenya ug ang gidugayon niini nga 1000 ka tuig.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Usa Ka Liboan Ka Tuig nga Gingharian, ug kinahanglan ba nga kini literal nga sabton?
© Copyright Got Questions Ministries