settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may mahitabo sumala sa panagna sa katapusang mga adlaw?

Tubag


Daghan ang masulti sa Bibliya mahitungod sa kataposang mga adlaw. Halos matag libro sa Biblia adunay panagna mahitungod sa katapusang mga adlaw. Ang pagkuha niining tanang mga panagna ug paghan-ay niini mahimong lisud. Ang mosunod usa ka daklit nga sumaryo (lakbit-saysay) sa gipahayag sa Biblia nga mahitabo sa katapusan mga adlaw.

Pagakuhaon ni Cristo ang tanang magtotoo nga natawo pag-usab gikan sa yuta sa usa ka panghitabo nga nailhan nga raptyur [pag-isa o pagbayaw sa kahitas-an] (1 Tesalonica 4: 13-18; 1 Corinto 15: 51-54). Sa hukmanan ni Kristo, kinig mga magtutuo gantihan alang sa maayo nga buhat ug matinud-anong pag-alagad sa panahon sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta o mawad-an sa mga ganti, apan dili ang kinabuhing dayon, tungod sa kakulang sa pag-alagad ug pagkamatinumanon (1 Corinto 3: 11-15; 5:10).

Ang Antikristo (ang mananap nga mapintas) maghari ug molagda sa usa ka pakigsaad uban sa Israel sulod sa pito ka tuig (Daniel 9:27). Kining pito ka tuig nga yugto sa panahon nailhan nga "Kasakitan." Atol sa kagul-anan, adunay mga makalilisang nga mga gubat, mga kagutom, mga hampak, ug mga kalamidad sa kinaiyahan. Igabubo sa Dios ang Iyang kasuko batok sa sala, kayawan-on, ug pagkadautan. Ang kasakitan maglakip sa dagway sa upat ka mangangabayo sa Apokalipsis (Pinadayag), ug ang pito ka silyo, trompeta, ug mga paghukom sa panaksan.

Mga tunga sa tunga sa pito ka tuig, ang Antikristo pagabalion ang pakigsaad sa kalinaw sa Israel ug makiggubat batok niini. Ang Antikristo maghimo ug "kalgugut sa linumpag" ug magtukod og usa ka larawan sa iyang kaugalingon nga simbahon sa templo sa Jerusalem (Daniel 9:27; 2 Taga Tesalonica 2: 3-10), nga matukod pag-usab. Ang ikaduhang katunga sa Kasakitan nailhan nga "Ang Dakong Kasakitan" (Pinadayag 7:14) ug "panahon sa kasamok ni Jacob" (Jeremias 30: 7).

Sa katapusan sa pito ka tuig nga Kasakitan, ang Antikristo magalunsad sa katapusang paghasmag sa Jerusalem, nga mosangko sa gubat sa Armageddon. Si Jesu-Cristo mobalik, laglagon ang Antikristo ug ang iyang kasundalohan, ug itambog sila sa linaw nga kalayo (Pinadayag 19: 11-21). Dayon gaposon ni Kristo si Satanas didto sa kahiladman sulod sa isa ka libo (1000) ka tuig ug Siya magmando sa Iyang yutan-ong gingharian sulod sa liboan ka tuig nga panahon (Pinadayag 20: 1-6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may mahitabo sumala sa panagna sa katapusang mga adlaw?
© Copyright Got Questions Ministries