settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang anticristo?

Tubag


Daghang panaghap mahitungod sa kailhan sa Anticristo. Pipila ka mga inila nga puntirya mao sila Vladimir Putin, Prinsipe William, Mahmoud Ahmadinejad, ug si Santo Papa Francis I. Sa Estados Unidos, sila kanhi presidente Barack Obama ug president Donal Trump maoy mga labing kasagarang puntirya. Busa, kinsa ang Anticristo, ug unsaon nato pag-ila kaniya?

Ang Biblia wala maghisgot ug bisan unsang espisipiko mahitungod sa kung asa maggikan ang Anticristo. Daghang mga eskolar sa Biblia nanaghap nga maggikan siya sa kahugpongan sa napulo ka mga nasod ug/o sa nabanhaw nga Romanhong imperyo (Daniel 7:24 – 25; Pinadayag 17:7). Ang uban gitan-aw siya isip usa ka Judio aron makapangangkon siya nga usa ka Mesiyas. Kining tanan mga panaghap lang sanglit ang Bblia dili piho nga nagsulti kon asa maggkian ang Anticristo o sa unsang kaliwatanon siya maggikan. Moabot ra ang adlaw, nga ang Anticristo igapadayag. Ang Ikaduhang Tesalonica 2:3 – 4 nagtug-an kanato unsaon nato pag-ila ang Anticristo: “Ayaw pailad ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot hangtod nga ang pagsupil mahitabo ug ang tawo sa kasamok igapadayag, ang tawo gihukman sa kalaglagan. Magmasinupakon siya ug iyang ibayaw ang iyang kaugalingon ibabaw sa tanang butang nga gitawag nga Dios o gisimba, aron igatakda niya ang iyang kaugalingon sa templo sa Dios, igamantala ang iyang kaugalingon nga Dios.”

Lagmit nga ang kadaghanan sa katawhan nga buhi sa dihang igapadayag ang Anticristo matingala sa iyang kailhan. Mahimong wala pa nabuhi o buhi na ang Anticristo karon. Kumbinsido sa Martin Luther sa iyang panahon nga ang santo papa mao ang Anticristo. Sa panahon sa 1940, daghan ang mituo nga si Adolph Hitler mao ang Anticristo. Ang uban nga nabuhi sa nangaging gatosan ka tuig ingon usa ka segurado sa kailhan sa Anticristo. Hangtod karon, tanan sila nangasayop. Atong biyaan ang mga panaghap ug motutok sa kon unsa ang giingon gayud sa Biblia mahitungod sa Anticristo. Nagdeklarar ang Pinadayag 13:5 – 8, “Ang mananap gihatagan ug ngabil sa paglitok ug mapahitas-ong mga pulong ug mga pagpasipala ug paggamit sa iyang kagamhan sulod sa kap-atan ug duha ka bulan. Iyang giablihan ang iyang baba aron pagpasipala sa Dios, ug aron pagbugtangbutang sa iyang ngalan ug sa iyang pinuy-anan ug niadtong nagpuyo sa langit. Gihatagan siyag gahom pagpakiggubat sa mga gipakabalaan ug aron buntogon sila. Ug siya gihatagan ug kagamhan sa tanang tribo, katawhan, sinultihan ug nasod. Ang tanang nagpuyo sa kalibotan mosimba sa mananap – ang tanan kansang mga pangalan wala mahisulat sa balasahon sa kinabuhi nga gipanag-iyahan sa Karnero nga gipatay gikan sa pagtuga sa kalibotan.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang anticristo?
© Copyright Got Questions Ministries