settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang mga tawo sa 144, 000?

Tubag


Ang 144, 000 ka mga tawo una nang nahisgotan sa Pinadayag 7:4, “Unya akong nadungog ang gidaghanon niadtong mga naselyohan: 144, 000 gikan sa tanang mga tribo sa Israel.” Kini nga berso nahimong kapulihay tali sa paghukom sa ikaunom nga selyo sa pagsakit (Pinadayag 6:12 – 17) ug sap ag-abli sa ikapitong selyo (Pinadayag 8:1).

Sa kon unsaon pagtubag sa pangutana “kinsa ang mga tawo sa 144, 000?” nagdepende kon unsang pamaagi sa paghubad ang gipili sa usa ka tawo diha sa balasahon sa Pinadayag. Ang kinaugmaon nga pamaagi, nga atong giisip nga labing maayong pamaagi, naghubad sa 144, 000 ingon nga literal (sa tininuod). Kung tinud-on pagbanabana, ang Pinadayag 7:4 daw naghisgot sa 144, 000 nga aktwal nga mga tawo sa kataposang panahon nga pagsakit. Wala sa berso nga motukmod sa paghubad ug bisan unsa mahitungod sa 144, 000 gawas sa literal nga gidaghanon sa mga Judio – 12, 000 gikuha gikan sa matag tribo sa mga kaanakan sa Israel, matod sa mga bersikulo 5 – 8.

Kining 144, 000 nga mga Judio maoy “naselyohan,” sa ato pa aduna silay pinasahi nga pagpanalipod sa Dios. Gawasnon silang makahimo sa ilang tahas panahon sa pagsakit. Nahauna nang gipanagna nga ang Israel maghinulsol ug mobalik sa Dios (Zacarias 12:10; Roma 11:25 – 27), ug ang 144, 000 nga mga Judio daw nahimong sama ug “mga unang bunga” (Pinadayag 14:4) sa maong linuwas nga Israel. Ang ilang tahas daw ang pagpangabig sa kalibotan human sa paglalin ug magsangyaw sa ebanghelyo panahon sa pagsakit. Isip resulta sa ilang pagpangalagdan, minilyon – “usa ka dakong panon nga walay makaihap, gikan sa matag nasod, tribo, katawhan ug sinultihan” (Pinadayag 7:9) – ang moduol sa pagtoo kang Cristo.

Kadaghanan sa kalibog mahitungod sa 144, 000 resulta sa mini nga doctrina sa Mga Saksi ni Jehova. Ang Mga Saksi ni Jehova miangkon nga ang 144, 000 maoy kinutoban sa gidaghanon sa mga tawo nga maghari kuyog ni Cristo sa langit ug mogahin sa kahangtoran uban sa Dios. Matod pa sa Mga Sakso ni Jehova, ang 144, 000 adunay ginatawag nila nga “langitnong paglaom.” Kadtong wala maapil sa 144, 000 makabaton sa gitawag nila nga “yutan-ong paglaom” – usa ka Paraiso say uta nga giharian ni Cristo ug sa 144, 000. Tinuod nga adunay mga tawo nga maghari sa milenyo kauban ni Cristo. Kini nga mga tawo pagalangkoban sa iglesya (mga magtotoo ni Hesu Cristo, Unang Corinto 6:2), mga gipakabalaan sa Daang Tipan (mga magtotoo nga namatay saw ala pa ang unang pag-anhi ni Cristo, Daniel 7:27), ug ang mga gipakabalaan panahon sa pagsakit (kadtong midawat ni Cristo panahon sa pagsakit, Pinadayag 20:4). Apan wala nagbutang ug kinutoban sa pangihap ang Biblia niining mga pundok sa tawo. Dugang pa, ang milenyo lahi sa walay katapusang kahimtang, nga matukod sa kahumanan panahon sa milenyo. Nianang panahona, magpuyo ang Dios kauban nato sa Bag-ong Herusalem. Mahimo Siyang atong Dios, ug mahimo kitang Iyang katawhan (Pinadayag 21:3). Ang panulondon nga gisaad kanato diha ni Cristo ug naselyohan sa Balaang Espiritu (Efeso 1:13 – 14) mamahimong ato, ug mamahimo kitang kaubang manununod ni Cristo (Roma 8:17).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang mga tawo sa 144, 000?
© Copyright Got Questions Ministries