settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang marka sa mananap (666)?

Tubag


Ang pangunang berso sa Biblia nga naghisgot sa “marka sa mananap” mao ang Pinadayag 13:15 – 18. Ang ubang mga pakisayran makita sa Pinadayag 14:9, 11, 15:2, 16:2, 19:20, ug 20:4. Kini nga marka naglihok ingon nga selyo alang sa mga sumusunod sa Anticristo ug sa mini nga propeta (tigpamaba sa Anticristo). Ang mini nga propeto (ang ikaduhang mananap) maoy nakapaaghat sa mga tawo nga magpapatik niini nga marka. Ang marka litaral nga ginabutang sa kamot o sa agtang ug dili usa ka yanong kard nga madala sa usa ka tawo.

Ang bag-ong mga kalamposan sa mga teknolohiya sa medical implant chip nakapasaka sa kaikag diha sa marka sa mananap nga nahisgotan sa Pinadayag kapitulo 13. Posible nga ang teknolohiya nga atong nakita karon nagrepresentar sa pasiunang mga yugto diin moabot ang takna nga pagagamiton ingon nga marka sa mananap. Mahinungdanon nga maamgohan nga ang usa ka medical implant chip dili marka sa mananap. Ang marka sa mananap usa ka butang nga igahatag lamang inadtong nagsimba sa Anticristo. Ang pagbaton ug usa ka medical o salapianon nga microchip nga gibutang ilalom sa panit sa imong tuong kamot o agtang dili marka sa mananap. Ang marka sa mananap igahatag sa kataposang mga adlaw isip kailhan nga gikinahanglan sa Anticristo aron makapalit o makapamaligya, ug igahatag lamang kini niadtong mosimba sa Anticristo.

Daghay mga maayong tighubad sa Pinadayag ang dako ang pagkalahi sa untop nga kinaiyahan sa marka sa mananap. Gawas pa sa implanted chip nga panglantaw, ang ubang mga pangagpas nag-apil sa ID card, microchip, usa ka barcode nga gipatik sa panit, o usa ka marka nga nagpaila sa usa ka tawo nga matinud-anon ngadto sa gingharian sa Anticristo. Ang ulahing panglantaw nagkinahanglan ug kinagamyang pangagpas, sanglit wala kini naghatag ug bisan unsang dugang nga kasayoran kon unsay gihatag sa Biblia kanato. Sa laing pagkasulti, bisan asa aning mga butanga posible, apan sa samang higayon kini silang tanan mga pangagpas lang. Dili kita mogahin ug daghang panahon mangagpas sa mga tukmang detalye.

Ang kahulogan sa 666 usa usab ka tagohala (Misteryo). Adunay pipila nga nangagpas nga adunay kalambigitan sa Hunyo 6, 2006 – 06/06/06. Apan, sa Pinadayag kapitulo 13, ang numero 666 nagpaila sa usa ka tawo, ug dili petsa. Nagsulti kanato ang Pinadayag 13:18, “Kini nagkinahanglan ug kaalam. Kon si bisan kinsay adunay panabot, ipakalkulo kaniya ang numero sa mananap, kay kini numero sa tawo. Ang iyang numero kay 666.” Sa bisan unsang paagi, ang numerong 666 magpaila sa Anticristo. Sa mga kasiglohan ang mga maghuhubad sa Biblia naningkamot pag-ila sa pipila ka mga tawo ug gilambigit sa 666. Walay pagkatino. Maoy hinungdan nga nag-ingon ang Pinadayag 13:18 nag-ingon nga ang numero nagkinahanglan ug kaalam. Sa dihang ipadayag ang Anticristo (Ikaduhang Tesalonica 2:3 – 4), mamahimong tin-aw kon kinsa siya ug sa unsang paagi nagpaila kaniya ang numerong 666.

English



Balik sa home page sa Cebuano

Unsa ang marka sa mananap (666)?
© Copyright Got Questions Ministries