settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kalahian tali sa Paglalin ug sa Ikaduhang Pag-anhi?

Tubag


Ang paglalin ug ang ikaduhang pag-anhi ni Cristo kasagaran nga gikalibgan. Usahay, lisod matino kon ang usa ka bersikulo sa kasulatan nagpunting sa paglalin o sa ikaduhang pag-anhi. Apan bisan pa niana, sa pagtuon sa biblicanhong propesiya sa kataposang mga adlaw, mahinungdanon kaayo nga sahinon (ilhon ang kalainan) tali sa duha.

Ang paglalin mao nang sa dihang mobalik si Hesu Cristo aron kuhaon ang iglesya (ang tanang mga magtotoo ni Cristo) gikan sa kalibotan. Ang paglalin gisaysay sa Unang Tesalonica 4:13 – 18 ug Unang Corinto 15:50 – 54. Ang mga magtotoo nga namatay pagabanhawon ang ilang mga lawas ug, kuyog sa mga magtotoo nga buhi pa, pagasugaton ang GINOO sa kahanginan. Mahitabo kini sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok sa mata. Ang ikaduhang pag-anhi maoy pagbalik ni Hesus aron pagbuntog sa Anticristo, paglaglag sa daotan, ug pagatukoron ang Iyang milenyong gingharian. Ang ikaduhang pag-anhi gisaysay diha sa Pinadayag 19:11 – 16.

Ang mga mahinungdanong kalahian tali sa paglalin ug sa ikaduhang pag-anhi mao ang mga mosunod:

1. Sa paglalin, sugaton sa mga magtotoo ang GINOO sa kahanginan (Unang Tesalonica 4:17). Sa ikaduhang pag-anhi, mobalik ang mga magtotoo sa kalibotan kauban sa GINOO (Pinadayag 19:14).

2. Ang ikaduhang pag-anhi mahitabo huma sa dako ug makalilisang nga pagsakit (Pinadayag kapitulo 6 – 19). Ang paglalin mahitabo sa dili pa ang pagsakit (Unang Tesalonica 5:9; Pinadayag 3:10).

3. Ang paglalin maoy pagkuha sa mga magtotoo gikan sa kalibotan ingon nga buhat sa pagluwas (Unang Tesalonica 4:13 – 17; 5:9). Ang ikaduhang pag-anhi naglakip pagtangtang sa mga magtotoo ingon nga buhat sa paghukom (Mateo 24:40 – 41).

4. Ang paglalin mahimong tinago ug dihadiha (Unang Corinto 15:50 – 54). Ang ikaduhang pag-anhi makita sa tanan (Pinadayag 1:7; Mateo 24:29 – 30).

5. Ang ikaduhang pag-anhi ni Cristo dili mahitabo hangtod mamatuman ang uban sa pipila ka mga kataposang mga adlaw nga panghitabo (Tito 2:13; Unang Tesalonica 4:13 – 18; Unang Corinto 15:50 – 54).

Nganong mahinungdanon nga magpabiling managlahi ang paglalin ug ang ikaduhang pag-anhi?

1. Kung ang paglalin ug ang ikaduhang pag-anhi usa ra ka panghitabo, ang mga magtotoo kinahanglan nga moagi sa kasakit (Unang Tesalonica 5:9; Pinadayag 3:10).

2. Kung ang paglalin ug ang ikaduhang pag-anhi usara ra ka panghitabo, ang pagbalik ni Cristo dili pa haduol – adunay daghang mga butang ang iangayang mahitabo sa dili pa Siya makabalik (Mateo 24:4 – 30).

3. Sa paghubit sa yugto sa pagsakit, Pinadayag kapitulo 6 – 19 wala naghisgot sa iglesya. Panahon sa pagsakit – gitawag usab nga “ang panahon sa dakong kasamok kang Jakob” (Jeremias 30:7) – ibaling na usab sa Dios ang Iyang pangunang pagtagad sa Israel (Roma 11:17 – 31).

Ang paglalin ug ang ikaduhang pag-anhi managsama apan managlahi nga mga panghitabo. Ang duha adunay kalambigitan sa pagbalik ni Hesus. Ang duha lunlon mga panghitabo sa kataposang mga adlaw. Apan, mahinungdanon kaayo nga matino ang mga kalahian. Sa katingbanan, ang paglalin maoy pagbalik ni Cristo sa kapanganuran aron pagtangtang sa tanang mga dili magtotoo gikan sa kalibotan sa dili pa ang takna sa kapungot sa Dios. Ang ikaduhang pag-anhi mao ang pagbalik ni Cristo sa kalibotan aron pagtapos sa pagsakit ug pagbuntog sa Anticristo ug sa iyang daotang imperyo sa kalibotan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kalahian tali sa Paglalin ug sa Ikaduhang Pag-anhi?
© Copyright Got Questions Ministries