settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang upat ka mga mangangabayo sa apokalipsis?

Tubag


Ang upat ka mga mangangabayo sa Apokalipsis gihubit sa Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 1 – 8. Ang upat ka mga mangangabayo mga larawanong paghubit sa nagkalainlaing mga panghitabo nga molabay sa kataposang mga adlaw. Ang unang mangangabayo sa Apokalipsis nahisgotan sa Pinadayag 6:2: “Mitan-aw ako, ug sa akong atobangan adunay usa ka putting kabayo! Ang nagsakay niini nagkupot ug pana, ug gipurongpurongan siyag korona, ug nigawas siya ingon nga mananakop nga determinado sa pagsakop.” Kining unang mangangabayo lagmit nagtumong sa Anticristo, nga pagahatagan ug kagamhan ug mosakop sa tanang mosupak kaniya. Ang anticristo maoy mini nga tigsundog sa matuod nga Cristo, nga mobalik usab ibabaw sa puting kabayo (Pinadayag 19:11 – 16).

Ang ikaduhang mangangabayo sa Apokalipsis makita sa Pinadayag 6:4, “Unya may laing kabayo nga mitumaw, pula nga nagkalayo. Ang nagsakay gihatagan ug gahom sa pagsakmit sa kalinaw gikan sa kalibotan ug aghaton ang mga tawo pagpatay sa usa’g-usa. Kaniya gihatag ang usa ka dakong espada.” Ang ikaduhang mangangabayo nagpunting sa makalilisang nga gubat nga mogawas sa kataposang mga adlaw. Ang ikatulong mangangabayo gihubit sa Pinadayag 6:5 – 6, “… ug sa akong atubangan adunay itom nga kabayo! Ang tigsakay niini nagkupot ug usa ka parisan sa timbangan sa iyang kamot. Ug akong nadungog ang tingog sama sa usa ka tingog taliwala sa upat ka mga buhing binuhat, nga nag-ingon, ‘Usa ka litrong trigo alang sa usa ka adlaw nga sweldo, ug tulo ka litro nga sebada alang sa usa ka adlaw nga sweldo, ug ayaw daota ang lana ug ang bino!’” Ang ikatulong mangangabayo sa Apokalipsis nagpunting sa dakong hulaw nga mahitabo, lagmit ingot nga resulta sa mga gubat gikan sa ikaduhang mangangabayo.

Ang ikaupat nga mangangabayo nahisgotan sa Pinadayag 6:8, “Miyahat ako, ug sa akong atubangan adunay luspad nga kabayo! Ang tigsakay niini ginganglag Kamatayon, ug nagsunod duol kaniya ang Hades (ang dapit sa mga patay). Gihatagan silage gahom sa ikaupat nga bahin sa kalibotan aron mopatay agig espada, hulaw ug hampak, ug agig mga ihalas nga mananap sa kalibotan.” Ang ikaupat nga mangangabayo sa Apokalipsis larawanon sa kamatayon ug pagkaguba. Murag kombinasyon kini sa nangaging mga mangangabayo. Ang ikaupat nga mangangabayo sa Apokalupsis magdalag dugang pa nga pakiggubat ug makalilisang nga mga hulaw uban sa makalilisang nga mga hampak ug mga sakit. Unsay labing kahibulonganon, o tingali ang makalilisang, mao nga ang upat ka mangangabayo sa Apokalipsis “mga pasiuna” lamang sa labing graben ga mga paghukom nga moabot unya sa pagsakit (Pinadayag kapitulo 8 – 9 ug 16).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang upat ka mga mangangabayo sa apokalipsis?
© Copyright Got Questions Ministries