settings icon
share icon
Pangutana

Nganong ang Dios abughoan man nga Dios?

Tubag


Importante nga masabtang sa unsang paagi ginagamit ug pulong nga “pangibugho.” Ang kagamitan niini sa Exodo 20:5 aron sa paghubit sa Dios lahi sa paggamit niini paghubit sa sala sa pangibugho (Galacia 5:20). Sa dihang atong gamiton ang pulong nga “pangibugho,” ato ning gigamit sa pagkasina sa laing tawo nga adunay butan nga wala kanato. Ang usa ka tawo mahimong mangibugho o masina sa laing tawo tungod kay siya adunay maanindot nga kotse o balay (mga kabtangan). O ang usa ka tawo mahimong mangibugho o masina sa laing tawo tungod sa abilidad o katakus nga nabatonan sa maong tawo (sama sa katakus sa paugnat ug kusog). Lain pang panig-ingnan mao nga ang usa ka tawo mahimong mangibugho o masina sa laing tawo tungod sa iyang kaanyag.

Sa Exod 20:5, dili kadto tungod kay ang Dios nangibugho o nasina kay adunay tawo nga nagbaton ug butang nga Iyang ganahan o gikinahanglan. Ang Exodo 20:4 – 5 nag-ingon, “Dili kamo maghimo alang sa inyong kaugalingon ug diosdios sa hulag sa bisan unsa didto sa ibabaw sa langit o diha say uta o diha sa ilalom sa katubigan. Dili kamo moyukbo kanila ni simbahon sila; kay Ako, ang GINOO nga inyong Dios, usa ka abughoan nga Dios …” Matikdi nga ang Dios abughoan sa dihang ang usa ka tawo ihatag sa lain ang butang nga Iyaha; ang pagsimba ug pagpangalagad Iyaha lamang, ug angay nga ihatag diha lamang Kaniya.

Niini nga mga bersikuloha, ginahisgotan sa Dios ang mga tawo nga nagahimo ug mga diosdios ug nagayukbo ug nagasimba niadtong mga diosdios inay ihatag sa Dios ang pagsimba nga angay lamang diha Niya. Ang Dios mapanag-iyahon sa pagsimba ug pagpangalagad nga nahisakop ngadto Niya. Usa ka sala (sa giingon na sa Dios sa Iyang kamandoan) nga mosimba ug moalagad sa bisan unsa gawas sa Dios. Sala kon mangandoy kita, o kon masina kita, o mangibugho kita sa laing tawo tungod kay ana siyay butang nga wala nato. Lahi nga paggamit sa pulong “pangibugho” kon ang Dios moay moingon nga nangibugho Siya. Ang Iyang gipangibughoan Iyaha; ang pagsimba ug pagpangalagad Iyaha lamang, ug igahatag lamang diha Niya.

Tingali usa ka praktikal nga panig-ingnan maoy makatabang kanato sa pagsabot sa kalainan. Kung ang usa ka bana makakita ug laing tawo nga nag-ibid-ibid sa iyang asawa, aduna siyay katungod nga mangibugho, tungod kay siya lamang ang adunay katungod nga mag-ibid-ibid sa iyang asawa. Kining matang sa pangibugho dili makasasala. Hinoon, kini angay ra gayud. Ang pagiging abughoan sa butang nga gideklara sa Dios nga imoha maayo kini ug angay. Ang pagsimba, ang pagdayeg, dungog, ug pag-ambahan iya sa Dios lamang, kay Siya lang ang tinuod nga angayan niini. Busa, ang Dios husto ra nga mangugho sa dihang ang pagsimba, pagdayeg, dungog ug pag-ambahan igahatag sa mga diosdios. Mao gayud kini ang pangibugho nga gisaysay ni Pablo sa Ikaduhang Corinto 11:2, “Nangibugho ako kaninyo sa diosnon nga pangibugho…”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong ang Dios abughoan man nga Dios?
© Copyright Got Questions Ministries