settings icon
share icon
Pangutana

Gihigugma ba sa Dios ang tanan o ang mga Kristohanon ra?

Tubag


Adunay diwa kon diin gihigugma sa Dios ang tanan sa tibuok kalibotan (Juan 3:16, Unang 2:2; Roma 5:8). Kini nga gugma walay kondisyon – kini nakagamot sa kinaiya sa Dios ug pinasikad sa katinuoran nga Siya maoy Dios sa gugma (Unang Juan4:8, 16). Ang gugma sa Dios alang sa tanan mahimong isipon ingon nga Iyang “maluluy-on nga gugma,” sanglit misangpot kini sa katinuoran nga ang Dios wala dayon gisilotan ang katawhan tungod sa ilang kasal-anan (Roma 3:23; 6:23). “Ang inyong Amahan sa langit … nagapasidlak sa adlaw sa daotan ug sa matarong, ug nagapadala ug ulan sa mga matarong ug dili matarong” (Mateo 5:45). Kini mao ang laing panig-ingnan sa gugma sa Dios alang sa tanan – ang Iyang malulot nga gugma, ang Iyang pagkamaayo milugway ngadto sa tanan, dili lamang sa mga Kristohanon.

Ang malulot nga gugma sa Dios alang sa kalibotan gipakita usab sa paagi nga ang Dios mihatag sa katawhan ug higayon nga maghinulsol: “Ang GINOO dili langay sa pagtuman sa Iyang saad … hinuon Siya mapailubon kaninyo, dili Siya buot nga malaglag ang bisan kinsa, inay ang tanan maghinulsol” (Ikaduhang Pedro 3:9). Ang walay kondisyon nga gugma sa Dios adunay kalambigitan sa Iyang tinanan nga pagtawag ngadto sa kaluwasan ug ang sagad tawgon nga Iyang matugoton nga pabulot-an o ang hingpit nga pagbulot-an – ang aspeto sa pagbulot-an sa Dios nga nagabutyag sa Iyang taras ug nagapasabut unsay makapahimuot Kaniya.

Apan, ang gugma sa Dios alang sa tanan wala nagpasabot nga ang tanan mamaluwas (tana-awa ang Mateo 25:46). Dili ibalewala sa Dios ang sala, tungod kay Siya mao ang Dios sa hustisya (Ikaduhang Tesalonica 1:6). Ang sala dili mahimong magpadayon nga dili masilotan hangtod sa hangtod (Roma 3:25 – 26). Kung dili na lang panumbalingon sa Dios ang sala ug tugotan kini nga magpadayon sa pagpangdaot sa kamugnaan hangtod sa hangtod, nan dili Siya gugma. Ang pag balewala sa malulot nga gugma sa Dios, ang pag salikway kang Kristo, o ang paglimod sa Manluluwas nga nagtubos kanato (Ikaduhang Pedro 2:1) maoy pagpailalom sa atong kaugalingon sa kaligutgot sa Dios hangtod sa hangtod (Roma 1:18), ug dili sa Iyang gugma.

Ang gugma sa Dios nga nagapakamatarong sa mga makasasala wala gilugway ngadto sa tanan, ngadto lamang sa mga adunay pagtoo kang Hesu Krsisto (Roma 5:1). Ang gugma sa Dios nga nagadala sa katawhan ngadto sa pagkasuod ngadto Kaniya wala gilugway alang sa tanan, kadto lamang nahigugma sa Anak sa Dios (Juan 14:21). Kini nga gugma mahimong isipon nga “gugma sa pakigsaad” sa Dios, ug kini adunay kondisyon, gihatag lamang niadtong gibutang ang ilang pagsalig kang Hesus alang sa kaluwasan (Juan 3:36). Kadtong mitoo kang GINOONG Hesu Kristo gihigugma sa walay kondisyon, segurado, hangtod sa hangtod.

Gihiguma ba sa Dios ang tanan? Oo, gipakita Niya ang kaluoy ug kaayo sa tanan. Gihigugma ba sa Dios ang mga Kristohanon labaw sa mga dili Kristohanon? Dili, dili bahin sa Iyang malulot nga gugma. Lahi ra ba ang paghigugma sa Dios sa mga Kristohanon kon itandi sa mga dili Kristohanon? Oo; tungod kay ang mga magtotoo gigamit ang ilang pagsalig sa Anak sa Dios, sila naluwas. Ang Dios adunay talagsaong kalambigitan sa mga Kristohanon sa paagi nga ang mga Kristohanon adunay kapasayloan pinasikad sa walay kataposang grasya sa Dios. Ang walay kondisyon, malulot nga gugma sa Dios alang sa tanang angayng modala kanato sa pagtoo, pagadawatong inubanan sa pagkamapasalamaton nga adunay kondisyon, ang gugma sa pakigsaad nga Iyang gihatag niadtong midawat kang Hesu Kristo ingon nga Manluluwas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Gihigugma ba sa Dios ang tanan o ang mga Kristohanon ra?
© Copyright Got Questions Ministries