settings icon
share icon
Pangutana

Tinuod ba ang Diyos?

Tubag


Nakahibalo kita nga ang Dios tinuod tungod kay Siya nagpadayag sa Iyang Kaugalingon kanato sa tulo ka paagi: sa paglalang, sa Iyang Pulong, ug sa Iyang Anak nga si Jesu-Cristo.

Ang labing sukaranong pamatuod sa pagka-anaa sa Dios mao lamang ang Iyang gipangbuhat. “Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahum ug pagka-Dios, sa tin-aw naila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Busa wala silay ikapangulipas” (Roma 1:20. “Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; Ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot” (Salmo 19:1).

Kung makakita kag relo de pulso nga anaa sa tunga sa usa ka umahan, dili nimo hunahunaon nga kini "mitungha" gikan sa kawalad-on o kini kanunay nang anaa. Base sa disenyo sa relo, imong hunahunaon nga dunay usa ka maglalaraw. Apan adunay mas dako nga disenyo ug katukma sa kalibutan nga naglibut kanato. Ang atong pagsukod sa panahon dili gibase sa mga relo de pulso, apan sa mga buhat sa Dios-ang masubayong pagtuyok sa yuta (ug ang radyoaktibong propyedad sa cesium-133 nga atomo). Ang uniberso nagpakita sa daku nga desinyo, ug kini nagpangatarungan alang sa usa ka bantugan nga Maglalaraw.

Kon makakita ka ug usa ka tinagong mensahe, mosulay ka sa pag-abli sa tinagong mensahe. Ang imong pagpakaingon mao nga adunay usa ka maalam nga nagpadala sa mensahe, usa nga nagmugna sa hinugpong nga mga sinyas ug simbolo. Unsa ka komplikado ang "hinugpong nga mga sinyalis ug simbolo (kodigo)" sa DNA nga atong gidala sa matag selyula sa atong mga lawas? Dili ba ang kakuti ug katuyoan sa DNA makiglantugi alang sa usa ka Maalamong Tagsulat sa hinugpong nga mga sinyalis ug simbolo?

Dili lamang ang Dios naghimo sa usa ka lisod-hukngayon ug pagkatukma kaayong pagkaporma nga pisikal nga kalibutan; Siya misilsil usab sa usa ka pagbati sa kahangturan diha sa kasingkasing sa matag tawo (Ecclesiastes 3:11). Ang tawo dunay kinaiyanhong handurawan nga adunay labaw pa sa kinabuhi kay sa pagtagbo sa mata, nga adunay pagkinabuhi nga mas labaw niining yutan-ong naandan. Ang atong hangkag sa kahangturan nagpakita sa labing menos duha ka mga paagi: paghimo sa balaod ug pagsimba.

Ang matag buhilaman sa tibuok kasaysayan naghatag bili sa pipila ka mga balaod sa moralidad, nga kon diin kahitingalang managsama ra sa nagkanda-iya ug managlahing mga kulura. Pananglitan, ang sulundong gugma gitamod sa tanan, samtang ang buhat sa pagpamakak gikondenar sa tanan. Kining komon nga moralidad-kining tibuok kalibutag pagsabut sa husto ug sayup-nagtudlo ngadto sa Kinatas-ang Matarong nga Pagka-Siya kinsay naghatag kanato sa maong pag-aninag.

Sa samang paagi, ang mga tawo sa tibuok kalibutan, walay pagsapayan sa kultura, kanunayng nag-ugmad sa sistema sa pagsimba. Ang tumong sa pagsimba magkalainlain, apan ang pagsabut sa usa ka "labaw nga gahum" usa ka dili ikalimod nga bahin sa pagka tawo. Ang tumong sa pagsimba magkalainlain, apan ang pagsabut sa usa ka "labaw nga gahum" usa ka dili ikalimod nga bahin sa pagkatawo. Ang atong kinaiyanhong hilig sa pagsimba nahiuyon sa kamatuoran nga gibuhat kita sa Dios "sa Iyang kaugalingong dagway" (Genesis 1:27).

Gipadayag usab sa Dios ang Iyang Kaugalingon kanato pinaagi sa Iyang Pulong, ang Biblia. Sa tibuok Kasulatan, ang pagka-anaa sa Dios gitagad nga usa ka dayag nga katinuoran (Genesis 1: 1; Exodo 3:14). Sa dihang ang usa ka tawo magsulat sa usa ka kinaugalingong sugibuhi, wala siya mag-usik ug panahon sa pagsulay pagpamatuod sa iyang kaugalingong pagkatawo. Sa samang paagi, ang Dios wala maggahin og daghan nga panahon nga nagpamatuod sa Iyang pagkaanaa sa Iyang basahon. Ang makapabag-og kinabuhi nga kinaiyahan sa Biblia, ang katarong niini, ug ang mga milagro nga giubanan sa pagsulat niini kinahanglan mahimong igo aron magarantiya ang duol-duol nga pagtan-aw.

Ang ikatulong paagi diin gipadayag sa Dios ang Iyang kaugalingon maoy pinaagi sa Iyang Anak, si Jesu-Cristo (Juan 14: 6-11). “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan.” (Juan 1: 1,14; tan-awa usab ang Colosas 2: 9).

Diha sa kahibulongang kinabuhi ni Jesus, Iyang hingpit nga gituman ang kinatibuk-ang kasugoan sa Daang Tugon ug gituman ang mga panagna mahitungod sa Mesiyas (Mateo 5:17). Gihimo Niya ang di-maihap nga buhat sa kalooy ug mga milagro atubangan sa katawhan aron kapamatud-an ang Iyang mensahe ug magsaksi sa Iyang pagka-Dios (Juan 21: 24-25). Unya, tulo ka adlaw human sa Iyang paglansang sa krus, Siya mibangon gikan sa kamatayon, usa ka katinuoran nga gipanghimatuud sa gatusan ka mga saksi (1 Corinto 15: 6). Ang makasaysayanong talaan tugob sa "pamatuod" kon si kinsa si Jesus. Sama sa gisulti ni Apostol Pablo, kini nga butang "sanglit wala man buhata sa suok " (Mga Buhat 26:26).

Atong mahimatngonan nga aduna kanunay mga maduhaduhaon nga adunay kaugalingong mga alinghuna mahitungod sa Dios ug mobasa sa mga pamatood sumala sa gikasabutan. Ug adunay pipila nga walay bisan unsang pamatuod ang makapatuo kanila (Salmo 14: 1). Ang lingtunganay aning tanan mao lamang ang pagtoo (Mga Hebreohanon 11: 6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Tinuod ba ang Diyos?
© Copyright Got Questions Ministries