settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may buot pasabot anang magbaton ug kahadlok ngadto sa Dios?

Tubag


Alang sa mga dili-magtotoo, ang kahadlok ngadto sa Dios maoy kahadlok sa paghukom sa Dios ug sa dayong kamatayon, nga mao ang dayong pagkahimulag gikan sa Dios (Lucas 12:5; Hebreo 10:31). Alang sa usa ka magtotoo, ang kahadlok ngadto sa Dios maoy butang nga lahi ra kaayo. Ang kahadlok sa usa ka magtotoo maoy pagtahod ngadto sa Dios. Ang Hebrewo 12:28 – 29 maoy maayong paghulagway niini: “Busa, sanglit nagadawat man kita sa gingharian nga dili matay-og, magmapasalamaton kita, ug sa ingon simbahon ang Dios inubanan ang pagtahod ug katingala, kay ang atong Dios usa ka nagaut-ut nga kalayo.” Kining pagtahod ug katingala maoy buot pasabot sa kahadlok ngadto sa Dios alang sa mga Kristohanon. Mao kini ang nakaingon sa kadasig alang nato aron motugyan ngadto sa Magtutuga sa Uniberso.

Ang Panultihon 1:7 nagpahayag, “Ang kahadlok sa Dios maoy sinugdan sa kahibalo.” Hangtod nga atong masabtan Kinsa ang Dios ug mougmad ug matinahurong kahadlok diha Niya, dili kita makabaton ug tinuod nga kaalam. Ang tinuod nga kaalam moabot lamang gikan sa pagsabot Kinsa ang Dios ug mao nga Siya balaan, husto ug matarong. Ang Deuteronomio 10:12, 20 – 21 nagtala, “Ug karon, O Israel, unsa man ang gipangayo kanimo sa GINOO nga imong Dios kondili ang mahadlok sa GINOO nga imong Dios, maglakaw sa tanan niyang kadalanan, higugmaon Siya, alagaran ang GINOO nga imong Dios sa tibuok nimong kasingkasing ug sa tibuok nimong kalag. Kahadloki ang GINOO nga imong Dios ug alagari Siya. Kupti Siya ug maayo ug panaad sa Iyang Ngalan. Siya ang imong pagdayeg; Siya mao ang imong Dios, ang nagbuhat alang kanimo niadtong mga dagku ug makalilisang nga mga katingalahan nga imong nasaksihan sa imong kaugalingong mga mata.” Ang kadahlok ngadto sa Dios maoy kapasikaran sa atong paglakaw diha sa Iyang kadalanan, pag-alagad Kaniya, ug, oo, ang paghigugma Kaniya.

Adunay nag-usab sa kahulogan sa kahadlok ngadto sa Dios alang sa mga magtotoo ug giilisan kini ug “pagtahud” Kaniya. Samtang ang pagtahod matin-aw nga apil sa taghuna sa kahadlok sa Dios, kini labaw pa niana. Ang biblikanhong kahadlok ngadto sa Dios, alang sa magtotoo, giubanan sa pagsabot unsa kadako ang pagdumot sa Dios sa sala ug ang pagkahadlok sa Iyang paghukom sa sala – bisan pa diha sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Samtang kini gihimo diha sa gugma (Hebreo 12:6), makalilisang gihapon ang maong butanga. Ingon nga mga anak, dili ikalimod nga ang pagpanton sa atong mga ginikanan maoy nakapapugong sa pipila ka mga daotang binuhatan. Mao pod sa atong kalambigitan sa atong Dios. Angay natong kahadlokan ang iyang pagpanton, ug busa paningkamotan nga magkinabuhi sa atong kinabuhi sa paagi nga makapahimuot Kaniya.

Ang mga magtotoo dili angay nga mahadlok sa Dios. Walay hinungdan nga mahadlok kita diha Niya. Ania nato ang Iyang saad nga walay makapahimulag kanato gikan sa Iyang gugma (Roma 8:38 – 39). Ania nato ang Iyang saad nga dili kita Niya biyaan ni talikdan (Hebreo 13:5). Ang pagkahadlok sa Dios nagpasabot ug pagbaton ug pagtahod alang Niya nga aduna kini dakung hapak sa paagi nga atong ikinabuhi ang atong mga kinabuhi. Ang pagkahadlok sa Dios maoy pagtahod Kaniya, pagtuman Kaniya, pagpailalom sa Iyang pagpanton, ug pagsimba Kaniya diha sa katingala.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may buot pasabot anang magbaton ug kahadlok ngadto sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries