settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gitugot man sa Dios ang mga katalagman sa kinaiyahan, sama sa mga linog, mga bagyo, ug mga tsunami?

Tubag


Nganong gitugot man sa Dios ang mga linog, mga buhawi, mga tsunami, mga bagyo, mga pagdahili sa yuta, ug uban pa nga mga katalagman sa kinaiyahan? Ang ulahing bahin sa 2004 ang trahedya sa tsunami sa Asya, ang bagyong Katrina sa 2005 didto sa habagatang-sidlakang bahin sa Estados Unidos, ug ang bagyo sa Mayanmar niaging 2008 maoy nakapaaghat sa daghang tawo nga pangutan-on ang kaayo sa Dios. Makapaguol nga ang mga katalagman sa kinaiyahan sagad tawgon nga “mga lihok sa Dios” samtang walay “pagtamod” ang gihatag sa Dios sa pipila ka katuigan, dekada, o bisan mga siglo sa malinawon nga tempo sa panahon. Gituga sa Dios ang tibuok uniberso ug ang pamalaod sa kinaiyahan (Genesis 1:1). Kadaghana sa mga kinaiyanhong katalagman resulta niining mga nagapanglihok nga pamalaod. Ang mga bagyo, ug mga buhawi maoy mga resulta sa managlahing sumbanan sa panahon nga nagkabanggaay. Ang mga linog maoy resulta sa estrukturang plaka sa kalibotan nga nagbalhin-balhin. Sa tsunami, ang nakaingon ani mao ang linog ilalom sa tubig.

Ang Biblia nagapahayag nga si Hesu Kristo maoy naghiusa sa kinaiyahan (Colosas 1:16 – 17). Mapugngan ba sa Dios ang mga katalagman sa kinaiyahan? Oo naman! Aduna bay higayon nga impluwensyahan ang tempo sa panahon? Oo, ingon nga makita nato sa Deuteronomio 11:17 ug sa Santiago 5:17. Ang Numero 16:30 – 34 nagapakita kanato nga adunay higayon nga gamiton sa Dios ang mga katalagman sa kinaiyahan aron mahimong paghukom batok sa sala. Ang libro sa Pinadayag naghubit sa daghan panghitabo nga mahimong mahulagway ingon nga katalagman sa kinaiyahan (Pinadayag kapitulo 6, 8, ug, 16). Ang tanan bang katalagman sa kinaiyahan silod gikan sa Dios? Dili gayud.

Sa samang paagi nga ang Dios nagatugot sa dautang mga tawo nga mohimo ug mga dautang buhat, gitugot sa Dios ang kalibotan nga panaminan ang sangpotanan sa sala ngadto sa gimbuhatan. Ang Roma 8:19 – 21 nagasulti kanato, “Ang gimbuhatan nagahulat sa madasigong pagpaabot alang sa kaanakan sa Dios nga igapadayag. Kay ang gimbuhatan nailalom sa kapakyasan, dili sa iyang pagpili, apan sa kabubot-on Niya nga nagpailalom niini, sa paglaom nga ang gimbuhatan mismo makalingkawas gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug dad-on ngadto sa mahimayaon kagawasan sa mga anak sa Dios.” Ang pagkatimpawak sa katawhan ngadto sa sala adunay epekto sa tanang butang, apil na ang kalibutan nga atong gipuy-an. Ang tanang butang sa gimbuhatan nailalom sa “kapakyasan” ug “pagkadunot.” Ang sala maoy kinalabwang hinungdan sa mga katalagman sa kinaiyahan saman ga kini maoy hinungdan sa kamatayon, sakit ug kasakit.

Masabtan nato nganong mahitabo ang mga katalagman sa kinaiyahan. Ang dili nato masabtan mao nga nganong gitugot kini sa Dios nga mahitabo. Nganong gitugot sa Dios ang tsunami aron mokalas sa kapin 225,000 nga mga tawo sa Asia? Nganong gitugot s adios ang bagyong Katrina aron pagguba sa kabalayan sa liboan ka mga tawo? Usa ka butang, ang maong panghitabo makapauyog sa atong pagsalig niining kinabuhia ug mopugos nato paghunahuna sa eternidad. Ang mga kasimbahanan sagad mapuno human sa mga katalagman sa dihang ang mga tawo makaamgo unsa gayud ka huyang ang ilang kinabuhi ug unsa kadali makuha ang ilang kinabuhi. Mao kini ang atong nahibaloan: Ang Dios maayo! Daghang mga katingalahang milagro ang nahitabo nunot sa mga katalagman sa kinaiyahan nga maoy nakapapugong sa mas labing pagkakalas sa kinabuhi. Ang mga katalagman sa kinaiyahan makapaaghat sa minilyon ka mga tawo aron pagsusi pag-usab sa ilang mga prayoridad sa kinabuhi. Gatosan ka minilyon nga dolyar hinabang ang ginapadala aron matabangan ang mga tawo nga nag-antus. Ang mga Kristohanong pagpangalagdan adunay kahigayonan nga makatabang, makapangalagad, makatambag, makaampo, ug makagiya sa mga tawo ngadto sa makaluwas nga pagtoo diha ni Kristo! Ang Dios makahimo, ug nagahimo, pagdala ug dagkong kaayohan gikan sa makalilisang nga mga katalagman (Roma 8:28).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gitugot man sa Dios ang mga katalagman sa kinaiyahan, sama sa mga linog, mga bagyo, ug mga tsunami?
© Copyright Got Questions Ministries